Table of contents

Anthology Volume Year Papers
W17-60 Proceedings of the 9th SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2017 6
W15-31 Proceedings of the Eighth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2015 29
W14-68 Proceedings of The Third CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing 2014 36
W13-44 Proceedings of the Seventh SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2013 21
W12-63 Proceedings of the Second CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing 2012 42
W10-41 CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing 2010 74
I08-4 Proceedings of the Sixth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2008 35
W06-01 Proceedings of the Fifth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2006 42
I05-3 Proceedings of the Fourth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2005 37
W04-11 Proceedings of the Third SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2004 23
W03-17 Proceedings of the Second SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2003 32
W02-18 COLING-02: The First SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2002 21
W00-12 Second Chinese Language Processing Workshop 2000 22


Pdf Export Search Proceedings of the 9th SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the 9th SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[W17-6000]: Yue Zhang | Zhifang Sui

Pdf Export Search Group Linguistic Bias Aware Neural Response Generation
[W17-6001]: Jianan Wang | Xin Wang | Fang Li | Zhen Xu | Zhuoran Wang | Baoxun Wang

Pdf Export Search Neural Regularized Domain Adaptation for Chinese Word Segmentation
[W17-6002]: Zuyi Bao | Si Li | Weiran XU | Sheng GAO

Pdf Export Search The Sentimental Value of Chinese Sub-Character Components
[W17-6003]: Yassine Benajiba | Or Biran | Zhiliang Weng | Yong Zhang | Jin Sun

Pdf Export Search Chinese Answer Extraction Based on POS Tree and Genetic Algorithm
[W17-6004]: Shuihua Li | Xiaoming Zhang | Zhoujun Li

Pdf Export Search Learning from Parenthetical Sentences for Term Translation in Machine Translation
[W17-6005]: Guoping Huang | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing ZongPdf Export Search Proceedings of the Eighth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the Eighth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[W15-3100]: Liang-Chih Yu | Zhifang Sui | Yue Zhang | Vincent Ng

Pdf Export Search Sequential Annotation and Chunking of Chinese Discourse Structure
[W15-3101]: Frances Yung | Kevin Duh | Yuji Matsumoto

Pdf Export Search Create a Manual Chinese Word Segmentation Dataset Using Crowdsourcing Method
[W15-3102]: Shichang Wang | Chu-Ren Huang | Yao Yao | Angel Chan

Pdf Export Search Dataset Chinese Named Entity Recognition with Graph-based Semi-supervised Learning Model
[W15-3103]: Aaron Li-Feng Han | Xiaodong Zeng | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search Sentence selection for automatic scoring of Mandarin proficiency
[W15-3104]: Jiahong Yuan | Xiaoying Xu | Wei Lai | Weiping Ye | Xinru Zhao | Mark Liberman

Pdf Export Search Presentation ACBiMA: Advanced Chinese Bi-Character Word Morphological Analyzer
[W15-3105]: Ting-Hao Huang | Yun-Nung Chen | Lingpeng Kong

Pdf Export Search Presentation Introduction to SIGHAN 2015 Bake-off for Chinese Spelling Check
[W15-3106]: Yuen-Hsien Tseng | Lung-Hao Lee | Li-Ping Chang | Hsin-Hsi Chen

Pdf Export Search HANSpeller++: A Unified Framework for Chinese Spelling Correction
[W15-3107]: Shuiyuan Zhang | Jinhua Xiong | Jianpeng Hou | Qiao Zhang | Xueqi Cheng

Pdf Export Search Word Vector/Conditional Random Field-based Chinese Spelling Error Detection for SIGHAN-2015 Evaluation
[W15-3108]: Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao

Pdf Export Search Introduction to a Proofreading Tool for Chinese Spelling Check Task of SIGHAN-8
[W15-3109]: Tao-Hsing Chang | Hsueh-Chih Chen | Cheng-Han Yang

Pdf Export Search Overview of Topic-based Chinese Message Polarity Classification in SIGHAN 2015
[W15-3110]: Xiangwen Liao | Binyang Li | Liheng Xu

Pdf Export Search Presentation A Joint Model for Chinese Microblog Sentiment Analysis
[W15-3111]: Yuhui Cao | Zhao Chen | Ruifeng Xu | Tao Chen | Lin Gui

Pdf Export Search Learning Salient Samples and Distributed Representations for Topic-Based Chinese Message Polarity Classification
[W15-3112]: Xin Kang | Yunong Wu | Zhifei Zhang

Pdf Export Search An combined sentiment classification system for SIGHAN-8
[W15-3113]: Qiuchi Li | Qiyu Zhi | Miao Li

Pdf Export Search Dataset Linguistic Knowledge-driven Approach to Chinese Comparative Elements Extraction
[W15-3114]: MinJun Park | Yulin Yuan

Pdf Export Search A CRF Method of Identifying Prepositional Phrases in Chinese Patent Texts
[W15-3115]: Hongzheng Li | Yaohong Jin

Pdf Export Search Emotion in Code-switching Texts: Corpus Construction and Analysis
[W15-3116]: Sophia Lee | Zhongqing Wang

