Popular Co-Authors

Guodong Zhou (10)

Muhua Zhu (4)

Zhaopeng Tu (3)

Qiaoming Zhu (3)

Josef van Genabith (2)

Fang Kong (2)

Deyi Xiong (2)

Philip Resnik (2)

Hal Daumé III (2)

Hongling Wang (2)

Venues

ACL (5)

EMNLP (3)

COLING (2)

CONLL (2)

WS (1)

NAACL (1)

HLT (1)

WMT (1)

2018

Pdf Export Search Adaptive Weighting for Neural Machine Translation
[C18-1257]: Yachao Li | Junhui Li | Min Zhang

Pdf Export Search Poster Attention Focusing for Neural Machine Translation by Bridging Source and Target Embeddings
[P18-1164]: Shaohui Kuang | Junhui Li | António Branco | Weihua Luo | Deyi Xiong

2017

Pdf Export Search Modeling Source Syntax for Neural Machine Translation
[P17-1064]: Junhui Li | Deyi Xiong | Zhaopeng Tu | Muhua Zhu | Min Zhang | Guodong Zhou

2016

Pdf Export Search SoNLP-DP System for ConLL-2016 English Shallow Discourse Parsing
[K16-2009]: Fang Kong | Sheng Li | Junhui Li | Muhua Zhu | Guodong Zhou

Pdf Export Search SoNLP-DP System for ConLL-2016 Chinese Shallow Discourse Parsing
[K16-2011]: Junhui Li | Fang Kong | Sheng Li | Muhua Zhu | Guodong Zhou

2015

Pdf Export Search Improving Semantic Parsing with Enriched Synchronous Context-Free Grammar
[D15-1170]: Junhui Li | Muhua Zhu | Wei Lu | Guodong Zhou

2014

Pdf Export Search A Unified Model for Soft Linguistic Reordering Constraints in Statistical Machine Translation
[P14-1106]: Junhui Li | Yuval Marton | Philip Resnik | Hal Daumé III

2013

Pdf Export Search Modeling Syntactic and Semantic Structures in Hierarchical Phrase-based Translation
[N13-1060]: Junhui Li | Philip Resnik | Hal Daumé III

2012

Pdf Export Search Head-Driven Hierarchical Phrase-based Translation
[P12-2007]: Junhui Li | Zhaopeng Tu | Guodong Zhou | Josef van Genabith

Pdf Export Search Using Syntactic Head Information in Hierarchical Phrase-Based Translation
[W12-3128]: Junhui Li | Zhaopeng Tu | Guodong Zhou | Josef van Genabith

2010

Pdf Export Search Joint Syntactic and Semantic Parsing of Chinese
[P10-1113]: Junhui Li | Guodong Zhou | Hwee Tou Ng

Pdf Export Search Learning the Scope of Negation via Shallow Semantic Parsing
[C10-1076]: Junhui Li | Guodong Zhou | Hongling Wang | Qiaoming Zhu

Pdf Export Search A Unified Framework for Scope Learning via Simplified Shallow Semantic Parsing
[D10-1070]: Qiaoming Zhu | Junhui Li | Hongling Wang | Guodong Zhou

2009

Pdf Export Search Improving Nominal SRL in Chinese Language with Verbal SRL Information and Automatic Predicate Recognition
[D09-1133]: Junhui Li | Guodong Zhou | Hai Zhao | Qiaoming Zhu | Peide Qian