Popular Co-Authors

Mu Li (37)

Furu Wei (32)

Shujie Liu (23)

Dongdong Zhang (19)

Nan Duan (16)

Xiaohua Liu (15)

Tiejun Zhao (12)

Lei Cui (11)

Chi-Ho Li (10)

Nan Yang (9)

Venues

ACL (57)

COLING (30)

EMNLP (23)

IJCNLP (7)

CONLL (6)

HLT (5)

ROCLING/IJCLCLP (5)

WS (5)

2018

Pdf Export Search Neural Open Information Extraction
[P18-2065]: Lei Cui | Furu Wei | Ming Zhou

Pdf Export Search Presentation Learning Matching Models with Weak Supervision for Response Selection in Retrieval-based Chatbots
[P18-2067]: Yu Wu | Wei Wu | Zhoujun Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Neural Latent Extractive Document Summarization
[D18-1088]: Xingxing Zhang | Mirella Lapata | Furu Wei | Ming Zhou

Pdf Export Search Question Generation from SQL Queries Improves Neural Semantic Parsing
[D18-1188]: Daya Guo | Yibo Sun | Duyu Tang | Nan Duan | Jian Yin | Hong Chi | James Cao | Peng Chen | Ming Zhou

Pdf Export Search Attention-Guided Answer Distillation for Machine Reading Comprehension
[D18-1232]: Minghao Hu | Yuxing Peng | Furu Wei | Zhen Huang | Dongsheng Li | Nan Yang | Ming Zhou

Pdf Export Search Attachment Fine-grained Coordinated Cross-lingual Text Stream Alignment for Endless Language Knowledge Acquisition
[D18-1271]: Tao Ge | Qing Dou | Heng Ji | Lei Cui | Baobao Chang | Zhifang Sui | Furu Wei | Ming Zhou

Pdf Export Search EventWiki: A Knowledge Base of Major Events
[L18-1079]: Tao Ge | Lei Cui | Baobao Chang | Zhifang Sui | Furu Wei | Ming Zhou

Pdf Export Search Bidirectional Generative Adversarial Networks for Neural Machine Translation
[K18-1019]: Zhirui Zhang | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Enhong Chen

Pdf Export Search Triangular Architecture for Rare Language Translation
[P18-1006]: Shuo Ren | Wenhu Chen | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Shuai Ma

Pdf Export Search Semantic Parsing with Syntax- and Table-Aware SQL Generation
[P18-1034]: Yibo Sun | Duyu Tang | Nan Duan | Jianshu Ji | Guihong Cao | Xiaocheng Feng | Bing Qin | Ting Liu | Ming Zhou

Pdf Export Search Learning to Collaborate for Question Answering and Asking
[N18-1141]: Duyu Tang | Nan Duan | Zhao Yan | Zhirui Zhang | Yibo Sun | Shujie Liu | Yuanhua Lv | Ming Zhou

Pdf Export Search Note Generative Bridging Network for Neural Sequence Prediction
[N18-1154]: Wenhu Chen | Guanlin Li | Shuo Ren | Shujie Liu | Zhirui Zhang | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Poster Neural Document Summarization by Jointly Learning to Score and Select Sentences
[P18-1061]: Qingyu Zhou | Nan Yang | Furu Wei | Shaohan Huang | Ming Zhou | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Note Fluency Boost Learning and Inference for Neural Grammatical Error Correction
[P18-1097]: Tao Ge | Furu Wei | Ming Zhou

2017

Pdf Export Search Beihang-MSRA at SemEval-2017 Task 3: A Ranking System with Neural Matching Features for Community Question Answering
[S17-2045]: Wenzheng Feng | Yu Wu | Wei Wu | Zhoujun Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Entity Linking for Queries by Searching Wikipedia Sentences
[D17-1007]: Chuanqi Tan | Furu Wei | Pengjie Ren | Weifeng Lv | Ming Zhou

Pdf Export Search Question Generation for Question Answering
[D17-1090]: Nan Duan | Duyu Tang | Peng Chen | Ming Zhou

Pdf Export Search Stack-based Multi-layer Attention for Transition-based Dependency Parsing
[D17-1175]: Zhirui Zhang | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Enhong Chen

