Popular Co-Authors

Naoaki Okazaki (3)

Akiko Aizawa (3)

Kentaro Inui (3)

Kento Watanabe (2)

Yusuke Miyao (2)

Masataka Goto (2)

Koji Murakami (1)

Masato Hagiwara (1)

Graham Neubig (1)

Jun’ichi Tsujii (1)

Venues

COLING (2)

IJCNLP (2)

EACL (1)

LREC (1)

PACLIC (1)

WS (1)

ACL (1)