Pdf Export Search Chinese in the Grammatical Framework: Grammar, Translation, and Other Applications Anonymous
[W15-3117]: Aarne Ranta | Tian Yan | Haiyan Qiao

Pdf Export Search Poster KWB: An Automated Quick News System for Chinese Readers
[W15-3118]: Yiqi Bai | Wenjing Yang | Hao Zhang | Jingwen Wang | Ming Jia | Roland Tong | Jie Wang

Pdf Export Search Chinese Semantic Role Labeling using High-quality Syntactic Knowledge
[W15-3119]: Gongye Jin | Daisuke Kawahara | Sadao Kurohashi

Pdf Export Search Poster Chinese Spelling Check System Based on N-gram Model
[W15-3120]: Weijian Xie | Peijie Huang | Xinrui Zhang | Kaiduo Hong | Qiang Huang | Bingzhou Chen | Lei Huang

Pdf Export Search NTOU Chinese Spelling Check System in Sighan-8 Bake-off
[W15-3121]: Wei-Cheng Chu | Chuan-Jie Lin

Pdf Export Search Topic-Based Chinese Message Sentiment Analysis: A Multilayered Analysis System
[W15-3122]: hongjie li | zhongqian sun | wei yang

Pdf Export Search Rule-Based Weibo Messages Sentiment Polarity Classification towards Given Topics
[W15-3123]: Hongzhao Zhou | Yonglin Teng | Min Hou | Wei He | Hongtao Zhu | Xiaolin Zhu | Yanfei Mu

Pdf Export Search Topic-Based Chinese Message Polarity Classification System at SIGHAN8-Task2
[W15-3124]: Chun Liao | Chong Feng | Sen Yang | Heyan Huang

Pdf Export Search CT-SPA: Text sentiment polarity prediction model using semi-automatically expanded sentiment lexicon
[W15-3125]: Tao-Hsing Chang | Ming-Jhih Lin | Chun-Hsien Chen | Shao-Yu Wang

Pdf Export Search Poster Chinese Microblogs Sentiment Classification using Maximum Entropy
[W15-3126]: Dashu Ye | Peijie Huang | Kaiduo Hong | Zhuoying Tang | Weijian Xie | Guilong Zhou

Pdf Export Search NDMSCS: A Topic-Based Chinese Microblog Polarity Classification System
[W15-3127]: Yang Wang | Yaqi Wang | Shi Feng | Daling Wang | Yifei Zhang

Pdf Export Search NEUDM: A System for Topic-Based Message Polarity Classification
[W15-3128]: Yaqi Wang | Shi Feng | Daling Wang | Yifei ZhangPdf Export Search Proceedings of The Third CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of The Third CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing
[W14-6800]: Le Sun | Chengqing Zong | Min Zhang | Gina-Anne Levow

Pdf Export Search Research on Chinese discourse rhetorical structure representation scheme and corpus annotation
[W14-6801]: Guodong Zhou

Pdf Export Search The Construction of language Resource and Knowledge Base for Chinese Language Computing
[W14-6802]: Zhifang Sui

Pdf Export Search COV Model and its Application in Chinese Part-of-Speech Tagging
[W14-6803]: Xing Fukun | Song Rou

Pdf Export Search Maximum Entropy for Chinese Comma Classification with Rich Linguistic Features
[W14-6804]: Xiaojuan Li | Hua Yang | JiangPing Huang

Pdf Export Search Improving Bilingual Lexicon Extraction Performance from Comparable Corpora via Optimizing Translation Candidate Lists
[W14-6805]: Shaoqi Wang | Miao Li | Zede Zhu | Zhenxin Yang | Shizhuang Weng

Pdf Export Search Ch2R: A Chinese Chatter Robot for Online Shopping Guide
[W14-6806]: Peijie Huang | Xianmao Lin | Zeqi Lian | De Yang | Xiaoling Tang | Li Huang | Qiang Huang | Xiupeng Wu | Guisheng Wu | Xinrui Zhang

Pdf Export Search Improving Chinese Sentence Polarity Classification via Opinion Paraphrasing
[W14-6807]: Guohong Fu | Yu He | Jiaying Song | Chaoyue Wang

Pdf Export Search Problematic Situation Analysis and Automatic Recognition for Chinese Online Conversational System
[W14-6808]: Yang Xiang | Yaoyun Zhang | Xiaoqiang Zhou | Xiaolong Wang | Yang Qin

Pdf Export Search Segment-based Fine-grained Emotion Detection for Chinese Text
[W14-6809]: Odbal | Zengfu Wang

Pdf Export Search Bilingual Product Name Dictionary Construction Using a Two Stage Method
[W14-6810]: Yatian Shen | Xuanjing Huang

Pdf Export Search Detection on Inconsistency of Verb Phrase in TreeBank
[W14-6811]: Chaoqun Duan | Dequan Zheng | Conghui Zhu | Sheng Li | Hongye Tan

Pdf Export Search Local Phrase Reordering Model for Chinese-English Patent Machine Translation
[W14-6812]: Xiaodie Liu | Yun Zhu | Yaohong Jin

