Popular Co-Authors

Jiajun Chen (14)

Hao Zhou (6)

Huadong Chen (5)

Xinyu Dai (5)

Ning Xi (3)

David Chiang (3)

Xin-Yu Dai (3)

Yue Zhang (3)

XIN-YU DAI (3)

Yinggong Zhao (2)

Venues

ACL (7)

EMNLP (4)

WS (3)

IJCNLP (2)

HLT (2)

NAACL (2)

CONLL (2)

WMT (1)

2018

Pdf Export Search Modeling Past and Future for Neural Machine Translation
[Q18-1011]: Zaixiang Zheng | Hao Zhou | Shujian Huang | Lili Mou | Xinyu Dai | Jiajun Chen | Zhaopeng Tu

Pdf Export Search Unsupervised Bilingual Lexicon Induction via Latent Variable Models
[D18-1062]: Zi-Yi Dou | Zhi-Hao Zhou | Shujian Huang

Pdf Export Search Combining Character and Word Information in Neural Machine Translation Using a Multi-Level Attention
[N18-1116]: Huadong Chen | Shujian Huang | David Chiang | Xinyu Dai | Jiajun Chen

2017

Pdf Export Search Findings of the 2017 Conference on Machine Translation (WMT17)
[W17-4717]: Ondřej Bojar | Rajen Chatterjee | Christian Federmann | Yvette Graham | Barry Haddow | Shujian Huang | Matthias Huck | Philipp Koehn | Qun Liu | Varvara Logacheva | Christof Monz | Matteo Negri | Matt Post | Raphael Rubino | Lucia Specia | Marco Turchi

Pdf Export Search Neural Machine Translation with Word Predictions
[D17-1013]: Rongxiang Weng | Shujian Huang | Zaixiang Zheng | XIN-YU DAI | Jiajun CHEN

Pdf Export Search Word-Context Character Embeddings for Chinese Word Segmentation
[D17-1079]: Hao Zhou | Zhenting Yu | Yue Zhang | Shujian Huang | XIN-YU DAI | Jiajun Chen

Pdf Export Search Improved Neural Machine Translation with a Syntax-Aware Encoder and Decoder
[P17-1177]: Huadong Chen | Shujian Huang | David Chiang | Jiajun Chen

Pdf Export Search Chunk-Based Bi-Scale Decoder for Neural Machine Translation
[P17-2092]: Hao Zhou | Zhaopeng Tu | Shujian Huang | Xiaohua Liu | Hang Li | Jiajun Chen

Pdf Export Search Top-Rank Enhanced Listwise Optimization for Statistical Machine Translation
[K17-1011]: Huadong Chen | Shujian Huang | David Chiang | XIN-YU DAI | Jiajun CHEN

2016

Pdf Export Search A Search-Based Dynamic Reranking Model for Dependency Parsing
[P16-1132]: Hao Zhou | Yue Zhang | Shujian Huang | Junsheng Zhou | Xin-Yu Dai | Jiajun Chen

Pdf Export Search PRIMT: A Pick-Revise Framework for Interactive Machine Translation
[N16-1148]: Shanbo Cheng | Shujian Huang | Huadong Chen | Xin-Yu Dai | Jiajun Chen

2015

Pdf Export Search Graph-Based Collective Lexical Selection for Statistical Machine Translation
[D15-1145]: Jinsong Su | Deyi Xiong | Shujian Huang | Xianpei Han | Junfeng Yao

Pdf Export Search Non-linear Learning for Statistical Machine Translation
[P15-1080]: Shujian Huang | Huadong Chen | Xin-Yu Dai | Jiajun Chen

Pdf Export Search A Neural Probabilistic Structured-Prediction Model for Transition-Based Dependency Parsing
[P15-1117]: Hao Zhou | Yue Zhang | Shujian Huang | Jiajun Chen

2012

Pdf Export Search Enhancing Statistical Machine Translation with Character Alignment
[P12-2056]: Ning Xi | Guangchao Tang | Xinyu Dai | Shujian Huang | Jiajun Chen

Pdf Export Search Adapting Conventional Chinese Word Segmenter for Segmenting Micro-blog Text: Combining Rule-based and Statistic-based Approaches
[W12-6312]: Ning Xi | Bin Li | Guangchao Tang | Shujian Huang | Yinggong Zhao | Hao Zhou | Xinyu Dai | Jiajun Chen

2011

Pdf Export Search Dealing with Spurious Ambiguity in Learning ITG-based Word Alignment
[P11-2066]: Shujian Huang | Stephan Vogel | Jiajun Chen

Pdf Export Search Language Model Weight Adaptation Based on Cross-entropy for Statistical Machine Translation
[Y11-1003]: Yinggong Zhao | Yangsheng Ji | Ning Xi | Shujian Huang | Jiajun Chen

2010

Pdf Export Search Improving Word Alignment by Semi-Supervised Ensemble
[W10-2917]: Shujian Huang | Kangxi Li | Xinyu Dai | Jiajun Chen