Popular Co-Authors

Jian-Yun Nie (3)

Philippe Langlais (2)

Chunfa Yuan (2)

Kam-Fai Wong (2)

Jianfeng Gao (2)

Wenjie Li (2)

Fabrizio Gotti (2)

Hang Li (1)

Stephen Robertson (1)

Joshua Goodman (1)

Venues

ACL (4)

WS (3)

HLT (2)

COLING (1)

NAACL (1)

EMNLP (1)