Popular Co-Authors

Qian Chen (4)

Xiaodan Zhu (4)

Si Wei (4)

Hui Jiang (4)

Diana Inkpen (3)

Yu Hu (3)

Quan Liu (2)

Ren-Hua Wang (1)

Li-Rong Dai (1)

Heng Lu (1)

Venues

ACL (4)

RepEval (1)

ROCLING/IJCLCLP (1)

WS (1)

EMNLP (1)

IJCNLP (1)

COLING (1)

NAACL (1)