Pdf Export Search Gated Self-Matching Networks for Reading Comprehension and Question Answering
[P17-1018]: Wenhui Wang | Nan Yang | Furu Wei | Baobao Chang | Ming Zhou

Pdf Export Search Sequential Matching Network: A New Architecture for Multi-turn Response Selection in Retrieval-Based Chatbots
[P17-1046]: Yu Wu | Wei Wu | Chen Xing | Ming Zhou | Zhoujun Li

Pdf Export Search Sequence-to-Dependency Neural Machine Translation
[P17-1065]: Shuangzhi Wu | Dongdong Zhang | Nan Yang | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Learning to Generate Product Reviews from Attributes
[E17-1059]: Li Dong | Shaohan Huang | Furu Wei | Mirella Lapata | Ming Zhou | Ke Xu

Pdf Export Search Selective Encoding for Abstractive Sentence Summarization
[P17-1101]: Qingyu Zhou | Nan Yang | Furu Wei | Ming Zhou

Pdf Export Search Chunk-based Decoder for Neural Machine Translation
[P17-1174]: Shonosuke Ishiwatari | Jingtao Yao | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Naoki Yoshinaga | Masaru Kitsuregawa | Weijia Jia

Pdf Export Search SuperAgent: A Customer Service Chatbot for E-commerce Websites
[P17-4017]: Lei Cui | Shaohan Huang | Furu Wei | Chuanqi Tan | Chaoqun Duan | Ming Zhou

2016

Pdf Export Search News Stream Summarization using Burst Information Networks
[D16-1075]: Tao Ge | Lei Cui | Baobao Chang | Sujian Li | Ming Zhou | Zhifang Sui

Pdf Export Search Solving and Generating Chinese Character Riddles
[D16-1081]: Chuanqi Tan | Furu Wei | Li Dong | Weifeng Lv | Ming Zhou

Pdf Export Search DocChat: An Information Retrieval Approach for Chatbot Engines Using Unstructured Documents
[P16-1049]: Zhao Yan | Nan Duan | Junwei Bao | Peng Chen | Ming Zhou | Zhoujun Li | Jianshe Zhou

Pdf Export Search Knowledge-Based Semantic Embedding for Machine Translation
[P16-1212]: Chen Shi | Shujie Liu | Shuo Ren | Shi Feng | Mu Li | Ming Zhou | Xu Sun | Houfeng Wang

Pdf Export Search A Redundancy-Aware Sentence Regression Framework for Extractive Summarization
[C16-1004]: Pengjie Ren | Furu Wei | Zhumin CHEN | Jun MA | Ming Zhou

Pdf Export Search Detecting Context Dependent Messages in a Conversational Environment
[C16-1187]: Chaozhuo Li | Yu Wu | Wei Wu | Chen Xing | Zhoujun Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Constraint-Based Question Answering with Knowledge Graph
[C16-1236]: Junwei Bao | Nan Duan | Zhao Yan | Ming Zhou | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Improving Attention Modeling with Implicit Distortion and Fertility for Machine Translation
[C16-1290]: Shi Feng | Shujie Liu | Nan Yang | Mu Li | Ming Zhou | Kenny Q. Zhu

Pdf Export Search Event Detection with Burst Information Networks
[C16-1309]: Tao Ge | Lei Cui | Baobao Chang | Zhifang Sui | Ming Zhou

2015

Pdf Export Search Hierarchical Recurrent Neural Network for Document Modeling
[D15-1106]: Rui Lin | Shujie Liu | Muyun Yang | Mu Li | Ming Zhou | Sheng Li

Pdf Export Search Cross-lingual Sentiment Lexicon Learning With Bilingual Word Graph Label Propagation
[J15-1002]: Dehong Gao | Furu Wei | Wenjie Li | Xiaohua Liu | Ming Zhou

Pdf Export Search A Statistical Parsing Framework for Sentiment Classification
[J15-2004]: Li Dong | Furu Wei | Shujie Liu | Ming Zhou | Ke Xu

Pdf Export Search Splusplus: A Feature-Rich Two-stage Classifier for Sentiment Analysis of Tweets
[S15-2086]: Li Dong | Furu Wei | Yichun Yin | Ming Zhou | Ke Xu

Pdf Export Search A Dependency-Based Neural Network for Relation Classification
[P15-2047]: Yang Liu | Furu Wei | Sujian Li | Heng Ji | Ming Zhou | Houfeng WANG

