Popular Co-Authors

Qun Liu (10)

Andy Way (8)

Jun Xie (2)

Hui Yu (1)

Jian Zhang (1)

Guodong Zhou (1)

Xiaofeng Wu (1)

Santiago Cortes Vaillo (1)

Zhengxian Gong (1)

Carla Parra Escartin (1)

Venues

WS (4)

ACL (2)

COLING (2)

WMT (2)

EMNLP (1)

SSST (1)

SedMT (1)

EAMT (1)