Popular Co-Authors

Yu Hong (8)

Qiaoming Zhu (3)

Guodong Zhou (3)

Bin Ma (2)

Tiejun Zhao (2)

Jianfeng Zhang (2)

Sheng Li (2)

Hao Yu (2)

Huibin Ruan (2)

Yang Xu (2)

Venues

COLING (4)

ACL (3)

WS (2)

EMNLP (2)

HyTra (1)

ROCLING/IJCLCLP (1)

IJCNLP (1)

2018

Pdf Export Search Incorporating Image Matching Into Knowledge Acquisition for Event-Oriented Relation Recognition
[C18-1015]: Yu Hong | Yang Xu | Huibin Ruan | Bowei Zou | Jianmin Yao | Guodong Zhou

Pdf Export Search Using active learning to expand training data for implicit discourse relation recognition
[D18-1079]: Yang Xu | Yu Hong | Huibin Ruan | Jianmin Yao | Min Zhang | Guodong Zhou

2016

Pdf Export Search Image-Image Search for Comparable Corpora Construction
[W16-4503]: Yu Hong | Liang Yao | Mengyi Liu | Tongtao Zhang | Wenxuan Zhou | Jianmin Yao | Heng Ji

2014

Pdf Export Search Effective Selection of Translation Model Training Data
[P14-2093]: Le Liu | Yu Hong | Hao Liu | Xing Wang | Jianmin Yao

Pdf Export Search An Iterative Link-based Method for Parallel Web Page Mining
[D14-1129]: Le Liu | Yu Hong | Jun Lu | Jun Lang | Heng Ji | Jianmin Yao

2011

Pdf Export Search Using Cross-Entity Inference to Improve Event Extraction
[P11-1113]: Yu Hong | Jianfeng Zhang | Bin Ma | Jianmin Yao | Guodong Zhou | Qiaoming Zhu

Pdf Export Search Thread Cleaning and Merging for Microblog Topic Detection
[I11-1066]: Jianfeng Zhang | Yunqing Xia | Bin Ma | Jianmin Yao | Yu Hong

2010

Pdf Export Search A Novel Method for Bilingual Web Page Acquisition from Search Engine Web Records
[C10-2034]: Yanhui Feng | Yu Hong | Zhenxiang Yan | Jianmin Yao | Qiaoming Zhu

2006

Pdf Export Search Performance Analysis and Visualization of Machine Translation Evaluation
[O06-4006]: Jianmin Yao | Yunqian Qu | Qiang Lv | Qiaoming Zhu | Jing Zhang

Pdf Export Search An Equivalent Pseudoword Solution to Chinese Word Sense Disambiguation
[P06-1058]: Zhimao Lu | Haifeng Wang | Jianmin Yao | Ting Liu | Sheng Li

2002

Pdf Export Search An Automatic Evaluation Method for Localization Oriented Lexicalised EBMT System
[C02-1057]: Jianmin Yao | Ming Zhou | Tiejun Zhao | Hao Yu | Sheng Li

Pdf Export Search Automatic Information Transfer between English and Chinese
[W02-1613]: Jianmin Yao | Hao Yu | Tiejun Zhao | Xiaohong Li