Pdf Export Search Learning Summary Prior Representation for Extractive Summarization
[P15-2136]: Ziqiang Cao | Furu Wei | Sujian Li | Wenjie Li | Ming Zhou | Houfeng WANG

Pdf Export Search Question Answering over Freebase with Multi-Column Convolutional Neural Networks
[P15-1026]: Li Dong | Furu Wei | Ming Zhou | Ke Xu

Pdf Export Search Efficient Disfluency Detection with Transition-based Parsing
[P15-1048]: Shuangzhi Wu | Dongdong Zhang | Ming Zhou | Tiejun Zhao

2014

Pdf Export Search Building Large-Scale Twitter-Specific Sentiment Lexicon : A Representation Learning Approach
[C14-1018]: Duyu Tang | Furu Wei | Bing Qin | Ming Zhou | Ting Liu

Pdf Export Search A Lexicalized Reordering Model for Hierarchical Phrase-based Translation
[C14-1108]: Hailong Cao | Dongdong Zhang | Mu Li | Ming Zhou | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Soft Dependency Matching for Hierarchical Phrase-based Machine Translation
[C14-1210]: Hailong Cao | Dongdong Zhang | Ming Zhou | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Bilingually-constrained Phrase Embeddings for Machine Translation
[P14-1011]: Jiajun Zhang | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Chengqing Zong

Pdf Export Search Learning Topic Representation for SMT with Neural Networks
[P14-1013]: Lei Cui | Dongdong Zhang | Shujie Liu | Qiming Chen | Mu Li | Ming Zhou | Muyun Yang

Pdf Export Search Knowledge-Based Question Answering as Machine Translation
[P14-1091]: Junwei Bao | Nan Duan | Ming Zhou | Tiejun Zhao

Pdf Export Search A Recursive Recurrent Neural Network for Statistical Machine Translation
[P14-1140]: Shujie Liu | Nan Yang | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Learning Sentiment-Specific Word Embedding for Twitter Sentiment Classification
[P14-1146]: Duyu Tang | Furu Wei | Nan Yang | Ming Zhou | Ting Liu | Bing Qin

Pdf Export Search Adaptive Recursive Neural Network for Target-dependent Twitter Sentiment Classification
[P14-2009]: Li Dong | Furu Wei | Chuanqi Tan | Duyu Tang | Ming Zhou | Ke Xu

Pdf Export Search Coooolll: A Deep Learning System for Twitter Sentiment Classification
[S14-2033]: Duyu Tang | Furu Wei | Bing Qin | Ting Liu | Ming Zhou

Pdf Export Search A Joint Segmentation and Classification Framework for Sentiment Analysis
[D14-1054]: Duyu Tang | Furu Wei | Bing Qin | Li Dong | Ting Liu | Ming Zhou

Pdf Export Search Joint Relational Embeddings for Knowledge-based Question Answering
[D14-1071]: Min-Chul Yang | Nan Duan | Ming Zhou | Hae-Chang Rim

2013

Pdf Export Search Efficient Collective Entity Linking with Stacking
[D13-1041]: Zhengyan He | Shujie Liu | Yang Song | Mu Li | Ming Zhou | Houfeng Wang

Pdf Export Search Multi-Domain Adaptation for SMT Using Multi-Task Learning
[D13-1107]: Lei Cui | Xilun Chen | Dongdong Zhang | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Word Alignment Modeling with Context Dependent Deep Neural Network
[P13-1017]: Nan Yang | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Nenghai Yu

Pdf Export Search Entity Linking for Tweets
[P13-1128]: Xiaohua Liu | Yitong Li | Haocheng Wu | Ming Zhou | Furu Wei | Yi Lu

Pdf Export Search Machine Translation Detection from Monolingual Web-Text
[P13-1157]: Yuki Arase | Ming Zhou

Pdf Export Search Learning Entity Representation for Entity Disambiguation
[P13-2006]: Zhengyan He | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Longkai Zhang | Houfeng Wang

Pdf Export Search Paraphrasing Adaptation for Web Search Ranking
[P13-2008]: Chenguang Wang | Nan Duan | Ming Zhou | Ming Zhang

