Popular Co-Authors

Ralph Grishman (5)

Kai Cao (4)

Heng Ji (3)

Hao Li (2)

Zikun Hu (1)

Angelo Lucia (1)

Jianting Zhang (1)

Aynaz Taheri (1)

Lifu Tu (1)

Kevin Gimpel (1)

Venues

RANLP (4)

ACL (4)

LREC (2)

WS (2)

COLING (1)

CNewsStory (1)

IJCNLP (1)

PACLIC (1)

2018

Pdf Export Search Few-Shot Charge Prediction with Discriminative Legal Attributes
[C18-1041]: Zikun Hu | Xiang Li | Cunchao Tu | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Sound Signal Processing with Seq2Tree Network
[L18-1494]: Weicheng Ma | Kai Cao | Zhaoheng Ni | Peter Chin | Xiang Li

Pdf Export Search Note Probabilistic Embedding of Knowledge Graphs with Box Lattice Measures
[P18-1025]: Luke Vilnis | Xiang Li | Shikhar Murty | Andrew McCallum

2016

Pdf Export Search Commonsense Knowledge Base Completion
[P16-1137]: Xiang Li | Aynaz Taheri | Lifu Tu | Kevin Gimpel

2015

Pdf Export Search Improving Event Detection with Active Learning
[R15-1010]: Kai Cao | Xiang Li | Miao Fan | Ralph Grishman

Pdf Export Search Improving Event Detection with Dependency Regularization
[R15-1011]: Kai Cao | Xiang Li | Ralph Grishman

Pdf Export Search Improving Event Detection with Abstract Meaning Representation
[W15-4502]: Xiang Li | Thien Huu Nguyen | Kai Cao | Ralph Grishman

Pdf Export Search Tackling Sparsity, the Achilles Heel of Social Networks: Language Model Smoothing via Social Regularization
[P15-2103]: Rui Yan | Xiang Li | Mengwen Liu | Xiaohua Hu

2013

Pdf Export Search Confidence Estimation for Knowledge Base Population
[R13-1051]: Xiang Li | Ralph Grishman

Pdf Export Search Towards Fine-grained Citation Function Classification
[R13-1052]: Xiang Li | Yifan He | Adam Meyers | Ralph Grishman

Pdf Export Search Iterative Transformation of Annotation Guidelines for Constituency Parsing
[P13-2105]: Xiang Li | Wenbin Jiang | Yajuan Lü | Qun Liu

2011

Pdf Export Search Cross-lingual Slot Filling from Comparable Corpora
[W11-1215]: Matthew Snover | Xiang Li | Wen-Pin Lin | Zheng Chen | Suzanne Tamang | Mingmin Ge | Adam Lee | Qi Li | Hao Li | Sam Anzaroot | Heng Ji

2010

Pdf Export Search Annotating Event Chains for Carbon Sequestration Literature
[L10-1552]: Heng Ji | Xiang Li | Angelo Lucia | Jianting Zhang

Pdf Export Search Domain-Independent Novel Event Discovery and Semi-Automatic Event Annotation
[Y10-1027]: Hao Li | Xiang Li | Heng Ji | Yuval Marton