Popular Co-Authors

Heng Ji (8)

Xiaoman Pan (4)

Boliang Zhang (4)

Kevin Knight (3)

Ying Lin (3)

Halidanmu Abudukelimu (2)

Shih-Fu Chang (2)

William Wallace (1)

Xiang Ren (1)

Rachel Guan (1)

Venues

ACL (3)

NAACL (2)

IJCNLP (1)

HLT (1)

LREC (1)

EMNLP (1)