Pdf Export Search Bilingual Data Cleaning for SMT using Graph-based Random Walk
[P13-2061]: Lei Cui | Dongdong Zhang | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou

2012

Pdf Export Search Learning Translation Consensus with Structured Label Propagation
[P12-1032]: Shujie Liu | Chi-Ho Li | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Joint Inference of Named Entity Recognition and Normalization for Tweets
[P12-1055]: Xiaohua Liu | Ming Zhou | Xiangyang Zhou | Zhongyang Fu | Furu Wei

Pdf Export Search Cross-Lingual Mixture Model for Sentiment Classification
[P12-1060]: Xinfan Meng | Furu Wei | Xiaohua Liu | Ming Zhou | Ge Xu | Houfeng Wang

Pdf Export Search Joint Learning of a Dual SMT System for Paraphrase Generation
[P12-2008]: Hong Sun | Ming Zhou

Pdf Export Search Translation Model Size Reduction for Hierarchical Phrase-based Statistical Machine Translation
[P12-2057]: Seung-Wook Lee | Dongdong Zhang | Mu Li | Ming Zhou | Hae-Chang Rim

Pdf Export Search QuickView: NLP-based Tweet Search
[P12-3003]: Xiaohua Liu | Furu Wei | Ming Zhou | QuickView Team Microsoft

Pdf Export Search Twitter Topic Summarization by Ranking Tweets using Social Influence and Content Quality
[C12-1047]: Yajuan Duan | Zhumin Chen | Furu Wei | Ming Zhou | Heung-Yeung Shum

Pdf Export Search Graph-Based Multi-Tweet Summarization using Social Signals
[C12-1104]: Xiaohua Liu | Yitong Li | Furu Wei | Ming Zhou

Pdf Export Search Lost in Translations? Building Sentiment Lexicons using Context Based Machine Translation
[C12-2081]: Xinfan Meng | Furu Wei | Ge Xu | Longkai Zhang | Xiaohua Liu | Ming Zhou | Houfeng Wang

Pdf Export Search Forced Derivation Tree based Model Training to Statistical Machine Translation
[D12-1041]: Nan Duan | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Re-training Monolingual Parser Bilingually for Syntactic SMT
[D12-1078]: Shujie Liu | Chi-Ho Li | Mu Li | Ming Zhou

2011

Pdf Export Search Target-dependent Twitter Sentiment Classification
[P11-1016]: Long Jiang | Mo Yu | Ming Zhou | Xiaohua Liu | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Hypothesis Mixture Decoding for Statistical Machine Translation
[P11-1126]: Nan Duan | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Engkoo: Mining the Web for Language Learning
[P11-4008]: Matthew R. Scott | Xiaohua Liu | Ming Zhou | Microsoft Engkoo Team

2010

Pdf Export Search Discriminative Pruning for Discriminative ITG Alignment
[P10-1033]: Shujie Liu | Chi-Ho Li | Ming Zhou

Pdf Export Search A Joint Rule Selection Model for Hierarchical Phrase-Based Translation
[P10-2002]: Lei Cui | Dongdong Zhang | Mu Li | Ming Zhou | Tiejun Zhao

Pdf Export Search An Empirical Study on Learning to Rank of Tweets
[C10-1034]: Yajuan Duan | Long Jiang | Tao Qin | Ming Zhou | Heung-Yeung Shum

Pdf Export Search Translation Model Generalization using Probability Averaging for Machine Translation
[C10-1035]: Nan Duan | Hong Sun | Ming Zhou

Pdf Export Search Mixture Model-based Minimum Bayes Risk Decoding using Multiple Machine Translation Systems
[C10-1036]: Nan Duan | Mu Li | Dongdong Zhang | Ming Zhou

Pdf Export Search An Empirical Study on Web Mining of Parallel Data
[C10-1054]: Gumwon Hong | Chi-Ho Li | Ming Zhou | Hae-Chang Rim

Pdf Export Search Adaptive Development Data Selection for Log-linear Model in Statistical Machine Translation
[C10-1075]: Mu Li | Yinggong Zhao | Dongdong Zhang | Ming Zhou

Pdf Export Search Semantic Role Labeling for News Tweets
[C10-1079]: Xiaohua Liu | Kuan Li | Bo Han | Ming Zhou | Long Jiang | Zhongyang Xiong | Changning Huang

