Popular Co-Authors

Haifeng Wang (12)

Ting Liu (9)

Sheng Li (6)

Hua Wu (2)

Xiang Lan (2)

Xuan Liu (2)

Muyun Yang (2)

Shuqi Sun (2)

Wei He (2)

Xiangyang Zhou (1)

Venues

IJCNLP (6)

COLING (5)

ACL (3)

HLT (2)

WS (1)

EMNLP (1)

*SEMEVAL (1)

PACLIC (1)

2018

Pdf Export Search DuReader: a Chinese Machine Reading Comprehension Dataset from Real-world Applications
[W18-2605]: Wei He | Kai Liu | Jing Liu | Yajuan Lyu | Shiqi Zhao | Xinyan Xiao | Yuan Liu | Yizhong Wang | Hua Wu | Qiaoqiao She | Xuan Liu | Tian Wu | Haifeng Wang

2016

Pdf Export Search Multi-view Response Selection for Human-Computer Conversation
[D16-1036]: Xiangyang Zhou | Daxiang Dong | Hua Wu | Shiqi Zhao | Dianhai Yu | Hao Tian | Xuan Liu | Rui Yan

2013

Pdf Export Search Bootstrapping Large-scale Named Entities using URL-Text Hybrid Patterns
[I13-1034]: Chao Zhang | Shiqi Zhao | Haifeng Wang

Pdf Export Search A Hierarchical Semantics-Aware Distributional Similarity Scheme
[I13-1068]: Shuqi Sun | Ke Sun | Shiqi Zhao | Haifeng Wang | Muyun Yang | Sheng Li

2012

Pdf Export Search User Behaviors Lend a Helping Hand: Learning Paraphrase Query Patterns from Search Log Sessions
[C12-1192]: Shiqi Zhao | Haifeng Wang | Ting Liu

2011

Pdf Export Search Factual or Satisfactory: What Search Results Are Better?
[Y11-1012]: Yu Hong | Jun Lu | Shiqi Zhao

Pdf Export Search Enriching SMT Training Data via Paraphrasing
[I11-1090]: Wei He | Shiqi Zhao | Haifeng Wang | Ting Liu

Pdf Export Search Automatically Generating Questions from Queries for Community-based Question Answering
[I11-1104]: Shiqi Zhao | Haifeng Wang | Chao Li | Ting Liu | Yi Guan

Pdf Export Search Harvesting Related Entities with a Search Engine
[I11-1114]: Shuqi Sun | Shiqi Zhao | Muyun Yang | Haifeng Wang | Sheng Li

2010

Pdf Export Search Paraphrasing with Search Engine Query Logs
[C10-1148]: Shiqi Zhao | Haifeng Wang | Ting Liu

Pdf Export Search Leveraging Multiple MT Engines for Paraphrase Generation
[C10-1149]: Shiqi Zhao | Haifeng Wang | Xiang Lan | Ting Liu

Pdf Export Search Coling 2010: Paraphrases and Applications–Tutorial notes
[C10-4000]: Shiqi Zhao | Haifeng Wang

Pdf Export Search Paraphrases and Applications
[C10-4001]: Shiqi Zhao | Haifeng Wang

2009

Pdf Export Search Application-driven Statistical Paraphrase Generation
[P09-1094]: Shiqi Zhao | Xiang Lan | Ting Liu | Sheng Li

2008

Pdf Export Search Pivot Approach for Extracting Paraphrase Patterns from Bilingual Corpora
[P08-1089]: Shiqi Zhao | Haifeng Wang | Ting Liu | Sheng Li

Pdf Export Search Combining Multiple Resources to Improve SMT-based Paraphrasing Model
[P08-1116]: Shiqi Zhao | Cheng Niu | Ming Zhou | Ting Liu | Sheng Li

2007

Pdf Export Search HIT: Web based Scoring Method for English Lexical Substitution
[S07-1036]: Shiqi Zhao | Lin Zhao | Yu Zhang | Ting Liu | Sheng Li