Popular Co-Authors

Fuchun Peng (4)

Shaojun Wang (4)

Qin Iris Wang (3)

Dekang Lin (3)

Xiangji Huang (2)

Dan Lizotte (1)

Vlado Keselj (1)

Colin Cherry (1)

Nick Cercone (1)

Feng Jiao (1)

Venues

WS (4)

COLING (2)

ACL (2)

HLT (2)

CONLL (2)

NAACL (1)

IWPT (1)

EACL (1)