Pdf Export Search Hybrid Decoding: Decoding with Partial Hypotheses Combination over Multiple SMT Systems
[C10-2025]: Lei Cui | Dongdong Zhang | Mu Li | Ming Zhou | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Collective Semantic Role Labeling on Open News Corpus by Leveraging Redundancy
[C10-2083]: Xiaohua Liu | Kuan Li | Bo Han | Ming Zhou | Long Jiang | Daniel Tse | Zhongyang Xiong

Pdf Export Search Improved Discriminative ITG Alignment using Hierarchical Phrase Pairs and Semi-supervised Training
[C10-2084]: Shujie Liu | Chi-Ho Li | Ming Zhou

Pdf Export Search SRL-Based Verb Selection for ESL
[D10-1104]: Xiaohua Liu | Bo Han | Kuan Li | Stephan Hyeonjun Stiller | Ming Zhou

2009

Pdf Export Search Better Synchronous Binarization for Machine Translation
[D09-1038]: Tong Xiao | Mu Li | Dongdong Zhang | Jingbo Zhu | Ming Zhou

Pdf Export Search The Feature Subspace Method for SMT System Combination
[D09-1114]: Nan Duan | Mu Li | Tong Xiao | Ming Zhou

Pdf Export Search Generating Chinese Couplets and Quatrain Using a Statistical Approach
[Y09-1006]: Ming Zhou | Long Jiang | Jing He

Pdf Export Search Collaborative Decoding: Partial Hypothesis Re-ranking Using Translation Consensus between Decoders
[P09-1066]: Mu Li | Nan Duan | Dongdong Zhang | Chi-Ho Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Mining Bilingual Data from the Web with Adaptively Learnt Patterns
[P09-1098]: Long Jiang | Shiquan Yang | Ming Zhou | Xiaohua Liu | Qingsheng Zhu

Pdf Export Search Exploiting Bilingual Information to Improve Web Search
[P09-1121]: Wei Gao | John Blitzer | Ming Zhou | Kam-Fai Wong

2008

Pdf Export Search Improved Sentence Alignment on Parallel Web Pages Using a Stochastic Tree Alignment Model
[D08-1053]: Lei Shi | Ming Zhou

Pdf Export Search An Empirical Study in Source Word Deletion for Phrase-Based Statistical Machine Translation
[W08-0301]: Chi-Ho Li | Hailei Zhang | Dongdong Zhang | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Measure Word Generation for English-Chinese SMT Systems
[P08-1011]: Dongdong Zhang | Mu Li | Nan Duan | Chi-Ho Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Combining Multiple Resources to Improve SMT-based Paraphrasing Model
[P08-1116]: Shiqi Zhao | Cheng Niu | Ming Zhou | Ting Liu | Sheng Li

Pdf Export Search Generating Chinese Couplets using a Statistical MT Approach
[C08-1048]: Long Jiang | Ming Zhou

Pdf Export Search Diagnostic Evaluation of Machine Translation Systems Using Automatically Constructed Linguistic Check-Points
[C08-1141]: Ming Zhou | Bo Wang | Shujie Liu | Mu Li | Dongdong Zhang | Tiejun Zhao

2007

Pdf Export Search Detection of Non-Native Sentences Using Machine-Translated Training Data
[N07-2024]: John Lee | Ming Zhou | Xiaohua Liu

Pdf Export Search Sentence Level Machine Translation Evaluation as a Ranking
[W07-0736]: Yang Ye | Ming Zhou | Chin-Yew Lin

Pdf Export Search Improving Query Spelling Correction Using Web Search Results
[D07-1019]: Qing Chen | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Low-Quality Product Review Detection in Opinion Summarization
[D07-1035]: Jingjing Liu | Yunbo Cao | Chin-Yew Lin | Yalou Huang | Ming Zhou

Pdf Export Search Phrase Reordering Model Integrating Syntactic Knowledge for SMT
[D07-1056]: Dongdong Zhang | Mu Li | Chi-Ho Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Detecting Erroneous Sentences using Automatically Mined Sequential Patterns
[P07-1011]: Guihua Sun | Xiaohua Liu | Gao Cong | Ming Zhou | Zhongyang Xiong | John Lee | Chin-Yew Lin

