Popular Co-Authors

Qun Liu (8)

Xiaofeng Wu (3)

Liangyou Li (2)

Andy Way (2)

Wenbin Jiang (2)

Fandong Meng (2)

Jinsong Su (2)

Chao Bian (2)

Mingxuan Wang (2)

Raphael Rubino (1)

Venues

COLING (4)

EMNLP (3)

WS (3)

WMT (3)

SSST (1)

2018

Pdf Export Search Tencent Neural Machine Translation Systems for WMT18
[W18-6429]: Mingxuan Wang | Li Gong | Wenhuan Zhu | Jun Xie | Chao Bian

Pdf Export Search Neural Machine Translation with Decoding History Enhanced Attention
[C18-1124]: Mingxuan Wang | Jun Xie | Zhixing Tan | Jinsong Su | Deyi Xiong | Chao Bian

Pdf Export Search Multi-Domain Neural Machine Translation with Word-Level Domain Context Discrimination
[D18-1041]: Jiali Zeng | Jinsong Su | Huating Wen | Yang Liu | Jun Xie | Yongjing Yin | Jianqiang Zhao

2014

Pdf Export Search A Dependency Edge-based Transfer Model for Statistical Machine Translation
[C14-1104]: Hongshen Chen | Jun Xie | Fandong Meng | Wenbin Jiang | Qun Liu

Pdf Export Search RED: A Reference Dependency Based MT Evaluation Metric
[C14-1193]: Hui Yu | Xiaofeng Wu | Jun Xie | Wenbin Jiang | Qun Liu | Shouxun Lin

Pdf Export Search Augment Dependency-to-String Translation with Fixed and Floating Structures
[C14-1209]: Jun Xie | Jinan Xu | Qun Liu

Pdf Export Search The DCU-ICTCAS MT system at WMT 2014 on German-English Translation Task
[W14-3314]: Liangyou Li | Xiaofeng Wu | Santiago Cortes Vaillo | Jun Xie | Andy Way | Qun Liu

Pdf Export Search Transformation and Decomposition for Efficiently Implementing and Improving Dependency-to-String Model In Moses
[W14-4014]: Liangyou Li | Jun Xie | Andy Way | Qun Liu

2013

Pdf Export Search Translation with Source Constituency and Dependency Trees
[D13-1108]: Fandong Meng | Jun Xie | Linfeng Song | Yajuan Lü | Qun Liu

Pdf Export Search The CNGL-DCU-Prompsit Translation Systems for WMT13
[W13-2227]: Raphael Rubino | Antonio Toral | Santiago Cortés Vaíllo | Jun Xie | Xiaofeng Wu | Stephen Doherty | Qun Liu

2011

Pdf Export Search A novel dependency-to-string model for statistical machine translation
[D11-1020]: Jun Xie | Haitao Mi | Qun Liu