Popular Co-Authors

Maosong Sun (6)

Yang Liu (3)

Bin Wang (3)

Quan Wang (2)

Yinglin Wang (2)

Zhiyuan Liu (2)

Jing Jiang (2)

Heng Huang (2)

Rongchao Yin (1)

Rui Li (1)

Venues

COLING (5)

EMNLP (5)

*SEMEVAL (2)

TACL (1)

ACL (1)

2018

Pdf Export Search Hierarchical Relation Extraction with Coarse-to-Fine Grained Attention
[D18-1247]: Xu Han | Pengfei Yu | Zhiyuan Liu | Maosong Sun | Peng Li

2016

Pdf Export Search Attachment Multi-Granularity Chinese Word Embedding
[D16-1100]: Rongchao Yin | Quan Wang | Peng Li | Rui Li | Bin Wang

Pdf Export Search Relation Extraction with Multi-instance Multi-label Convolutional Neural Networks
[C16-1139]: Xiaotian Jiang | Quan Wang | Peng Li | Bin Wang

Pdf Export Search Deep Recurrent Models with Fast-Forward Connections for Neural Machine Translation
[Q16-1027]: Jie Zhou | Ying Cao | Xuguang Wang | Peng Li | Wei Xu

Pdf Export Search UTA DLNLP at SemEval-2016 Task 1: Semantic Textual Similarity: A Unified Framework for Semantic Processing and Evaluation
[S16-1088]: Peng Li | Heng Huang

Pdf Export Search UTA DLNLP at SemEval-2016 Task 12: Deep Learning Based Natural Language Processing System for Clinical Information Identification from Clinical Notes and Pathology Reports
[S16-1197]: Peng Li | Heng Huang

2014

Pdf Export Search A Neural Reordering Model for Phrase-based Translation
[C14-1179]: Peng Li | Yang Liu | Maosong Sun | Tatsuya Izuha | Dakun Zhang

2013

Pdf Export Search Recursive Autoencoders for ITG-Based Translation
[D13-1054]: Peng Li | Yang Liu | Maosong Sun

2012

Pdf Export Search A Beam Search Algorithm for ITG Word Alignment
[C12-2066]: Peng Li | Yang Liu | Maosong Sun

2011

Pdf Export Search Generating Aspect-oriented Multi-Document Summarization with Event-aspect model
[D11-1105]: Peng Li | Yinglin Wang | Wei Gao | Jing Jiang

2010

Pdf Export Search Generating Templates of Entity Summaries with an Entity-Aspect Model and Pattern Mining
[P10-1066]: Peng Li | Jing Jiang | Yinglin Wang

Pdf Export Search Fast-Champollion: A Fast and Robust Sentence Alignment Algorithm
[C10-2081]: Peng Li | Maosong Sun | Ping Xue

Pdf Export Search Using Clustering to Improve Retrieval Evaluation without Relevance Judgments
[C10-2130]: Zhiwei Shi | Peng Li | Bin Wang

2009

Pdf Export Search Clustering to Find Exemplar Terms for Keyphrase Extraction
[D09-1027]: Zhiyuan Liu | Peng Li | Yabin Zheng | Maosong Sun