Popular Co-Authors

Yusuke Miyao (4)

Makoto Miwa (3)

Jun’ichi Tsujii (3)

Jun'ichi Tsujii (2)

Sophia Ananiadou (2)

Kazuhiro Yoshida (2)

Yoshimasa Tsuruoka (2)

Kanae Oda (1)

Ngan Nguyen (1)

Yoshinobu Kano (1)

Venues

COLING (1)

EMNLP (1)

IJCNLP (1)

LREC (1)

ACL (1)

HLT (1)

*SEMEVAL (1)

WS (1)