Popular Co-Authors

Dan Roth (5)

Ming Zhang (2)

Yichun Yin (2)

Haoruo Peng (2)

Shaoshi Ling (2)

Mark Sammons (2)

Christos Christodoulopoulos (1)

Jinxing Yu (1)

Xun Jian (1)

Hao Xin (1)

Venues

EMNLP (4)

ACL (1)

CONLL (1)

*SEMEVAL (1)

LREC (1)

NAACL (1)

HLT (1)