Popular Co-Authors

Jin Wang (14)

Liang-Chih Yu (3)

K. Robert Lai (3)

You Zhang (3)

Hang Yuan (3)

Bo Peng (2)

Nan Wang (2)

Quanlei Liao (2)

Jixian Zhang (2)

Jinnan Yang (2)

Venues

*SEMEVAL (6)

IJCNLP (3)

WS (2)

ACL (1)

WASSA (1)

EMNLP (1)

NLP-TEA (1)

NAACL (1)

2018

Pdf Export Search YNU-HPCC at SemEval-2018 Task 1: BiLSTM with Attention based Sentiment Analysis for Affect in Tweets
[S18-1040]: You Zhang | Jin Wang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search YNU-HPCC at SemEval-2018 Task 2: Multi-ensemble Bi-GRU Model with Attention Mechanism for Multilingual Emoji Prediction
[S18-1073]: Nan Wang | Jin Wang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search YNU-HPCC at SemEval-2018 Task 3: Ensemble Neural Network Models for Irony Detection on Twitter
[S18-1101]: Bo Peng | Jin Wang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search YNU-HPCC at Semeval-2018 Task 11: Using an Attention-based CNN-LSTM for Machine Comprehension using Commonsense Knowledge
[S18-1177]: Hang Yuan | Jin Wang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search YNU-HPCC at SemEval-2018 Task 12: The Argument Reasoning Comprehension Task Using a Bi-directional LSTM with Attention Model
[S18-1187]: Quanlei Liao | Xutao Yang | Jin Wang | Xuejie Zhang

2017

Pdf Export Search YNU-HPCC at SemEval 2017 Task 4: Using A Multi-Channel CNN-LSTM Model for Sentiment Classification
[S17-2134]: Haowei Zhang | Jin Wang | Jixian Zhang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search YNU-HPCC at EmoInt-2017: Using a CNN-LSTM Model for Sentiment Intensity Prediction
[W17-5227]: You Zhang | Hang Yuan | Jin Wang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search Refining Word Embeddings for Sentiment Analysis
[D17-1056]: Liang-Chih Yu | Jin Wang | K. Robert Lai | Xuejie Zhang

Pdf Export Search YNU-HPCC at IJCNLP-2017 Task 1: Chinese Grammatical Error Diagnosis Using a Bi-directional LSTM-CRF Model
[I17-4011]: Quanlei Liao | Jin Wang | Jinnan Yang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search YNU-HPCC at IJCNLP-2017 Task 4: Attention-based Bi-directional GRU Model for Customer Feedback Analysis Task of English
[I17-4029]: Nan Wang | Jin Wang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search YNU-HPCC at IJCNLP-2017 Task 5: Multi-choice Question Answering in Exams Using an Attention-based LSTM Model
[I17-4035]: Hang Yuan | You Zhang | Jin Wang | Xuejie Zhang

2016

Pdf Export Search Chinese Grammatical Error Diagnosis Using Single Word Embedding
[W16-4920]: Jinnan Yang | Bo Peng | Jin Wang | Jixian Zhang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search Dimensional Sentiment Analysis Using a Regional CNN-LSTM Model
[P16-2037]: Jin Wang | Liang-Chih Yu | K. Robert Lai | Xuejie Zhang

Pdf Export Search Building Chinese Affective Resources in Valence-Arousal Dimensions
[N16-1066]: Liang-Chih Yu | Lung-Hao Lee | Shuai Hao | Jin Wang | Yunchao He | Jun Hu | K. Robert Lai | Xuejie Zhang