Popular Co-Authors

Pushpak Bhattacharyya (7)

Aditya Joshi (7)

Rajita Shukla (2)

Vaibhav Tripathi (2)

Jaya Saraswati (2)

Anupam Khattri (1)

Kevin Patel (1)

Prayas Jain (1)

Meghna Singh (1)

Gholamreza Haffari (1)

Venues

WS (4)

WASSA (2)

EXprom (1)

LaTeCH (1)

EMNLP (1)

ALTA (1)

EACL (1)

LREC (1)