Popular Co-Authors

Chengqing Zong (12)

Jiajun Zhang (8)

Feifei Zhai (5)

Mei Tu (2)

Huilin Wang (1)

Qin Lu (1)

Ruifeng Xu (1)

Dongyin Wu (1)

Guoping Huang (1)

Yanqing He (1)

Venues

COLING (4)

ACL (4)

EMNLP (2)

SIGHAN (2)

TACL (1)

WS (1)

PACLIC (1)

CLP (1)

2018

Pdf Export Search Source Critical Reinforcement Learning for Transferring Spoken Language Understanding to a New Language
[C18-1305]: He Bai | Yu Zhou | Jiajun Zhang | Liang Zhao | Mei-Yuh Hwang | Chengqing Zong

Pdf Export Search Attachment MSMO: Multimodal Summarization with Multimodal Output
[D18-1448]: Junnan Zhu | Haoran Li | Tianshang Liu | Yu Zhou | Jiajun Zhang | Chengqing Zong

2017

Pdf Export Search Learning from Parenthetical Sentences for Term Translation in Machine Translation
[W17-6005]: Guoping Huang | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing Zong

2016

Pdf Export Search Event-Driven Emotion Cause Extraction with Corpus Construction
[D16-1170]: Lin Gui | Dongyin Wu | Ruifeng Xu | Qin Lu | Yu Zhou

2014

Pdf Export Search Enhancing Grammatical Cohesion: Generating Transitional Expressions for SMT
[P14-1080]: Mei Tu | Yu Zhou | Chengqing Zong

Pdf Export Search RNN-based Derivation Structure Prediction for SMT
[P14-2126]: Feifei Zhai | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing Zong

Pdf Export Search Word Segmenter for Chinese Micro-blogging Text Segmentation – Report for CIPS-SIGHAN’2014 Bakeoff
[W14-6815]: Lu Xiang | Xiaoqing Li | Yu Zhou

2013

Pdf Export Search Unsupervised Tree Induction for Tree-based Translation
[Q13-1020]: Feifei Zhai | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing Zong

Pdf Export Search Handling Ambiguities of Bilingual Predicate-Argument Structures for Statistical Machine Translation
[P13-1111]: Feifei Zhai | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing Zong

Pdf Export Search A Novel Translation Framework Based on Rhetorical Structure Theory
[P13-2066]: Mei Tu | Yu Zhou | Chengqing Zong

2012

Pdf Export Search Machine Translation by Modeling Predicate-Argument Structure Transformation
[C12-1185]: Feifei Zhai | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing Zong

Pdf Export Search Tree-based Translation without using Parse Trees
[C12-1186]: Feifei Zhai | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing Zong

2010

Pdf Export Search A Novel Reordering Model Based on Multi-layer Phrase for Statistical Machine Translation
[C10-1051]: Yanqing He | Yu Zhou | Chengqing Zong | Huilin Wang

2009

Pdf Export Search Approach to Selecting Best Development Set for Phrase-Based Statistical Machine Translation
[Y09-1035]: Peng Liu | Yu Zhou | Chengqing Zong