Pdf Export Search Sentence Alignment of Historical Classics based on Mode Prediction and Term Translation Pairs
[W14-6813]: Chao Che | Xiaojun Zheng

Pdf Export Search The CIPS-SIGHAN CLP 2014 Chinese Word Segmentation Bake-off
[W14-6814]: Huiming Duan | Zhifang Sui | Tao Ge

Pdf Export Search Word Segmenter for Chinese Micro-blogging Text Segmentation – Report for CIPS-SIGHAN’2014 Bakeoff
[W14-6815]: Lu Xiang | Xiaoqing Li | Yu Zhou

Pdf Export Search Leveraging Rich Linguistic Features for Cross-domain Chinese Segmentation
[W14-6816]: Guohua Wu | Dezhu He | Keli Zhong | Xue Zhou | Caixia Yuan

Pdf Export Search Personal Attributes Extraction in Chinese Text Bakeoff in CLP 2014: Overview
[W14-6817]: Ruifeng Xu | Shuai Wang | Feng Shi | Jian Xu

Pdf Export Search Personal Attributes Extraction Based on the Combination of Trigger Words, Dictionary and Rules
[W14-6818]: Kailun Zhang | Mingyin Wang | Xiaoyue Cong | Fang Huang | Hongfa Xue | Lei Li | Zhiqiao Gao

Pdf Export Search An Introduction to BLCU Personal Attributes Extraction System
[W14-6819]: Dong YU | Cheng YU | Qin QU | Gongbo TANG | Chunhua LIU | Yue TIAN | Jing YI

Pdf Export Search Overview of SIGHAN 2014 Bake-off for Chinese Spelling Check
[W14-6820]: Liang-Chih Yu | Lung-Hao Lee | Yuen-Hsien Tseng | Hsin-Hsi Chen

Pdf Export Search Extended HMM and Ranking Models for Chinese Spelling Correction
[W14-6821]: Jinhua Xiong | Qiao Zhang | Jianpeng Hou | Qianbo Wang | Yuanzhuo Wang | Xueqi Cheng

Pdf Export Search Chinese Word Spelling Correction Based on Rule Induction
[W14-6822]: Jui-Feng Yeh | Yun-Yun Lu | Chen-Hsien Lee | Yu-Hsiang Yu | Yong-Ting Chen

Pdf Export Search Evaluation Reportof the fourth Chinese Parsing Evaluation: CIPS-SIGHAN-ParsEval-2014
[W14-6823]: Qiang Zhou

Pdf Export Search Generative CCG Parsing with OOV Prediction
[W14-6824]: Huijia Wu

Pdf Export Search An Improved Graph Model for Chinese Spell Checking
[W14-6825]: Yang Xin | Hai Zhao | Yuzhu Wang | Zhongye Jia

Pdf Export Search Introduction to NJUPT Chinese Spelling Check Systems in CLP-2014 Bakeoff
[W14-6826]: Lei Gu | Yong Wang | Xitao Liang

Pdf Export Search Chinese Spelling Check System Based on Tri-gram Model
[W14-6827]: Qiang Huang | Peijie Huang | Xinrui Zhang | Weijian Xie | Kaiduo Hong | Bingzhou Chen | Lei Huang

Pdf Export Search Introduction to BIT Chinese Spelling Correction System at CLP 2014 Bake-off
[W14-6828]: Min Liu | Ping Jian | Heyan Huang

Pdf Export Search A mixed approach for Chinese word segmentation
[W14-6829]: Zhen Wang

Pdf Export Search Extraction system for Personal Attributes Extraction of CLP2014
[W14-6830]: Zhen Wang

Pdf Export Search A Study on Personal Attributes Extraction Based on the Combination of Sentences Classifications and Rules
[W14-6831]: Nan-chang Cheng | Cheng-qing Zong | Min Hou | Yong-lin Teng

Pdf Export Search Chinese Spell Checking Based on Noisy Channel Model
[W14-6832]: Hsun-wen Chiu | Jian-cheng Wu | Jason S. Chang

Pdf Export Search NTOU Chinese Spelling Check System in CLP Bake-off 2014
[W14-6833]: Wei-Cheng Chu | Chuan-Jie Lin

Pdf Export Search NCTU and NTUT’s Entry to CLP-2014 Chinese Spelling Check Evaluation
[W14-6834]: Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao

Pdf Export Search Chinese Spelling Error Detection and Correction Based on Language Model, Pronunciation, and Shape
[W14-6835]: Junjie Yu | Zhenghua LiPdf Export Search Proceedings of the Seventh SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the Seventh SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[W13-4400]: Liang-Chih Yu | Yuen-Hsien Tseng | Jingbo Zhu | Fuji Ren

Pdf Export Search Keynote Speech: Lexical Semantics of Chinese Language
[W13-4401]: Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search Can MDL Improve Unsupervised Chinese Word Segmentation?
[W13-4402]: Pierre Magistry | Benoît Sagot

Pdf Export Search Deep Context-Free Grammar for Chinese with Broad-Coverage
[W13-4403]: Xiangli Wang | Yi Zhang | Yusuke Miyao | Takuya Matsuzaki | Junichi Tsujii

