Popular Co-Authors

Zhi Jin (9)

Ge Li (8)

Yan Xu (6)

Lu Zhang (4)

Rui Yan (4)

Yunchuan Chen (4)

Hao Peng (3)

Yiping Song (2)

Zhao Meng (2)

Yangyang Lu (2)

Venues

EMNLP (4)

ACL (3)

COLING (3)

TACL (1)

LREC (1)

2018

Pdf Export Search Modeling Past and Future for Neural Machine Translation
[Q18-1011]: Zaixiang Zheng | Hao Zhou | Shujian Huang | Lili Mou | Xinyu Dai | Jiajun Chen | Zhaopeng Tu

Pdf Export Search Variational Attention for Sequence-to-Sequence Models
[C18-1142]: Hareesh Bahuleyan | Lili Mou | Olga Vechtomova | Pascal Poupart

Pdf Export Search Towards Neural Speaker Modeling in Multi-Party Conversation: The Task, Dataset, and Models
[L18-1496]: Zhao Meng | Lili Mou | Zhi Jin

2017

Pdf Export Search How to Make Context More Useful? An Empirical Study on Context-Aware Neural Conversational Models
[P17-2036]: Zhiliang Tian | Rui Yan | Lili Mou | Yiping Song | Yansong Feng | Dongyan Zhao

2016

Pdf Export Search How Transferable are Neural Networks in NLP Applications?
[D16-1046]: Lili Mou | Zhao Meng | Rui Yan | Ge Li | Yan Xu | Lu Zhang | Zhi Jin

Pdf Export Search Compressing Neural Language Models by Sparse Word Representations
[P16-1022]: Yunchuan Chen | Lili Mou | Yan Xu | Ge Li | Zhi Jin

Pdf Export Search Natural Language Inference by Tree-Based Convolution and Heuristic Matching
[P16-2022]: Lili Mou | Rui Men | Ge Li | Yan Xu | Lu Zhang | Rui Yan | Zhi Jin

Pdf Export Search Improved relation classification by deep recurrent neural networks with data augmentation
[C16-1138]: Yan Xu | Ran Jia | Lili Mou | Ge Li | Yunchuan Chen | Yangyang Lu | Zhi Jin

Pdf Export Search Sequence to Backward and Forward Sequences: A Content-Introducing Approach to Generative Short-Text Conversation
[C16-1316]: Lili Mou | Yiping Song | Rui Yan | Ge Li | Lu Zhang | Zhi Jin

2015

Pdf Export Search Classifying Relations via Long Short Term Memory Networks along Shortest Dependency Paths
[D15-1206]: Yan Xu | Lili Mou | Ge Li | Yunchuan Chen | Hao Peng | Zhi Jin

Pdf Export Search A Comparative Study on Regularization Strategies for Embedding-based Neural Networks
[D15-1252]: Hao Peng | Lili Mou | Ge Li | Yunchuan Chen | Yangyang Lu | Zhi Jin

Pdf Export Search Discriminative Neural Sentence Modeling by Tree-Based Convolution
[D15-1279]: Lili Mou | Hao Peng | Ge Li | Yan Xu | Lu Zhang | Zhi Jin