Popular Co-Authors

Heng Ji (10)

Xiang Ren (7)

Hongzhao Huang (5)

Yizhou Sun (4)

Zhen Wen (3)

Taylor Cassidy (3)

Clare Voss (3)

Liyuan Liu (3)

Fangbo Tao (3)

Xiaotao Gu (3)

Venues

ACL (7)

EMNLP (5)

COLING (4)

IJCNLP (2)

WS (1)

SCLeM (1)

NAACL (1)

HLT (1)

2018

Pdf Export Search Poster End-to-End Reinforcement Learning for Automatic Taxonomy Induction
[P18-1229]: Yuning Mao | Xiang Ren | Jiaming Shen | Xiaotao Gu | Jiawei Han

Pdf Export Search Entropy-Based Subword Mining with an Application to Word Embeddings
[W18-1202]: Ahmed El-Kishky | Frank Xu | Aston Zhang | Stephen Macke | Jiawei Han

Pdf Export Search Efficient Contextualized Representation: Language Model Pruning for Sequence Labeling
[D18-1153]: Liyuan Liu | Xiang Ren | Jingbo Shang | Xiaotao Gu | Jian Peng | Jiawei Han

Pdf Export Search Learning Named Entity Tagger using Domain-Specific Dictionary
[D18-1230]: Jingbo Shang | Liyuan Liu | Xiaotao Gu | Xiang Ren | Teng Ren | Jiawei Han

2017

Pdf Export Search Heterogeneous Supervision for Relation Extraction: A Representation Learning Approach
[D17-1005]: Liyuan Liu | Xiang Ren | Qi Zhu | Shi Zhi | Huan Gui | Heng Ji | Jiawei Han

Pdf Export Search Identifying Semantically Deviating Outlier Documents
[D17-1291]: Honglei Zhuang | Chi Wang | Fangbo Tao | Lance Kaplan | Jiawei Han

Pdf Export Search Life-iNet: A Structured Network-Based Knowledge Exploration and Analytics System for Life Sciences
[P17-4010]: Xiang Ren | Jiaming Shen | Meng Qu | Xuan Wang | Zeqiu Wu | Qi Zhu | Meng Jiang | Fangbo Tao | Saurabh Sinha | David Liem | Peipei Ping | Richard Weinshilboum | Jiawei Han

2016

Pdf Export Search Attachment AFET: Automatic Fine-Grained Entity Typing by Hierarchical Partial-Label Embedding
[D16-1144]: Xiang Ren | Wenqi He | Meng Qu | Lifu Huang | Heng Ji | Jiawei Han

Pdf Export Search Liberal Event Extraction and Event Schema Induction
[P16-1025]: Lifu Huang | Taylor Cassidy | Xiaocheng Feng | Heng Ji | Clare R. Voss | Jiawei Han | Avirup Sil

Pdf Export Search FastHybrid: A Hybrid Model for Efficient Answer Selection
[C16-1224]: Lidan Wang | Ming Tan | Jiawei Han

Pdf Export Search Cross-media Event Extraction and Recommendation
[N16-3015]: Di Lu | Clare Voss | Fangbo Tao | Xiang Ren | Rachel Guan | Rostyslav Korolov | Tongtao Zhang | Dongang Wang | Hongzhi Li | Taylor Cassidy | Heng Ji | Shih-fu Chang | Jiawei Han | William Wallace | James Hendler | Mei Si | Lance Kaplan

2015

Pdf Export Search Software Dataset Context-aware Entity Morph Decoding
[P15-1057]: Boliang Zhang | Hongzhao Huang | Xiaoman Pan | Sujian Li | Chin-Yew Lin | Heng Ji | Kevin Knight | Zhen Wen | Yizhou Sun | Jiawei Han | Bulent Yener

Pdf Export Search Successful Data Mining Methods for NLP
[P15-5001]: Jiawei Han | Heng Ji | Yizhou Sun

2014

Pdf Export Search The Wisdom of Minority: Unsupervised Slot Filling Validation based on Multi-dimensional Truth-Finding
[C14-1149]: Dian Yu | Hongzhao Huang | Taylor Cassidy | Heng Ji | Chi Wang | Shi Zhi | Jiawei Han | Clare Voss | Malik Magdon-Ismail

Pdf Export Search Dataset Be Appropriate and Funny: Automatic Entity Morph Encoding
[P14-2115]: Boliang Zhang | Hongzhao Huang | Xiaoman Pan | Heng Ji | Kevin Knight | Zhen Wen | Yizhou Sun | Jiawei Han | Bulent Yener

2013

Pdf Export Search Resolving Entity Morphs in Censored Data
[P13-1107]: Hongzhao Huang | Zhen Wen | Dian Yu | Heng Ji | Yizhou Sun | Jiawei Han | He Li

2012

Pdf Export Search Tweet Ranking Based on Heterogeneous Networks
[C12-1076]: Hongzhao Huang | Arkaitz Zubiaga | Heng Ji | Hongbo Deng | Dong Wang | Hieu Le | Tarek Abdelzaher | Jiawei Han | Alice Leung | John Hancock | Clare Voss

2010

Pdf Export Search Opinosis: A Graph Based Approach to Abstractive Summarization of Highly Redundant Opinions
[C10-1039]: Kavita Ganesan | ChengXiang Zhai | Jiawei Han