Popular Co-Authors

Baoxun Wang (5)

Zhen Xu (4)

Xiaolong Wang (3)

Bingquan Liu (2)

Xin Wang (2)

Oliver Lemon (2)

Bowen Wu (2)

John Shawe-Taylor (2)

Jianan Wang (2)

Hongliang Chen (1)

Venues

WS (4)

EMNLP (2)

HLT (2)

NAACL (2)

SIGDIAL (2)

SIGHAN (1)

COLING (1)

EACL (1)

2018

Pdf Export Search Software Dataset LSDSCC: a Large Scale Domain-Specific Conversational Corpus for Response Generation with Diversity Oriented Evaluation Metrics
[N18-1188]: Zhen Xu | Nan Jiang | Bingquan Liu | Wenge Rong | Bowen Wu | Baoxun Wang | Zhuoran Wang | Xiaolong Wang

Pdf Export Search A Prospective-Performance Network to Alleviate Myopia in Beam Search for Response Generation
[C18-1306]: Zongsheng Wang | Yunzhi Bai | Bowen Wu | Zhen Xu | Zhuoran Wang | Baoxun Wang

2017

Pdf Export Search Group Linguistic Bias Aware Neural Response Generation
[W17-6001]: Jianan Wang | Xin Wang | Fang Li | Zhen Xu | Zhuoran Wang | Baoxun Wang

Pdf Export Search Neural Response Generation via GAN with an Approximate Embedding Layer
[D17-1065]: Zhen Xu | Bingquan Liu | Baoxun Wang | Chengjie SUN | Xiaolong Wang | Zhuoran Wang | Chao Qi

Pdf Export Search Predicting Users' Negative Feedbacks in Multi-Turn Human-Computer Dialogues
[I17-1072]: Xin Wang | Jianan Wang | Yuanchao Liu | Xiaolong Wang | Zhuoran Wang | Baoxun Wang

2015

Pdf Export Search Learning Domain-Independent Dialogue Policies via Ontology Parameterisation
[W15-4654]: Zhuoran Wang | Tsung-Hsien Wen | Pei-Hao Su | Yannis Stylianou

2014

Pdf Export Search Policy Learning for Domain Selection in an Extensible Multi-domain Spoken Dialogue System
[D14-1007]: Zhuoran Wang | Hongliang Chen | Guanchun Wang | Hao Tian | Hua Wu | Haifeng Wang

2013

Pdf Export Search A Simple and Generic Belief Tracking Mechanism for the Dialog State Tracking Challenge: On the believability of observed information
[W13-4067]: Zhuoran Wang | Oliver Lemon

2012

Pdf Export Search A Statistical Spoken Dialogue System using Complex User Goals and Value Directed Compression
[E12-2010]: Paul A. Crook | Zhuoran Wang | Xingkun Liu | Oliver Lemon

2008

Pdf Export Search Kernel Regression Framework for Machine Translation: UCL System Description for WMT 2008 Shared Translation Task
[W08-0322]: Zhuoran Wang | John Shawe-Taylor

2007

Pdf Export Search Kernel Regression Based Machine Translation
[N07-2047]: Zhuoran Wang | John Shawe-Taylor | Sandor Szedmak