Popular Co-Authors

Jun Zhao (11)

Kang Liu (10)

Liheng Xu (2)

Xiangrong Zeng (2)

Cao Liu (2)

Shangmin Guo (2)

Yuanzhe Zhang (2)

Yanchao Hao (2)

Xuepeng Wang (1)

Yubo Chen (1)

Venues

ACL (6)

EMNLP (2)

IJCNLP (2)

COLING (1)

EACL (1)

2018

Pdf Export Search Pattern-revising Enhanced Simple Question Answering over Knowledge Bases
[C18-1277]: Yanchao Hao | Hao Liu | Shizhu He | Kang Liu | Jun Zhao

Pdf Export Search Poster Extracting Relational Facts by an End-to-End Neural Model with Copy Mechanism
[P18-1047]: Xiangrong Zeng | Daojian Zeng | Shizhu He | Kang Liu | Jun Zhao

2017

Pdf Export Search Generating Natural Answers by Incorporating Copying and Retrieving Mechanisms in Sequence-to-Sequence Learning
[P17-1019]: Shizhu He | Cao Liu | Kang Liu | Jun Zhao

Pdf Export Search An End-to-End Model for Question Answering over Knowledge Base with Cross-Attention Combining Global Knowledge
[P17-1021]: Yanchao Hao | Yuanzhe Zhang | Kang Liu | Shizhu He | Zhanyi Liu | Hua Wu | Jun Zhao

Pdf Export Search Which is the Effective Way for Gaokao: Information Retrieval or Neural Networks?
[E17-1011]: Shangmin Guo | Xiangrong Zeng | Shizhu He | Kang Liu | Jun Zhao

Pdf Export Search IJCNLP-2017 Task 5: Multi-choice Question Answering in Examinations
[I17-4005]: Shangmin Guo | Kang Liu | Shizhu He | Cao Liu | Jun Zhao | Zhuoyu Wei

2016

Pdf Export Search Learning to Represent Review with Tensor Decomposition for Spam Detection
[D16-1083]: Xuepeng Wang | Kang Liu | Shizhu He | Jun Zhao

Pdf Export Search Leveraging FrameNet to Improve Automatic Event Detection
[P16-1201]: Shulin Liu | Yubo Chen | Shizhu He | Kang Liu | Jun Zhao

2015

Pdf Export Search Knowledge Graph Embedding via Dynamic Mapping Matrix
[P15-1067]: Guoliang Ji | Shizhu He | Liheng Xu | Kang Liu | Jun Zhao

2014

Pdf Export Search Attachment Question Answering over Linked Data Using First-order Logic
[D14-1116]: Shizhu He | Kang Liu | Yuanzhe Zhang | Liheng Xu | Jun Zhao

2013

Pdf Export Search Statistical Machine Translation Improves Question Retrieval in Community Question Answering via Matrix Factorization
[P13-1084]: Guangyou Zhou | Fang Liu | Yang Liu | Shizhu He | Jun Zhao