Pdf Export Search Lexical Representation and Classification of Eventive Verbs - Polarity and Interaction between Process and State
[W13-4404]: Shu-Ling Huang | Yu-Ming Hsieh | Su-Chu Lin | Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search Response Generation Based on Hierarchical Semantic Structure with POMDP Re-ranking for Conversational Dialogue Systems
[W13-4405]: Jui-Feng Yeh | Yuan-Cheng Chu

Pdf Export Search Chinese Spelling Check Evaluation at SIGHAN Bake-off 2013
[W13-4406]: Shih-Hung Wu | Chao-Lin Liu | Lung-Hao Lee

Pdf Export Search Chinese Word Spelling Correction Based on N-gram Ranked Inverted Index List
[W13-4407]: Jui-Feng Yeh | Sheng-Feng Li | Mei-Rong Wu | Wen-Yi Chen | Mao-Chuan Su

Pdf Export Search Chinese Spelling Checker Based on Statistical Machine Translation
[W13-4408]: Hsun-wen Chiu | Jian-cheng Wu | Jason S. Chang

Pdf Export Search A Hybrid Chinese Spelling Correction Using Language Model and Statistical Machine Translation with Reranking
[W13-4409]: Xiaodong Liu | Kevin Cheng | Yanyan Luo | Kevin Duh | Yuji Matsumoto

Pdf Export Search Introduction to CKIP Chinese Spelling Check System for SIGHAN Bakeoff 2013 Evaluation
[W13-4410]: Yu-Ming Hsieh | Ming-Hong Bai | Keh-JIann Chen

Pdf Export Search Automatic Chinese Confusion Words Extraction Using Conditional Random Fields and the Web
[W13-4411]: Chun-Hung Wang | Jason S. Chang | Jian-Cheng Wu

Pdf Export Search Conditional Random Field-based Parser and Language Model for Tradi-tional Chinese Spelling Checker
[W13-4412]: Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao | Yeh-Kuang Wu | Liang-Chun Chang

Pdf Export Search A Maximum Entropy Approach to Chinese Spelling Check
[W13-4413]: Dongxu Han | Baobao Chang

Pdf Export Search A Study of Language Modeling for Chinese Spelling Check
[W13-4414]: Kuan-Yu Chen | Hung-Shin Lee | Chung-Han Lee | Hsin-Min Wang | Hsin-Hsi Chen

Pdf Export Search Description of HLJU Chinese Spelling Checker for SIGHAN Bakeoff 2013
[W13-4415]: Yu He | Guohong Fu

Pdf Export Search Graph Model for Chinese Spell Checking
[W13-4416]: Zhongye Jia | Peilu Wang | Hai Zhao

Pdf Export Search Sinica-IASL Chinese spelling check system at Sighan-7
[W13-4417]: Ting-Hao Yang | Yu-Lun Hsieh | Yu-Hsuan Chen | Michael Tsang | Cheng-Wei Shih | Wen-lian Hsu

Pdf Export Search Automatic Detection and Correction for Chinese Misspelled Words Using Phonological and Orthographic Similarities
[W13-4418]: Tao-Hsing Chang | Hsueh-Chih Chen | Yuen-Hsien Tseng | Jian-Liang Zheng

Pdf Export Search NTOU Chinese Spelling Check System in SIGHAN Bake-off 2013
[W13-4419]: Chuan-Jie Lin | Wei-Cheng Chu

Pdf Export Search Candidate Scoring Using Web-Based Measure for Chinese Spelling Error Correction
[W13-4420]: Liang-Chih Yu | Chao-Hong Liu | Chung-Hsien WuPdf Export Search Proceedings of the Second CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the Second CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing
[W12-6300]:

Pdf Export Search QA: from Turing Test to Intelligent Information Service
[W12-6301]: Xiaoyan Zhu

Pdf Export Search Linguistic foundation for NLP
[W12-6302]: Guodong Zhou

Pdf Export Search A Language Modeling Approach to Identifying Code-Switched Sentences and Words
[W12-6303]: Liang-Chih Yu | Wei-Cheng He | Wei-Nan Chien

Pdf Export Search Semi-automatic Annotation of Chinese Word Structure
[W12-6304]: Jianqiang Ma | Chunyu Kit | Dale Gerdemann

Pdf Export Search Building a Chinese Lexical Taxonomy
[W12-6305]: Xiaopeng Bai | Nianwen Xue

Pdf Export Search Extending and Scaling up the Chinese Treebank Annotation
[W12-6306]: Xiuhong Zhang | Nianwen Xue

Pdf Export Search The CIPS-SIGHAN CLP 2012 ChineseWord Segmentation onMicroBlog Corpora Bakeoff
[W12-6307]: Huiming Duan | Zhifang Sui | Ye Tian | Wenjie Li

Pdf Export Search Word Segmentation on Chinese Mirco-Blog Data with a Linear-Time Incremental Model
[W12-6308]: Kaixu Zhang | Maosong Sun | Changle Zhou

Pdf Export Search Soochow University Word Segmenter for SIGHAN 2012 Bakeoff
[W12-6309]: Yan Fang | Zhongqing Wang | Shoushan Li | Zhongguo Li | Richen Xu | Leixin Cai

