Popular Co-Authors

Koki Washio (3)

Yukiko I. Nakano (2)

Masato Ishizaki (2)

Jun'ichi Fukumoto (2)

Noriko Kando (2)

Fumito Masui (2)

Eisaku Maeda (1)

Mitsunori Matsushita (1)

Venues

WS (4)

COLING (3)

ANLP (1)

ACL (1)

LREC (1)

NAACL (1)

HLT (1)