Popular Co-Authors

Xuedong Huang (4)

Hsiao-Wuen Hon (3)

Kai-Fu Lee (2)

Chengqing Zong (2)

Jiajun Zhang (2)

Hu Chen (1)

Sunil lssar (1)

Sheryl Young (1)

Mike Matessa (1)

Fu-Hua Liu (1)

Venues

HLT (6)

WS (2)

WMT (1)

NAACL (1)

COLING (1)

EMNLP (1)