Popular Co-Authors

Naoaki Okazaki (7)

Kentaro Inui (6)

Jun Suzuki (5)

Masaaki Nagata (5)

Shota Sasaki (1)

Tsutomu Hirao (1)

Makoto Morishita (1)

Naoya Inoue (1)

Hidetaka Kamigaito (1)

Shun Kiyono (1)

Venues

ACL (3)

WS (2)

EMNLP (2)

PACLIC (2)

IWCS (1)

IJCNLP (1)