Pdf Export Search A Probabilistic Approach to Syntax-based Reordering for Statistical Machine Translation
[P07-1091]: Chi-Ho Li | Minghui Li | Dongdong Zhang | Mu Li | Ming Zhou | Yi Guan

2006

Pdf Export Search A DOM Tree Alignment Model for Mining Parallel Data from the Web
[P06-1062]: Lei Shi | Cheng Niu | Ming Zhou | Jianfeng Gao

Pdf Export Search Exploring Distributional Similarity Based Models for Query Spelling Correction
[P06-1129]: Mu Li | Muhua Zhu | Yang Zhang | Ming Zhou

Pdf Export Search Reranking Answers for Definitional QA Using Language Modeling
[P06-1136]: Yi Chen | Ming Zhou | Shilong Wang

2005

Pdf Export Search Resume Information Extraction with Cascaded Hybrid Model
[P05-1062]: Kun Yu | Gang Guan | Ming Zhou

2004

Pdf Export Search Collocation Translation Acquisition Using Monolingual Corpora
[P04-1022]: Yajuan Lü | Ming Zhou

2003

Pdf Export Search Synonymous Collocation Extraction Using Translation Information
[P03-1016]: Hua Wu | Ming Zhou

Pdf Export Search A Class-based Language Model Approach to Chinese Named Entity Identification
[O03-5001]: Jian Sun | Ming Zhou | Jianfeng Gao

Pdf Export Search Optimizing Synonym Extraction Using Monolingual and Bilingual Resources
[W03-1610]: Hua Wu | Ming Zhou

2002

Pdf Export Search Structure Alignment Using Bilingual Chunking
[C02-1010]: Wei Wang | Ming Zhou | Jin-Xia Huang | Chang-Ning Huang

Pdf Export Search Chinese Named Entity Identification Using Class-based Language Model
[C02-1012]: Jian Sun | Jianfeng Gao | Lei Zhang | Ming Zhou | Changning Huang

Pdf Export Search An Automatic Evaluation Method for Localization Oriented Lexicalised EBMT System
[C02-1057]: Jianmin Yao | Ming Zhou | Tiejun Zhao | Hao Yu | Sheng Li

Pdf Export Search Self-Organizing Chinese and Japanese Semantic Maps
[C02-1060]: Qing Ma | Min Zhang | Masaki Murata | Ming Zhou | Hitoshi Isahara

2001

Pdf Export Search Improving Translation Selection with a New Translation Model Trained by Independent Monolingual Corpora
[O01-2001]: Ming Zhou | Yuan Ding | Changning Huang

Pdf Export Search Automatic Translation Template Acquisition Based on Bilingual Structure Alignment
[O01-2004]: Yajuan Lu | Ming Zhou | Sheng Li | Changning Huang | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Improving the Effectiveness of Information Retrieval with Clustering and Fusion
[O01-2005]: Jian Zhang | Jianfeng Gao | Ming Zhou | Jiaxing Wang

2000

Pdf Export Search A Unified Statistical Model for the Identification of English BaseNP
[P00-1015]: Endong Xun | Changning Huang | Ming Zhou

Pdf Export Search Automatic Detecting/Correcting Errors in Chinese Text by an Approximate Word-Matching Algorithm
[P00-1032]: Lei Zhang | Ming Zhou | Changning Huang | Haihua Pan

Pdf Export Search PENS: A Machine-aided English Writing System for Chinese Users
[P00-1067]: Ting Liu | Ming Zhou | Jianfeng Gao | Endong Xun | Changning Huang

Pdf Export Search A Block-Based Robust Dependency Parser for Unrestricted Chinese Text
[W00-1212]: Ming Zhou

Pdf Export Search Extraction of Chinese Compound Words - An Experimental Study on a Very Large Corpus
[W00-1219]: Jian Zhang | Jianfeng Gao | Ming Zhou

1995

Pdf Export Search Are Statistics-Based Approaches Good Enough For NLP? A Case Study Of Maximal-Length NP Extraction In Mandarin Chinese
[O95-1006]: Wenjie Li | Haihua Pan | Ming Zhou | Kam-Fai Wong | Vincent Lum

1994

Pdf Export Search AN EFFICIENT SYNTACTIC TAGGING TOOL FOR CORPORA
[C94-2153]: Ming Zhou | Changning Huang