Popular Co-Authors

Shigeki Matsubara (8)

Masaki Murata (3)

Yuki Kamiya (2)

Yoshihide Kato (2)

Yasuyoshi Inagaki (2)

Kazushi Yoshida (2)

Hideki Kashioka (2)

Takehiko Maruyama (1)

Venues

COLING (2)

WS (2)

LREC (2)

ACL (2)

ENLG (1)

SIGDIAL (1)

EMNLP (1)

IJCNLP (1)