Popular Co-Authors

Bo Xu (6)

Feng Wang (5)

Zhen Yang (4)

Tengjiao Wang (3)

Shuang Xu (2)

Xiao Zhang (1)

Qianqian Dong (1)

Zhongyu Wei (1)

Binyang LI (1)

Dongqing Yang (1)

Venues

WS (3)

EMNLP (3)

ACL (2)

HLT (2)

COLING (2)

*SEMEVAL (2)

IWCS (1)

WMT (1)

2018

Pdf Export Search Semi-Supervised Disfluency Detection
[C18-1299]: Feng Wang | Wei Chen | Zhen Yang | Qianqian Dong | Shuang Xu | Bo Xu

Pdf Export Search Presentation Note Unsupervised Neural Machine Translation with Weight Sharing
[P18-1005]: Zhen Yang | Wei Chen | Feng Wang | Bo Xu

Pdf Export Search Peperomia at SemEval-2018 Task 2: Vector Similarity Based Approach for Emoji Prediction
[S18-1067]: Jing Chen | Dechuan Yang | Xilian Li | Wei Chen | Tengjiao Wang

Pdf Export Search Note Improving Neural Machine Translation with Conditional Sequence Generative Adversarial Nets
[N18-1122]: Zhen Yang | Wei Chen | Feng Wang | Bo Xu

2017

Pdf Export Search Towards Compact and Fast Neural Machine Translation Using a Combined Method
[D17-1154]: Xiaowei Zhang | Wei Chen | Feng Wang | Shuang Xu | Bo Xu

Pdf Export Search Sogou Neural Machine Translation Systems for WMT17
[W17-4742]: Yuguang Wang | Shanbo Cheng | Liyang Jiang | Jiajun Yang | Wei Chen | Muze Li | Lin Shi | Yanfeng Wang | Hongtao Yang

2016

Pdf Export Search A Character-Aware Encoder for Neural Machine Translation
[C16-1288]: Zhen Yang | Wei Chen | Feng Wang | Bo Xu

Pdf Export Search pkudblab at SemEval-2016 Task 6 : A Specific Convolutional Neural Network System for Effective Stance Detection
[S16-1062]: Wan Wei | Xiao Zhang | Xuqin Liu | Wei Chen | Tengjiao Wang

2015

Pdf Export Search Semi-supervised Chinese Word Segmentation based on Bilingual Information
[D15-1142]: Wei Chen | Bo Xu

2014

Pdf Export Search Exploiting Community Emotion for Microblog Event Detection
[D14-1123]: Gaoyan Ou | Wei Chen | Tengjiao Wang | Zhongyu Wei | Binyang LI | Dongqing Yang | Kam-Fai Wong

Pdf Export Search Context-based Natural Language Processing for GIS-based Vague Region Visualization
[W14-2506]: Wei Chen

2009

Pdf Export Search Understanding Mental States in Natural Language
[W09-3708]: Wei Chen

2008

Pdf Export Search Dimensions of Subjectivity in Natural Language
[P08-2004]: Wei Chen