Pdf Export Search CRFs-Based Chinese Word Segmentation for Micro-Blog with Small-Scale Data
[W12-6310]: Longyue Wang | Derek F. Wong | Lidia S. Chao | Junwen Xing

Pdf Export Search A Cascaded Approach for CIPS-SIGHAN Micro-Blog Word Segmentation Bakeoff 2012
[W12-6311]: Bei Shi | Xianpei Han | Le Sun

Pdf Export Search Adapting Conventional Chinese Word Segmenter for Segmenting Micro-blog Text: Combining Rule-based and Statistic-based Approaches
[W12-6312]: Ning Xi | Bin Li | Guangchao Tang | Shujian Huang | Yinggong Zhao | Hao Zhou | Xinyu Dai | Jiajun Chen

Pdf Export Search Cascaded Chinese Weibo Segmentation Based on CRFs
[W12-6313]: Keli Zhong | Xue Zhou | Hangyu Li | Caixia Yuan

Pdf Export Search Rules-based Chinese Word Segmentation on MicroBlog for CIPS-SIGHAN on CLP2012
[W12-6314]: Jing Zhang | Degen Huang | Xia Han | Wei Wang

Pdf Export Search Semi-supervised Chinese Word Segmentation for CLP2012
[W12-6315]: Saike He | Nan He | Songxiang Cen | Jun Lu

Pdf Export Search Micro blogs Oriented Word Segmentation System
[W12-6316]: Liu Yijia | Zhang Meishan | Che Wanxiang | Liu Ting | Deng Yihe

Pdf Export Search Rules Design in Word Segmentation of Chinese Micro-Blog
[W12-6317]: Hao Zong | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search A Comparison of Chinese Word Segmentation on News and Microblog Corpora with a Lexicon Based Method
[W12-6318]: Yuxiang Jia | Hongying Zan | Ming Fan | Zhimin Wang

Pdf Export Search A MMSM-based Hybrid Method for Chinese MicroBlog Word Segmentation
[W12-6319]: Xiao Sun | Chengcheng Li | Chenyi Tang | Jiaqi Ye

Pdf Export Search Chinese Tweets Segmentation based on Morphemes
[W12-6320]: Chaoyue Wang | Guohong Fu

Pdf Export Search The Task 2 of CIPS-SIGHAN 2012 Named Entity Recognition and Disambiguation in Chinese Bakeoff
[W12-6321]: Zhengyan He | Houfeng Wang | Sujian Li

Pdf Export Search SIR-NERD: A Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation System using a Two-Stage Method
[W12-6322]: Zehuan Peng | Le Sun | Xianpei Han

Pdf Export Search A Template Based Hybrid Model for Chinese Personal Name Disambiguation
[W12-6323]: Hao Zong | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search Attribute based Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation
[W12-6324]: Han Wei | Liu Guang | Mao Yuzhao | Huang Zhenni

Pdf Export Search Chinese Name Disambiguation Based on Adaptive Clustering with the Attribute Features
[W12-6325]: Wei Tian | Xiao Pan | Zhengtao Yu | Yantuan Xian | Xiuzhen Yang

Pdf Export Search Explore Chinese Encyclopedic Knowledge to Disambiguate Person Names
[W12-6326]: Jie Liu | Ruifeng Xu | Qin Lu | Jian Xu

Pdf Export Search A Joint Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation System
[W12-6327]: Longyue Wang | Shuo Li | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search Chinese Personal Name Disambiguation Based on Vector Space Model
[W12-6328]: Qing-hu Fan | Hong-ying Zan | Yu-mei Chai | Yu-xiang Jia | Gui-ling Niu

Pdf Export Search Evaluation Reportof the third Chinese Parsing Evaluation: CIPS-SIGHAN-ParsEval-2012
[W12-6329]: Qiang Zhou

Pdf Export Search Multiple TreeBanks Integration for Chinese Phrase Structure Grammar Parsing Using Bagging
[W12-6330]: Meishan Zhang | Wanxiang Che | Ting Liu

Pdf Export Search Parsing TCT with Split Conjunction Categories
[W12-6331]: Dongchen Li | Xihong Wu

Pdf Export Search Parsing Simplified Chinese and Traditional Chinese with Sentence Structure Grammar
[W12-6332]: Xiangli Wang

Pdf Export Search A Simplified Chinese Parser with Factored Model
[W12-6333]: Qiuping Huang | Liangye He | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search Parsing TCT with a Coarse-to-fine Approach
[W12-6334]: Dongchen Li | Xihong Wu

Pdf Export Search Traditional Chinese Parsing Evaluation at SIGHAN Bake-offs 2012
[W12-6335]: Yuen-Hsien Tseng | Lung-Hao Lee | Liang-Chih Yu

Pdf Export Search NEU Systems in SIGHAN Bakeoff 2012
[W12-6336]: Ji Ma | LongFei Bai | Zhuo Liu | Ao Zhang | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Adapting Multilingual Parsing Models to Sinica Treebank
[W12-6337]: Liangye He | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search Improving PCFG Chinese Parsing with Context-Dependent Probability Re-estimation
[W12-6338]: Yu-Ming Hsieh | Ming-Hong Bai | Jason S. Chang | Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search Sentence Parsing with Double Sequential Labeling in Traditional Chinese Parsing Task
[W12-6339]: Shih-Hung Wu | Hsien-You Hsieh | Liang-Pu Chen

