Popular Co-Authors

Ming Zhou (16)

Mu Li (6)

Duyu Tang (4)

Zhao Yan (3)

Junwei Bao (3)

Dongdong Zhang (3)

Yibo Sun (3)

Peng Chen (3)

Chi-Ho Li (2)

Tiejun Zhao (2)

Venues

ACL (8)

EMNLP (5)

COLING (3)

HLT (2)

CONLL (1)

NAACL (1)

IJCNLP (1)

2018

Pdf Export Search Question Generation from SQL Queries Improves Neural Semantic Parsing
[D18-1188]: Daya Guo | Yibo Sun | Duyu Tang | Nan Duan | Jian Yin | Hong Chi | James Cao | Peng Chen | Ming Zhou

Pdf Export Search Semantic Parsing with Syntax- and Table-Aware SQL Generation
[P18-1034]: Yibo Sun | Duyu Tang | Nan Duan | Jianshu Ji | Guihong Cao | Xiaocheng Feng | Bing Qin | Ting Liu | Ming Zhou

Pdf Export Search Learning to Collaborate for Question Answering and Asking
[N18-1141]: Duyu Tang | Nan Duan | Zhao Yan | Zhirui Zhang | Yibo Sun | Shujie Liu | Yuanhua Lv | Ming Zhou

2017

Pdf Export Search Question Generation for Question Answering
[D17-1090]: Nan Duan | Duyu Tang | Peng Chen | Ming Zhou

2016

Pdf Export Search DocChat: An Information Retrieval Approach for Chatbot Engines Using Unstructured Documents
[P16-1049]: Zhao Yan | Nan Duan | Junwei Bao | Peng Chen | Ming Zhou | Zhoujun Li | Jianshe Zhou

Pdf Export Search Constraint-Based Question Answering with Knowledge Graph
[C16-1236]: Junwei Bao | Nan Duan | Zhao Yan | Ming Zhou | Tiejun Zhao

2014

Pdf Export Search Knowledge-Based Question Answering as Machine Translation
[P14-1091]: Junwei Bao | Nan Duan | Ming Zhou | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Joint Relational Embeddings for Knowledge-based Question Answering
[D14-1071]: Min-Chul Yang | Nan Duan | Ming Zhou | Hae-Chang Rim

2013

Pdf Export Search Paraphrasing Adaptation for Web Search Ranking
[P13-2008]: Chenguang Wang | Nan Duan | Ming Zhou | Ming Zhang

Pdf Export Search Minimum Bayes Risk based Answer Re-ranking for Question Answering
[P13-2075]: Nan Duan

2012

Pdf Export Search Forced Derivation Tree based Model Training to Statistical Machine Translation
[D12-1041]: Nan Duan | Mu Li | Ming Zhou

2011

Pdf Export Search Hypothesis Mixture Decoding for Statistical Machine Translation
[P11-1126]: Nan Duan | Mu Li | Ming Zhou

2010

Pdf Export Search Translation Model Generalization using Probability Averaging for Machine Translation
[C10-1035]: Nan Duan | Hong Sun | Ming Zhou

Pdf Export Search Mixture Model-based Minimum Bayes Risk Decoding using Multiple Machine Translation Systems
[C10-1036]: Nan Duan | Mu Li | Dongdong Zhang | Ming Zhou

2009

Pdf Export Search The Feature Subspace Method for SMT System Combination
[D09-1114]: Nan Duan | Mu Li | Tong Xiao | Ming Zhou

Pdf Export Search Collaborative Decoding: Partial Hypothesis Re-ranking Using Translation Consensus between Decoders
[P09-1066]: Mu Li | Nan Duan | Dongdong Zhang | Chi-Ho Li | Ming Zhou

2008

Pdf Export Search Measure Word Generation for English-Chinese SMT Systems
[P08-1011]: Dongdong Zhang | Mu Li | Nan Duan | Chi-Ho Li | Ming Zhou