Popular Co-Authors

Koki Washio (3)

Masato Ishizaki (2)

Noriko Kando (2)

Yukiko I. Nakano (2)

Fumito Masui (2)

Jun'ichi Fukumoto (2)

Eisaku Maeda (1)

Mitsunori Matsushita (1)

Venues

WS (4)

COLING (3)

ANLP (1)

HLT (1)

NAACL (1)

EMNLP (1)

ACL (1)

LREC (1)