Pdf Export Search A Conditional Random Field-based Traditional Chinese Base Phrase Parser for SIGHAN Bake-off 2012 Evaluation
[W12-6340]: Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao

Pdf Export Search Hierarchical Maximum Pattern Matching with Rule Induction Approach for Sentence Parsing
[W12-6341]: Yi-Syun Tan | Yuan-Cheng Chu | Jui-Feng YehPdf Export Search CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing


Pdf Export Search CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing
[W10-4100]:

Pdf Export Search Word Segmentation needs change- From a linguist's view
[W10-4101]: Zhendong Dong | Qiang Dong | Changling Hao

Pdf Export Search Textual Emotion Processing From Event Analysis
[W10-4102]: Chu-Ren Huang | Ying Chen | Sophia Yat Mei Lee

Pdf Export Search Classical Chinese Sentence Segmentation
[W10-4103]: Hen-Hsen Huang | Chuen-Tsai Sun | Hsin-Hsi Chen

Pdf Export Search On Generalized-Topic-Based Chinese Discourse Structure
[W10-4104]: Rou Song | Yuru Jiang | Jingyi Wang

Pdf Export Search Semantic Computing and Language Knowledge Bases
[W10-4105]: Lei Wang | Shiwen Yu

Pdf Export Search Semantic class induction and its application for a Chinese voice search system
[W10-4106]: Yali Li | Weiqun Xu | Yonghong Yan

Pdf Export Search Reducing the False Alarm Rate of Chinese Character Error Detection and Correction
[W10-4107]: Shih-Hung Wu | Yong-Zhi Chen | Ping-che Yang | Tsun Ku | Chao-Lin Liu

Pdf Export Search Automatic Identification of Chinese Event Descriptive Clause
[W10-4108]: Liou Chen | Qiang Zhou

Pdf Export Search Bigram HMM with Context Distribution Clustering for Unsupervised Chinese Part-of-Speech tagging
[W10-4109]: Lidan Zhang | Kwok-Ping Chan | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

Pdf Export Search Mining Large-scale Parallel Corpora from Multilingual Patents: An English-Chinese example and its application to SMT
[W10-4110]: Bin LU | K. Tsou Benjamin | Tao Jiang | Oi Yee Kwong | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Studies on Automatic Recognition of Common Chinese Adverb's usages Based on Statistics Methods
[W10-4111]: Hongying Zan | Junhui Zhang | Xuefeng Zhu | Shiwen Yu

Pdf Export Search Automatic Identification of Predicate Heads in Chinese Sentences
[W10-4112]: Xiaona Ren | Qiaoli Zhou | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

Pdf Export Search Selecting Optimal Feature Template Subset for CRFs
[W10-4113]: Xingjun Xu | Guanglu Sun | Yi Guan | Xishuang Dong | Sheng Li

Pdf Export Search A Statistical NLP Approach for Feature and Sentiment Identification from Chinese Reviews
[W10-4114]: Zhen Hai | Kuiyu Chang | Qinbao Song | Jung-jae Kim

Pdf Export Search Exploring Deep Belief Network for Chinese Relation Extraction
[W10-4115]: Yu Chen | Wenjie Li | Yan Liu | Dequan Zheng | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Exploring English Lexicon Knowledge for Chinese Sentiment Analysis
[W10-4116]: Yulan He | Alani Harith | Deyu Zhou

Pdf Export Search Exploiting Social Q&A Collection in Answering Complex Questions
[W10-4117]: Youzheng Wu | Kawai Hisashi

Pdf Export Search Treebank of Chinese Bible Translations
[W10-4118]: Andi Wu

Pdf Export Search Using Topic Sentiment Sentences to Recognize Sentiment Polarity in Chinese Reviews
[W10-4119]: Jiang Yang | Min Hou

Pdf Export Search The Method of Improving the Specific Language Focused Crawler
[W10-4120]: Shan-Bin Chan | Hayato Yamana

Pdf Export Search Active Learning Based Corpus Annotation
[W10-4121]: Hongyan Song | Tianfang Yao | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

Pdf Export Search Improving Chinese Word Segmentation by Adopting Self-Organized Maps of Character N-gram
[W10-4122]: Chongyang Zhang | Zhigang Chen | Guoping Hu

Pdf Export Search CMDMC: A Diachronic Digital Museum of Chinese Mandarin
[W10-4123]: Min Hou | Yu Zou | Yonglin Teng | Wei He | Yan Wang | Jun Liu | Jiyuan Wu

Pdf Export Search Kazakh Segmentation System of Inflectional Affixes
[W10-4124]: Altenbek Gulila | xiao-long Wang

Pdf Export Search Space characters in Chinese semi-structured texts
[W10-4125]: Rongzhou Shen | Grover Claire | Klein Ewan

Pdf Export Search The CIPS-SIGHAN CLP2010 Chinese Word Segmentation Backoff
[W10-4126]: Hongmei Zhao | Qiu Liu

