Popular Co-Authors

Jian-Yun Nie (3)

Wenjie Li (2)

Jianfeng Gao (2)

Fabrizio Gotti (2)

Kam-Fai Wong (2)

Chunfa Yuan (2)

Philippe Langlais (2)

Hang Li (1)

Jing Bai (1)

Joshua Goodman (1)

Venues

ACL (4)

WS (3)

HLT (2)

NAACL (1)

EMNLP (1)

COLING (1)