Popular Co-Authors

Ming Zhou (9)

Mu Li (6)

Furu Wei (5)

Shujie Liu (3)

Dongdong Zhang (3)

Qingyu Zhou (2)

Shuangzhi Wu (2)

Nenghai Yu (2)

Ji Ma (1)

Shaohan Huang (1)

Venues

ACL (10)

COLING (1)

EMNLP (1)

2018

Pdf Export Search Poster Neural Document Summarization by Jointly Learning to Score and Select Sentences
[P18-1061]: Qingyu Zhou | Nan Yang | Furu Wei | Shaohan Huang | Ming Zhou | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Attention-Guided Answer Distillation for Machine Reading Comprehension
[D18-1232]: Minghao Hu | Yuxing Peng | Furu Wei | Zhen Huang | Dongsheng Li | Nan Yang | Ming Zhou

2017

Pdf Export Search Gated Self-Matching Networks for Reading Comprehension and Question Answering
[P17-1018]: Wenhui Wang | Nan Yang | Furu Wei | Baobao Chang | Ming Zhou

Pdf Export Search Sequence-to-Dependency Neural Machine Translation
[P17-1065]: Shuangzhi Wu | Dongdong Zhang | Nan Yang | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Selective Encoding for Abstractive Sentence Summarization
[P17-1101]: Qingyu Zhou | Nan Yang | Furu Wei | Ming Zhou

2016

Pdf Export Search Improving Attention Modeling with Implicit Distortion and Fertility for Machine Translation
[C16-1290]: Shi Feng | Shujie Liu | Nan Yang | Mu Li | Ming Zhou | Kenny Q. Zhu

2014

Pdf Export Search A Recursive Recurrent Neural Network for Statistical Machine Translation
[P14-1140]: Shujie Liu | Nan Yang | Mu Li | Ming Zhou

Pdf Export Search Learning Sentiment-Specific Word Embedding for Twitter Sentiment Classification
[P14-1146]: Duyu Tang | Furu Wei | Nan Yang | Ming Zhou | Ting Liu | Bing Qin

2013

Pdf Export Search Word Alignment Modeling with Context Dependent Deep Neural Network
[P13-1017]: Nan Yang | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Nenghai Yu

Pdf Export Search Punctuation Prediction with Transition-based Parsing
[P13-1074]: Dongdong Zhang | Shuangzhi Wu | Nan Yang | Mu Li

Pdf Export Search Easy-First POS Tagging and Dependency Parsing with Beam Search
[P13-2020]: Ji Ma | Jingbo Zhu | Tong Xiao | Nan Yang

2012

Pdf Export Search A Ranking-based Approach to Word Reordering for Statistical Machine Translation
[P12-1096]: Nan Yang | Mu Li | Dongdong Zhang | Nenghai Yu