Popular Co-Authors

Jiawei Han (7)

Xiaotao Gu (3)

Heng Ji (3)

Liyuan Liu (3)

Jingbo Shang (2)

Meng Qu (2)

Qi Zhu (2)

Fangbo Tao (2)

Jiaming Shen (2)

Saurabh Sinha (1)

Venues

EMNLP (4)

ACL (2)

NAACL (2)

HLT (1)

2018

Pdf Export Search Poster End-to-End Reinforcement Learning for Automatic Taxonomy Induction
[P18-1229]: Yuning Mao | Xiang Ren | Jiaming Shen | Xiaotao Gu | Jiawei Han

Pdf Export Search Efficient Contextualized Representation: Language Model Pruning for Sequence Labeling
[D18-1153]: Liyuan Liu | Xiang Ren | Jingbo Shang | Xiaotao Gu | Jian Peng | Jiawei Han

Pdf Export Search Learning Named Entity Tagger using Domain-Specific Dictionary
[D18-1230]: Jingbo Shang | Liyuan Liu | Xiaotao Gu | Xiang Ren | Teng Ren | Jiawei Han

Pdf Export Search Scalable Construction and Reasoning of Massive Knowledge Bases
[N18-6003]: Xiang Ren | Nanyun Peng | William Yang Wang

2017

Pdf Export Search Heterogeneous Supervision for Relation Extraction: A Representation Learning Approach
[D17-1005]: Liyuan Liu | Xiang Ren | Qi Zhu | Shi Zhi | Huan Gui | Heng Ji | Jiawei Han

Pdf Export Search Life-iNet: A Structured Network-Based Knowledge Exploration and Analytics System for Life Sciences
[P17-4010]: Xiang Ren | Jiaming Shen | Meng Qu | Xuan Wang | Zeqiu Wu | Qi Zhu | Meng Jiang | Fangbo Tao | Saurabh Sinha | David Liem | Peipei Ping | Richard Weinshilboum | Jiawei Han

2016

Pdf Export Search Attachment AFET: Automatic Fine-Grained Entity Typing by Hierarchical Partial-Label Embedding
[D16-1144]: Xiang Ren | Wenqi He | Meng Qu | Lifu Huang | Heng Ji | Jiawei Han

Pdf Export Search Cross-media Event Extraction and Recommendation
[N16-3015]: Di Lu | Clare Voss | Fangbo Tao | Xiang Ren | Rachel Guan | Rostyslav Korolov | Tongtao Zhang | Dongang Wang | Hongzhi Li | Taylor Cassidy | Heng Ji | Shih-fu Chang | Jiawei Han | William Wallace | James Hendler | Mei Si | Lance Kaplan