Popular Co-Authors

Maosong Sun (32)

Yankai Lin (9)

Xu Han (5)

Yabin Zheng (5)

Cunchao Tu (5)

Juanzi Li (5)

Hao Zhu (5)

Ruobing Xie (4)

Huanbo Luan (3)

Lei Hou (3)

Venues

EMNLP (17)

ACL (12)

COLING (8)

IJCNLP (2)

WS (1)

CONLL (1)

2018

Pdf Export Search Few-Shot Charge Prediction with Discriminative Legal Attributes
[C18-1041]: Zikun Hu | Xiang Li | Cunchao Tu | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Neural Collective Entity Linking
[C18-1057]: Yixin Cao | Lei Hou | Juanzi Li | Zhiyuan Liu

Pdf Export Search Adversarial Multi-lingual Neural Relation Extraction
[C18-1099]: Xiaozhi Wang | Xu Han | Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Poster Denoising Distantly Supervised Open-Domain Question Answering
[P18-1161]: Yankai Lin | Haozhe Ji | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Poster Entity-Duet Neural Ranking: Understanding the Role of Knowledge Graph Semantics in Neural Information Retrieval
[P18-1223]: Zhenghao Liu | Chenyan Xiong | Maosong Sun | Zhiyuan Liu

Pdf Export Search Poster Incorporating Chinese Characters of Words for Lexical Sememe Prediction
[P18-1227]: Huiming Jin | Hao Zhu | Zhiyuan Liu | Ruobing Xie | Maosong Sun | Fen Lin | Leyu Lin

Pdf Export Search Joint Representation Learning of Cross-lingual Words and Entities via Attentive Distant Supervision
[D18-1021]: Yixin Cao | Lei Hou | Juanzi Li | Zhiyuan Liu | Chengjiang Li | Xu Chen | Tiansi Dong

Pdf Export Search Cross-lingual Lexical Sememe Prediction
[D18-1033]: Fanchao Qi | Yankai Lin | Maosong Sun | Hao Zhu | Ruobing Xie | Zhiyuan Liu

Pdf Export Search Put It Back: Entity Typing with Language Model Enhancement
[D18-1121]: Ji Xin | Hao Zhu | Xu Han | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Differentiating Concepts and Instances for Knowledge Graph Embedding
[D18-1222]: Xin Lv | Lei Hou | Juanzi Li | Zhiyuan Liu

Pdf Export Search Hierarchical Relation Extraction with Coarse-to-Fine Grained Attention
[D18-1247]: Xu Han | Pengfei Yu | Zhiyuan Liu | Maosong Sun | Peng Li

Pdf Export Search Legal Judgment Prediction via Topological Learning
[D18-1390]: Haoxi Zhong | Guo Zhipeng | Cunchao Tu | Chaojun Xiao | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Attachment Language Modeling with Sparse Product of Sememe Experts
[D18-1493]: Yihong Gu | Jun Yan | Hao Zhu | Zhiyuan Liu | Ruobing Xie | Maosong Sun | Fen Lin | Leyu Lin

Pdf Export Search FewRel: A Large-Scale Supervised Few-Shot Relation Classification Dataset with State-of-the-Art Evaluation
[D18-1514]: Xu Han | Hao Zhu | Pengfei Yu | Ziyun Wang | Yuan Yao | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search OpenKE: An Open Toolkit for Knowledge Embedding
[D18-2024]: Xu Han | Shulin Cao | Xin Lv | Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Maosong Sun | Juanzi Li

2017

Pdf Export Search Incorporating Relation Paths in Neural Relation Extraction
[D17-1186]: Wenyuan Zeng | Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search On Modeling Sense Relatedness in Multi-prototype Word Embedding
[I17-1024]: Yixin Cao | Jiaxin Shi | Juanzi Li | Zhiyuan Liu | Chengjiang Li

Pdf Export Search Neural Relation Extraction with Multi-lingual Attention
[P17-1004]: Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Dataset Software CANE: Context-Aware Network Embedding for Relation Modeling
[P17-1158]: Cunchao Tu | Han Liu | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Dataset Software Improved Word Representation Learning with Sememes
[P17-1187]: Yilin Niu | Ruobing Xie | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

2016

Pdf Export Search Neural Sentiment Classification with User and Product Attention
[D16-1171]: Huimin Chen | Maosong Sun | Cunchao Tu | Yankai Lin | Zhiyuan Liu

Pdf Export Search Relation Classification via Multi-Level Attention CNNs
[P16-1123]: Linlin Wang | Zhu Cao | Gerard de Melo | Zhiyuan Liu

Pdf rev Pdf Export Search Neural Relation Extraction with Selective Attention over Instances
[P16-1200]: Yankai Lin | Shiqi Shen | Zhiyuan Liu | Huanbo Luan | Maosong Sun

2015

Pdf Export Search Modeling Relation Paths for Representation Learning of Knowledge Bases
[D15-1082]: Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Huanbo Luan | Maosong Sun | Siwei Rao | Song Liu

Pdf Export Search Online Learning of Interpretable Word Embeddings
[D15-1196]: Hongyin Luo | Zhiyuan Liu | Huanbo Luan | Maosong Sun

Pdf Export Search Learning Cross-lingual Word Embeddings via Matrix Co-factorization
[P15-2093]: Tianze Shi | Zhiyuan Liu | Yang Liu | Maosong Sun

2014

Pdf Export Search A Unified Model for Word Sense Representation and Disambiguation
[D14-1110]: Xinxiong Chen | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Distant Supervision for Relation Extraction with Matrix Completion
[P14-1079]: Miao Fan | Deli Zhao | Qiang Zhou | Zhiyuan Liu | Thomas Fang Zheng | Edward Y. Chang

2012

Pdf Export Search Topical Word Trigger Model for Keyphrase Extraction
[C12-1105]: Zhiyuan Liu | Chen Liang | Maosong Sun

Pdf Export Search Random Walks on Context-Aware Relation Graphs for Ranking Social Tags
[C12-2064]: Han Li | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Expert Finding for Microblog Misinformation Identification
[C12-2069]: Chen Liang | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Tag Dispatch Model with Social Network Regularization for Microblog User Tag Suggestion
[C12-2074]: Zhiyuan Liu | Cunchao Tu | Maosong Sun

2011

Pdf Export Search A Simple Word Trigger Method for Social Tag Suggestion
[D11-1146]: Zhiyuan Liu | Xinxiong Chen | Maosong Sun

Pdf Export Search Why Press Backspace? Understanding User Input Behaviors in Chinese Pinyin Input Method
[P11-2085]: Yabin Zheng | Lixing Xie | Zhiyuan Liu | Maosong Sun | Yang Zhang | Liyun Ru

Pdf Export Search Automatic Keyphrase Extraction by Bridging Vocabulary Gap
[W11-0316]: Zhiyuan Liu | Xinxiong Chen | Yabin Zheng | Maosong Sun

2010

Pdf Export Search Explore the Structure of Social Tags by Subsumption Relations
[C10-1114]: Xiance Si | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

Pdf Export Search Automatic Keyphrase Extraction via Topic Decomposition
[D10-1036]: Zhiyuan Liu | Wenyi Huang | Yabin Zheng | Maosong Sun

Pdf Export Search Growing Related Words from Seed via User Behaviors: A Re-Ranking Based Approach
[P10-3009]: Yabin Zheng | Zhiyuan Liu | Lixing Xie

2009

Pdf Export Search Clustering to Find Exemplar Terms for Keyphrase Extraction
[D09-1027]: Zhiyuan Liu | Peng Li | Yabin Zheng | Maosong Sun