Popular Co-Authors

Yixin Cao (5)

Zhiyuan Liu (5)

Jie Tang (5)

Lei Hou (4)

Chengjiang Li (4)

Xiaoli Li (2)

Linmei Hu (2)

Chao Shao (2)

Xuzhong Wang (2)

Heng Ji (2)

Venues

EMNLP (5)

ACL (4)

IJCNLP (3)

COLING (2)

ROCLING/IJCLCLP (1)

WS (1)

SIGHAN (1)

2018

Pdf Export Search Attributed and Predictive Entity Embedding for Fine-Grained Entity Typing in Knowledge Bases
[C18-1024]: Hailong Jin | Lei Hou | Juanzi Li | Tiansi Dong

Pdf Export Search Neural Collective Entity Linking
[C18-1057]: Yixin Cao | Lei Hou | Juanzi Li | Zhiyuan Liu

Pdf Export Search Joint Representation Learning of Cross-lingual Words and Entities via Attentive Distant Supervision
[D18-1021]: Yixin Cao | Lei Hou | Juanzi Li | Zhiyuan Liu | Chengjiang Li | Xu Chen | Tiansi Dong

Pdf Export Search Differentiating Concepts and Instances for Knowledge Graph Embedding
[D18-1222]: Xin Lv | Lei Hou | Juanzi Li | Zhiyuan Liu

Pdf Export Search OpenKE: An Open Toolkit for Knowledge Embedding
[D18-2024]: Xu Han | Shulin Cao | Xin Lv | Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Maosong Sun | Juanzi Li

2017

Pdf Export Search Prerequisite Relation Learning for Concepts in MOOCs
[P17-1133]: Liangming Pan | Chengjiang Li | Juanzi Li | Jie Tang

Pdf Export Search Bridge Text and Knowledge by Learning Multi-Prototype Entity Mention Embedding
[P17-1149]: Yixin Cao | Lifu Huang | Heng Ji | Xu Chen | Juanzi Li

Pdf Export Search On Modeling Sense Relatedness in Multi-prototype Word Embedding
[I17-1024]: Yixin Cao | Jiaxin Shi | Juanzi Li | Zhiyuan Liu | Chengjiang Li

Pdf Export Search Course Concept Extraction in MOOCs via Embedding-Based Graph Propagation
[I17-1088]: Liangming Pan | Xiaochen Wang | Chengjiang Li | Juanzi Li | Jie Tang

2015

Pdf Export Search Name List Only? Target Entity Disambiguation in Short Texts
[D15-1077]: Yixin Cao | Juanzi Li | Xiaofei Guo | Shuanhu Bai | Heng Ji | Jie Tang

Pdf Export Search TSDPMM: Incorporating Prior Topic Knowledge into Dirichlet Process Mixture Models for Text Clustering
[D15-1091]: Linmei Hu | Juanzi Li | Xiaoli Li | Chao Shao | Xuzhong Wang

Pdf Export Search Learning Topic Hierarchies for Wikipedia Categories
[P15-2057]: Linmei Hu | Xuzhong Wang | Mengdi Zhang | Juanzi Li | Xiaoli Li | Chao Shao | Jie Tang | Yongbin Liu

2013

Pdf Export Search Transfer Learning Based Cross-lingual Knowledge Extraction for Wikipedia
[P13-1063]: Zhigang Wang | Zhixing Li | Juanzi Li | Jie Tang | Jeff Z. Pan

2003

Pdf Export Search Building a Large Chinese Corpus Annotated with Semantic Dependency
[W03-1712]: Mingqin Li | Juanzi Li | Zhendong Dong | Zuoying Wang | Dajin Lu

1999

Pdf Export Search A Model for Word Sense Disambiguation
[O99-4001]: Juanzi Li | Changning Huang