Popular Co-Authors

Masaaki Nagata (6)

Katsuhito Sudoh (3)

Yuji Matsumoto (3)

Tsutomu Hirao (2)

Taro Watanabe (2)

Masayuki Asahara (2)

Hajime Tsukada (2)

Jun Suzuki (1)

Seiichi Yamamoto (1)

Sho Hoshino (1)

Venues

ACL (3)

EMNLP (2)

CONLL (1)

IJCNLP (1)

COLING (1)

TACL (1)

WS (1)

SIGDIAL (1)