Popular Co-Authors

Xiaolong Wang (8)

Buzhou Tang (4)

Baotian Hu (3)

Shusen Zhou (2)

Xin Liu (2)

Jing Chen (2)

Xiaoqiang Zhou (2)

Yongshuai Hou (2)

Cong Tan (2)

Yang Xiang (2)

Venues

COLING (4)

IJCNLP (3)

*SEMEVAL (2)

EMNLP (2)

ACL (2)

WS (1)

CONLL (1)

2018

Pdf Export Search LCQMC:A Large-scale Chinese Question Matching Corpus
[C18-1166]: Xin Liu | Qingcai Chen | Chong Deng | Huajun Zeng | Jing Chen | Dongfang Li | Buzhou Tang

Pdf Export Search The BQ Corpus: A Large-scale Domain-specific Chinese Corpus For Sentence Semantic Equivalence Identification
[D18-1536]: Jing Chen | Qingcai Chen | Xin Liu | Haijun Yang | Daohe Lu | Buzhou Tang

2016

Pdf Export Search Incorporating Label Dependency for Answer Quality Tagging in Community Question Answering via CNN-LSTM-CRF
[C16-1117]: Yang Xiang | Xiaoqiang Zhou | Qingcai Chen | Zhihui Zheng | Buzhou Tang | Xiaolong Wang | Yang Qin

2015

Pdf Export Search LCSTS: A Large Scale Chinese Short Text Summarization Dataset
[D15-1229]: Baotian Hu | Qingcai Chen | Fangze Zhu

Pdf Export Search HITSZ-ICRC: Exploiting Classification Approach for Answer Selection in Community Question Answering
[S15-2035]: Yongshuai Hou | Cong Tan | Xiaolong Wang | Yaoyun Zhang | Jun Xu | Qingcai Chen

Pdf Export Search HITSZ-ICRC: An Integration Approach for QA TempEval Challenge
[S15-2140]: Yongshuai Hou | Cong Tan | Qingcai Chen | Xiaolong Wang

Pdf Export Search Context-Dependent Translation Selection Using Convolutional Neural Network
[P15-2088]: Baotian Hu | Zhaopeng Tu | Zhengdong Lu | Hang Li | Qingcai Chen

Pdf Export Search Answer Sequence Learning with Neural Networks for Answer Selection in Community Question Answering
[P15-2117]: Xiaoqiang Zhou | Baotian Hu | Qingcai Chen | Buzhou Tang | Xiaolong Wang

2014

Pdf Export Search Hybrid Deep Belief Networks for Semi-supervised Sentiment Classification
[C14-1127]: Shusen Zhou | Qingcai Chen | Xiaolong Wang | Xiaoling Li

2013

Pdf Export Search Automatic Corpora Construction for Text Classification
[I13-1086]: Dandan Wang | Qingcai Chen | Xiaolong Wang | Bingyang Yu

2012

Pdf Export Search A Mixed Deterministic Model for Coreference Resolution
[W12-4507]: Bo Yuan | Qingcai Chen | Yang Xiang | Xiaolong Wang | Liping Ge | Zengjian Liu | Meng Liao | Xianbo Si

2010

Pdf Export Search Active Deep Networks for Semi-Supervised Sentiment Classification
[C10-2173]: Shusen Zhou | Qingcai Chen | Xiaolong Wang