Popular Co-Authors

Min Zhang (3)

Linlin Li (3)

Changlong Sun (3)

Xiaozhong Liu (2)

Shoushan Li (2)

Guodong Zhou (2)

Bo Li (1)

Jingang Wang (1)

Dandan Song (1)

Zhiwei Zhang (1)

Venues

*SEMEVAL (3)

EMNLP (3)

NAACL (2)

HLT (2)

WS (1)

WMT (1)

ACL (1)

COLING (1)

2018

Pdf Export Search Poster Note Supervised Treebank Conversion: Data and Approaches
[P18-1252]: Xinzhou Jiang | Zhenghua Li | Bo Zhang | Min Zhang | Sheng Li | Luo Si

Pdf Export Search NAI-SEA at SemEval-2018 Task 5: An Event Search System
[S18-1110]: Yingchi Liu | Quanzhi Li | Luo Si

Pdf Export Search DM_NLP at SemEval-2018 Task 8: neural sequence labeling with linguistic features
[S18-1114]: Chunping Ma | Huafei Zheng | Pengjun Xie | Chen Li | Linlin Li | Luo Si

Pdf Export Search NLP_HZ at SemEval-2018 Task 9: a Nearest Neighbor Approach
[S18-1148]: Wei Qiu | Mosha Chen | Linlin Li | Luo Si

Pdf Export Search Alibaba Submission for WMT18 Quality Estimation Task
[W18-6465]: Jiayi Wang | Kai Fan | Bo Li | Fengming Zhou | Boxing Chen | Yangbin Shi | Luo Si

Pdf Export Search One vs. Many QA Matching with both Word-level and Sentence-level Attention Network
[C18-1215]: Lu Wang | Shoushan Li | Changlong Sun | Luo Si | Xiaozhong Liu | Min Zhang | Guodong Zhou

Pdf Export Search A Unified Syntax-aware Framework for Semantic Role Labeling
[D18-1262]: Zuchao Li | Shexia He | Jiaxun Cai | Zhuosheng Zhang | Hai Zhao | Gongshen Liu | Linlin Li | Luo Si

Pdf Export Search Sentiment Classification towards Question-Answering with Hierarchical Matching Network
[D18-1401]: Chenlin Shen | Changlong Sun | Jingjing Wang | Yangyang Kang | Shoushan Li | Xiaozhong Liu | Luo Si | Min Zhang | Guodong Zhou

Pdf Export Search Improve Neural Entity Recognition via Multi-Task Data Selection and Constrained Decoding
[N18-2056]: Huasha Zhao | Yi Yang | Qiong Zhang | Luo Si

2017

Pdf Export Search Alibaba at IJCNLP-2017 Task 2: A Boosted Deep System for Dimensional Sentiment Analysis of Chinese Phrases
[I17-4016]: Xin Zhou | Jian Wang | Xu Xie | Changlong Sun | Luo Si

2015

Pdf Export Search LDTM: A Latent Document Type Model for Cumulative Citation Recommendation
[D15-1066]: Jingang Wang | Dandan Song | Zhiwei Zhang | Lejian Liao | Luo Si | Chin-Yew Lin

2007

Pdf Export Search A Probabilistic Framework for Answer Selection in Question Answering
[N07-1066]: Jeongwoo Ko | Luo Si | Eric Nyberg