Pdf Export Search A Multi-layer Chinese Word Segmentation System Optimized for Out-of-domain Tasks
[W10-4127]: Qin Gao | Vogel Stephan

Pdf Export Search HMM Revises Low Marginal Probability by CRF for Chinese Word Segmentation
[W10-4128]: Degen Huang | Deqin Tong | Yanyan Luo

Pdf Export Search A Chinese Word Segmentation System Based on Structured Support Vector Machine Utilization of Unlabeled Text Corpus
[W10-4129]: Chongyang Zhang | Zhigang Chen | Guoping Hu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation with Conditional Support Vector Inspired Markov Models
[W10-4130]: Yu-Chieh Wu | Jie-Chi Yang | Yue-Shi Lee

Pdf Export Search A Boundary-Oriented Chinese Segmentation Method Using N-Gram Mutual Information
[W10-4131]: Ling-Xiang Tang | Geva Shlomo | Trotman Andrew | Yue Xu

Pdf Export Search Adaptive Chinese Word Segmentation with Online Passive-Aggressive Algorithm
[W10-4132]: Wenjun Gao | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang

Pdf Export Search A Character-Based Joint Model for CIPS-SIGHAN Word Segmentation Bakeoff 2010
[W10-4133]: Kun Wang | Chengqing Zong | Keh-Yih Su

Pdf Export Search Incorporating New Words Detection with Chinese Word Segmentation
[W10-4134]: Hua-Ping Zhang | Jian Gao | Qian Mo | He-Yan Huang

Pdf Export Search High OOV-Recall Chinese Word Segmenter
[W10-4135]: Xiaoming Xu | Muhua Zhu | Xiaoxu Fei | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Chinese word segmentation model using bootstrapping
[W10-4136]: Baobao CHANG | Mansur Mairgup

Pdf Export Search CRF-based Experiments for Cross-Domain Chinese Word Segmentation at CIPS-SIGHAN-2010
[W10-4137]: Xiao Qin | Liang Zong | Yuqian Wu | Xiaojun Wan | Jianwu Yang

Pdf Export Search Term Contributed Boundary Tagging by Conditional Random Fields for SIGHAN 2010 Chinese Word Segmentation Bakeoff
[W10-4138]: Tian-Jian Jiang | Shih-Hung Liu | Cheng-Lung Sung | Wen-Lian Hsu Hsu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation based on Mixing Multiple Preprocessor and CRF
[W10-4139]: jianping shen | xuan wang | hainan zhao | wenxiao zhang

Pdf Export Search A domain adaption Word Segmenter For Sighan Backoff 2010
[W10-4140]: Jiang Guo | Wenjie Su | Yangsen Zhang

Pdf Export Search An Double Hidden HMM and an CRF for Segmentation Tasks with Pinyin's Finals
[W10-4141]: Huixing Jiang | Zhe Dong

Pdf Export Search Combining Character-Based and Subsequence-Based Tagging for Chinese Word Segmentation
[W10-4142]: Jiangde Yu | Chuan Gu | Wenying Ge

Pdf Export Search Chinese Syntactic Parsing Evaluation
[W10-4143]: Qiang Zhou | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Discriminative Parse Reranking for Chinese with Homogeneous and Heterogeneous Annotations
[W10-4144]: Weiwei Sun | Rui Wang | Yi Zhang

Pdf Export Search The SAU Report for the 1st CIPS-SIGHAN-ParsEval-2010
[W10-4145]: Qiaoli Zhou | Wenjing Lang | Yingying Wang | Yan Wang | Dongfeng Cai

Pdf Export Search Dependency Parser for Chinese Constituent Parsing
[W10-4146]: Xuezhe Ma | Xiaotian Zhang | Hai Zhao | Bao-Liang Lu

Pdf Export Search Technical Report of the CCID System for the 2th Evaluation on Chinese Parsing
[W10-4147]: Guangfan Sun

Pdf Export Search CRF tagging for head recognition based on Stanford parser
[W10-4148]: Yong Cheng | Chengjie Sun | Bingquan Liu | Lei Lin

Pdf Export Search Treebank Conversion based Self-training Strategy for Parsing
[W10-4149]: Zhiguo Wang | Chengqing Zong

Pdf Export Search A Chinese LPCFG Parser with Hybrid Character Information
[W10-4150]: Wenzhi Xu | Chaobo Sun | Caixia Yuan

Pdf Export Search Complete Syntactic Analysis Bases on Multi-level Chunking
[W10-4151]: Zhipeng Jiang | Yu Zhao | Yi Guan | Chao Li | Sheng Li

Pdf Export Search The Chinese Persons Name Diambiguation Evaluation: Exploration of Personal Name Disambiguation in Chinese News
[W10-4152]: Ying Chen | Peng Jin | Wenjie Li | Chu-Ren Huang

Pdf Export Search A Multi-stage Clustering Framework for Chinese Personal Name Disambiguation
[W10-4153]: Huizhen Wang | Haibo Ding | Yingchao Shi | JI Ma | Xiao Zhou | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Combine Person Name and Person Identity Recognition and Document Clustering for Chinese Person Name Disambiguation
[W10-4154]: Ruifeng Xu | Jun Xu | Xiangying Dai | Chunyu Kit

