Popular Co-Authors

Kentaro Inui (4)

Yuji Matsumoto (4)

Suguru Matsuyoshi (4)

Eric Nichols (3)

Shouko Masuda (2)

Junta Mizuno (2)

Megumi Ohki (2)

Makoto Hiroshige (1)

Megumi Eguchi (1)

Chitose Sao (1)

Venues

WS (4)

COLING (1)

LREC (1)

IJCNLP (1)

LAW (1)

IWCS (1)