Popular Co-Authors

Deyi Xiong (6)

Yang Liu (5)

Junfeng Yao (4)

Qun Liu (4)

Biao Zhang (3)

Yajuan Lv (3)

Min Zhang (2)

Haitao Mi (2)

Xianpei Han (2)

Jun Xie (2)

Venues

ACL (5)

EMNLP (4)

COLING (3)

IJCNLP (2)

EACL (1)

2018

Pdf Export Search Neural Machine Translation with Decoding History Enhanced Attention
[C18-1124]: Mingxuan Wang | Jun Xie | Zhixing Tan | Jinsong Su | Deyi Xiong | Chao Bian

Pdf Export Search Deconvolution-Based Global Decoding for Neural Machine Translation
[C18-1276]: Junyang Lin | Xu Sun | Xuancheng Ren | Shuming Ma | Jinsong Su | Qi Su

Pdf Export Search Multi-Domain Neural Machine Translation with Word-Level Domain Context Discrimination
[D18-1041]: Jiali Zeng | Jinsong Su | Huating Wen | Yang Liu | Jun Xie | Yongjing Yin | Jianqiang Zhao

Pdf Export Search Poster Accelerating Neural Transformer via an Average Attention Network
[P18-1166]: Biao Zhang | Deyi Xiong | Jinsong Su

2017

Pdf Export Search Improving Implicit Discourse Relation Recognition with Discourse-specific Word Embeddings
[P17-2042]: Changxing Wu | Xiaodong Shi | Yidong Chen | Jinsong Su | Boli Wang

2015

Pdf Export Search Graph-Based Collective Lexical Selection for Statistical Machine Translation
[D15-1145]: Jinsong Su | Deyi Xiong | Shujian Huang | Xianpei Han | Junfeng Yao

Pdf Export Search Bilingual Correspondence Recursive Autoencoder for Statistical Machine Translation
[D15-1146]: Jinsong Su | Deyi Xiong | Biao Zhang | Yang Liu | Junfeng Yao | Min Zhang

Pdf Export Search Shallow Convolutional Neural Network for Implicit Discourse Relation Recognition
[D15-1266]: Biao Zhang | Jinsong Su | Deyi Xiong | Yaojie Lu | Hong Duan | Junfeng Yao

Pdf Export Search A Context-Aware Topic Model for Statistical Machine Translation
[P15-1023]: Jinsong Su | Deyi Xiong | Yang Liu | Xianpei Han | Hongyu Lin | Junfeng Yao | Min Zhang

2014

Pdf Export Search Regularized Structured Perceptron: A Case Study on Chinese Word Segmentation, POS Tagging and Parsing
[E14-1018]: Kaixu Zhang | Jinsong Su | Changle Zhou

2013

Pdf Export Search A Topic-Triggered Language Model for Statistical Machine Translation
[I13-1051]: Heng Yu | Jinsong Su | Yajuan Lv | Qun Liu

2012

Pdf Export Search Translation Model Adaptation for Statistical Machine Translation with Monolingual Topic Information
[P12-1048]: Jinsong Su | Hua Wu | Haifeng Wang | Yidong Chen | Xiaodong Shi | Huailin Dong | Qun Liu

2010

Pdf Export Search Learning Lexicalized Reordering Models from Reordering Graphs
[P10-2003]: Jinsong Su | Yang Liu | Yajuan Lv | Haitao Mi | Qun Liu

Pdf Export Search Dependency-Based Bracketing Transduction Grammar for Statistical Machine Translation
[C10-2136]: Jinsong Su | Yang Liu | Haitao Mi | Hongmei Zhao | Yajuan Lv | Qun Liu