Popular Co-Authors

Yidong Chen (7)

Boli Wang (3)

Jinming Hu (2)

Jinsong Su (2)

Zhixing Tan (2)

Christian Boitet (1)

Huailin Dong (1)

Qun Liu (1)

Hua Wu (1)

Lingxiao Wang (1)

Venues

WS (4)

SIGHAN (2)

ACL (2)

IWPT (1)

WMT (1)

JEP/TALN/RECITAL (1)

IJCNLP (1)