Popular Co-Authors

Hang Li (13)

Qun Liu (5)

Mingxuan Wang (4)

Zhaopeng Tu (3)

Yang Liu (2)

Xiaohua Liu (2)

Wenbin Jiang (2)

Fandong Meng (2)

Lifeng Shang (2)

Xiaoming Li (1)

Venues

ACL (8)

IJCNLP (4)

EMNLP (2)

WS (2)

COLING (1)

TACL (1)

NAACL (1)

HLT (1)

2018

Pdf Export Search Poster Note Object-oriented Neural Programming (OONP) for Document Understanding
[P18-1253]: Zhengdong Lu | Xianggen Liu | Haotian Cui | Yukun Yan | Daqi Zheng

2017

Pdf Export Search Deep Neural Machine Translation with Linear Associative Unit
[P17-1013]: Mingxuan Wang | Zhengdong Lu | Jie Zhou | Qun Liu

Pdf Export Search Context Gates for Neural Machine Translation
[Q17-1007]: Zhaopeng Tu | Yang Liu | Zhengdong Lu | Xiaohua Liu | Hang Li

2016

Pdf Export Search Memory-enhanced Decoder for Neural Machine Translation
[D16-1027]: Mingxuan Wang | Zhengdong Lu | Hang Li | Qun Liu

Pdf Export Search Neural Enquirer: Learning to Query Tables in Natural Language
[W16-0105]: Pengcheng Yin | Zhengdong Lu | Hang Li | kao Ben

Pdf Export Search Neural Generative Question Answering
[W16-0106]: Jun Yin | Xin Jiang | Zhengdong Lu | Lifeng Shang | Hang Li | Xiaoming Li

Pdf Export Search Modeling Coverage for Neural Machine Translation
[P16-1008]: Zhaopeng Tu | Zhengdong Lu | Yang Liu | Xiaohua Liu | Hang Li

Pdf Export Search Incorporating Copying Mechanism in Sequence-to-Sequence Learning
[P16-1154]: Jiatao Gu | Zhengdong Lu | Hang Li | Victor O.K. Li

Pdf Export Search Interactive Attention for Neural Machine Translation
[C16-1205]: Fandong Meng | Zhengdong Lu | Hang Li | Qun Liu

Pdf Export Search Recent Progress in Deep Learning for NLP
[N16-4004]: Zhengdong Lu | Hang Li

2015

Pdf Export Search genCNN: A Convolutional Architecture for Word Sequence Prediction
[P15-1151]: Mingxuan Wang | Zhengdong Lu | Hang Li | Wenbin Jiang | Qun Liu

Pdf Export Search Neural Responding Machine for Short-Text Conversation
[P15-1152]: Lifeng Shang | Zhengdong Lu | Hang Li

Pdf Export Search Context-Dependent Translation Selection Using Convolutional Neural Network
[P15-2088]: Baotian Hu | Zhaopeng Tu | Zhengdong Lu | Hang Li | Qingcai Chen

Pdf Export Search Encoding Source Language with Convolutional Neural Network for Machine Translation
[P15-1003]: Fandong Meng | Zhengdong Lu | Mingxuan Wang | Hang Li | Wenbin Jiang | Qun Liu

2013

Pdf Export Search A Dataset for Research on Short-Text Conversations
[D13-1096]: Hao Wang | Zhengdong Lu | Hang Li | Enhong Chen