Popular Co-Authors

Xuedong Huang (4)

Hsiao-Wuen Hon (3)

Jiajun Zhang (2)

Kai-Fu Lee (2)

Chengqing Zong (2)

Richard Stern (1)

He Bai (1)

Yu Zhou (1)

Fil Alleva (1)

Satoru Hayamizu (1)

Venues

HLT (6)

WS (2)

COLING (1)

NAACL (1)

WMT (1)

EMNLP (1)