Popular Co-Authors

Jason S. Chang (8)

Mei-hua Chen (5)

Shih-ting Huang (3)

Ping-che Yang (2)

Chiung-hui Tseng (1)

Lun-Wei Ku (1)

Keh-jiann Chen (1)

Ting-hui Kao (1)

Kate H. Kao (1)

Hung-ting Hsieh (1)

Venues

PACLIC (3)

ROCLING/IJCLCLP (1)

NAACL (1)

HLT (1)

IJCNLP (1)

ACL (1)

WS (1)

EACL (1)