Popular Co-Authors

Shujian Huang (14)

Xinyu Dai (9)

Hao Zhou (6)

Huadong Chen (4)

Bin Li (4)

Ning Xi (3)

Yinggong Zhao (3)

Yue Zhang (3)

Guangchao Tang (3)

Xin-Yu Dai (3)

Venues

ACL (8)

WS (5)

IJCNLP (3)

SIGHAN (2)

HLT (2)

NAACL (2)

*SEMEVAL (2)

CONLL (1)

2018

Pdf Export Search Modeling Past and Future for Neural Machine Translation
[Q18-1011]: Zaixiang Zheng | Hao Zhou | Shujian Huang | Lili Mou | Xinyu Dai | Jiajun Chen | Zhaopeng Tu

Pdf Export Search Combining Character and Word Information in Neural Machine Translation Using a Multi-Level Attention
[N18-1116]: Huadong Chen | Shujian Huang | David Chiang | Xinyu Dai | Jiajun Chen

2017

Pdf Export Search Word-Context Character Embeddings for Chinese Word Segmentation
[D17-1079]: Hao Zhou | Zhenting Yu | Yue Zhang | Shujian Huang | XIN-YU DAI | Jiajun Chen

Pdf Export Search Improved Neural Machine Translation with a Syntax-Aware Encoder and Decoder
[P17-1177]: Huadong Chen | Shujian Huang | David Chiang | Jiajun Chen

Pdf Export Search Chunk-Based Bi-Scale Decoder for Neural Machine Translation
[P17-2092]: Hao Zhou | Zhaopeng Tu | Shujian Huang | Xiaohua Liu | Hang Li | Jiajun Chen

2016

Pdf Export Search A Search-Based Dynamic Reranking Model for Dependency Parsing
[P16-1132]: Hao Zhou | Yue Zhang | Shujian Huang | Junsheng Zhou | Xin-Yu Dai | Jiajun Chen

Pdf Export Search PRIMT: A Pick-Revise Framework for Interactive Machine Translation
[N16-1148]: Shanbo Cheng | Shujian Huang | Huadong Chen | Xin-Yu Dai | Jiajun Chen

2015

Pdf Export Search Non-linear Learning for Statistical Machine Translation
[P15-1080]: Shujian Huang | Huadong Chen | Xin-Yu Dai | Jiajun Chen

Pdf Export Search A Neural Probabilistic Structured-Prediction Model for Transition-Based Dependency Parsing
[P15-1117]: Hao Zhou | Yue Zhang | Shujian Huang | Jiajun Chen

2012

Pdf Export Search Enhancing Statistical Machine Translation with Character Alignment
[P12-2056]: Ning Xi | Guangchao Tang | Xinyu Dai | Shujian Huang | Jiajun Chen

Pdf Export Search Web Based Collection and Comparison of Cognitive Properties in English and Chinese
[W12-3006]: Bin Li | Jiajun Chen | Yingjie Zhang

Pdf Export Search Active Learning with Transfer Learning
[W12-3303]: Chunyong Luo | Yangsheng Ji | Xinyu Dai | Jiajun Chen

Pdf Export Search Adapting Conventional Chinese Word Segmenter for Segmenting Micro-blog Text: Combining Rule-based and Statistic-based Approaches
[W12-6312]: Ning Xi | Bin Li | Guangchao Tang | Shujian Huang | Yinggong Zhao | Hao Zhou | Xinyu Dai | Jiajun Chen

Pdf Export Search MIXCD: System Description for Evaluating Chinese Word Similarity at SemEval-2012
[S12-1057]: Yingjie Zhang | Bin Li | Xinyu Dai | Jiajun Chen

Pdf Export Search NJU-Parser: Achievements on Semantic Dependency Parsing
[S12-1074]: Guangchao Tang | Bin Li | Shuaishuai Xu | Xinyu Dai | Jiajun Chen

2011

Pdf Export Search Dealing with Spurious Ambiguity in Learning ITG-based Word Alignment
[P11-2066]: Shujian Huang | Stephan Vogel | Jiajun Chen

Pdf Export Search Language Model Weight Adaptation Based on Cross-entropy for Statistical Machine Translation
[Y11-1003]: Yinggong Zhao | Yangsheng Ji | Ning Xi | Shujian Huang | Jiajun Chen

Pdf Export Search Transductive Minimum Error Rate Training for Statistical Machine Translation
[I11-1072]: Yinggong Zhao | Shujie Liu | Yangsheng Ji | Jiajun Chen | Guodong Zhou

2010

Pdf Export Search Improving Word Alignment by Semi-Supervised Ensemble
[W10-2917]: Shujian Huang | Kangxi Li | Xinyu Dai | Jiajun Chen

2006

Pdf Export Search Chinese Named Entity Recognition with a Multi-Phase Model
[W06-0140]: Junsheng Zhou | Liang He | Xinyu Dai | Jiajun Chen