Popular Co-Authors

Ming Zhou (16)

Mu Li (6)

Duyu Tang (4)

Dongdong Zhang (3)

Junwei Bao (3)

Peng Chen (3)

Yibo Sun (3)

Zhao Yan (3)

Chi-Ho Li (2)

Tiejun Zhao (2)

Venues

ACL (8)

EMNLP (4)

COLING (3)

HLT (2)

IJCNLP (1)

CONLL (1)

NAACL (1)

2018

Pdf Export Search Semantic Parsing with Syntax- and Table-Aware SQL Generation
[P18-1034]: Yibo Sun | Duyu Tang | Nan Duan | Jianshu Ji | Guihong Cao | Xiaocheng Feng | Bing Qin | Ting Liu | Ming Zhou

Pdf Export Search Question Generation from SQL Queries Improves Neural Semantic Parsing
[D18-1188]: Daya Guo | Yibo Sun | Duyu Tang | Nan Duan | Jian Yin | Hong Chi | James Cao | Peng Chen | Ming Zhou

Pdf Export Search Learning to Collaborate for Question Answering and Asking
[N18-1141]: Duyu Tang | Nan Duan | Zhao Yan | Zhirui Zhang | Yibo Sun | Shujie Liu | Yuanhua Lv | Ming Zhou

2017

Pdf Export Search Question Generation for Question Answering
[D17-1090]: Nan Duan | Duyu Tang | Peng Chen | Ming Zhou

2016

Pdf Export Search Constraint-Based Question Answering with Knowledge Graph
[C16-1236]: Junwei Bao | Nan Duan | Zhao Yan | Ming Zhou | Tiejun Zhao

Pdf Export Search DocChat: An Information Retrieval Approach for Chatbot Engines Using Unstructured Documents
[P16-1049]: Zhao Yan | Nan Duan | Junwei Bao | Peng Chen | Ming Zhou | Zhoujun Li | Jianshe Zhou

2014

Pdf Export Search Joint Relational Embeddings for Knowledge-based Question Answering
[D14-1071]: Min-Chul Yang | Nan Duan | Ming Zhou | Hae-Chang Rim

Pdf Export Search Knowledge-Based Question Answering as Machine Translation
[P14-1091]: Junwei Bao | Nan Duan | Ming Zhou | Tiejun Zhao

2013

Pdf Export Search Paraphrasing Adaptation for Web Search Ranking
[P13-2008]: Chenguang Wang | Nan Duan | Ming Zhou | Ming Zhang

Pdf Export Search Minimum Bayes Risk based Answer Re-ranking for Question Answering
[P13-2075]: Nan Duan

2012

Pdf Export Search Forced Derivation Tree based Model Training to Statistical Machine Translation
[D12-1041]: Nan Duan | Mu Li | Ming Zhou

2011

Pdf Export Search Hypothesis Mixture Decoding for Statistical Machine Translation
[P11-1126]: Nan Duan | Mu Li | Ming Zhou

2010

Pdf Export Search Translation Model Generalization using Probability Averaging for Machine Translation
[C10-1035]: Nan Duan | Hong Sun | Ming Zhou

Pdf Export Search Mixture Model-based Minimum Bayes Risk Decoding using Multiple Machine Translation Systems
[C10-1036]: Nan Duan | Mu Li | Dongdong Zhang | Ming Zhou

2009

Pdf Export Search The Feature Subspace Method for SMT System Combination
[D09-1114]: Nan Duan | Mu Li | Tong Xiao | Ming Zhou

Pdf Export Search Collaborative Decoding: Partial Hypothesis Re-ranking Using Translation Consensus between Decoders
[P09-1066]: Mu Li | Nan Duan | Dongdong Zhang | Chi-Ho Li | Ming Zhou

2008

Pdf Export Search Measure Word Generation for English-Chinese SMT Systems
[P08-1011]: Dongdong Zhang | Mu Li | Nan Duan | Chi-Ho Li | Ming Zhou