Pdf Export Search A Pipeline Approach to Chinese Personal Name Disambiguation
[W10-4155]: Yang Song | Zhengyan He | Chen Chen | Houfeng Wang

Pdf Export Search Chinese Personal Name Disambiguation: Technical Report of Natural Language Processing Lab of Xiamen University
[W10-4156]: Xiang Zhu | Xiaodong Shi | Ningfeng Liu | YingMei Guo | Yidong Chen

Pdf Export Search Chinese Personal Name Disambiguation Based on Person Modeling
[W10-4157]: Hua-Ping Zhang | Zhi-Hua Liu | Qian Mo | He-Yan Huang

Pdf Export Search Jumping Distance based Chinese Person Name Disambiguation
[W10-4158]: Yu Hong | Fei Pei | Yue-hui Yang | Jian-min Yao | Qiao-ming Zhu

Pdf Export Search Research of People Disambiguation by Combining Multiple knowledges
[W10-4159]: Erlei Ma | Yuanchao Liu

Pdf Export Search DLUT: Chinese Personal Name Disambiguation with Rich Features
[W10-4160]: Dongliang Wang | Degen Huang

Pdf Export Search Person Name Disambiguation based on Topic Model
[W10-4161]: Jiashen Sun | Tianmin Wang | Li Li | Xing Wu

Pdf Export Search PRIS at Chinese Language Processing
[W10-4162]: JIayue Zhang | YIchao Cai | Si Li | Weiran Xu | Jun Guo

Pdf Export Search Overview of the Chinese Word Sense Induction Task at CLP2010
[W10-4163]: Le Sun | Zhenzhong Zhang | Qiang Dong

Pdf Export Search Chinese Word Sense Induction with Basic Clustering Algorithms
[W10-4164]: Yuxiang Jia | Shiwen Yu | Zhengyan Chen

Pdf Export Search Triplet-Based Chinese Word Sense Induction
[W10-4165]: Zhao Liu | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang

Pdf Export Search Word Sense Induction using Cluster Ensemble
[W10-4166]: Bichuan Zhang | Jiashen Sun

Pdf Export Search LSTC System for Chinese Word Sense Induction
[W10-4167]: Peng Jin | Yihao Zhang | Rui Sun

Pdf Export Search NEUNLPLab Chinese Word Sense Induction System for SIGHAN Bakeoff 2010
[W10-4168]: Hao Zhang | Tong Xiao | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Chinese Word Sense Induction based on Hierarchical Clustering Algorithm
[W10-4169]: Ke Cai | Xiaodong Shi | Yidong Chen | Zhehuang Huang | yan gao

Pdf Export Search ISCAS: A System for Chinese Word Sense Induction Based on K-means Algorithm
[W10-4170]: Zhenzhong Zhang | Le Sun | Wenbo Li

Pdf Export Search Soochow University: Description and Analysis of the Chinese Word Sense Induction System for CLP2010
[W10-4171]: Hua Xu | Bing Liu | Longhua Qian | Guodong Zhou

Pdf Export Search K-means and Graph-based Approaches for Chinese Word Sense Induction Task
[W10-4172]: Lisha Wang | Yanzhao Dou | Xiaoling Sun | Hongfei Lin

Pdf Export Search Applying Spectral Clustering for Chinese Word Sense Induction
[W10-4173]: Zhengyan He | Yang Song | Houfeng WangPdf Export Search Proceedings of the Sixth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the Sixth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[I08-4000]:

Pdf Export Search An Example-based Decoder for Spoken Language Machine Translation
[I08-4001]: Zhou-Jun Li | Wen-Han Chao | Yue-Xin Chen

Pdf Export Search Automatic Extraction of English-Chinese Transliteration Pairs using Dynamic Window and Tokenizer
[I08-4002]: Chengguo Jin | Seung-Hoon Na | Dong-Il Kim | Jong-Hyeok Lee

Pdf Export Search Mining Transliterations from Web Query Results: An Incremental Approach
[I08-4003]: Jin-Shea Kuo | Haizhou Li | Chih-Lung Lin

Pdf Export Search An Effective Hybrid Machine Learning Approach for Coreference Resolution
[I08-4004]: Feiliang Ren | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Use of Event Types for Temporal Relation Identification in Chinese Text
[I08-4005]: Yuchang Cheng | Masayuki Asahara | Yuji Matsumoto

Pdf Export Search Chinese Word Sense Disambiguation with PageRank and HowNet
[I08-4006]: Jinghua Wang | Jianyi Liu | Ping Zhang

Pdf Export Search Stochastic Dependency Parsing Based on A* Admissible Search
[I08-4007]: Bor-shen Lin

Pdf Export Search Analyzing Chinese Synthetic Words with Tree-based Information and a Survey on Chinese Morphologically Derived Words
[I08-4008]: Jia Lu | Masayuki Asahara | Yuji Matsumoto

Pdf Export Search Which Performs Better on In-Vocabulary Word Segmentation: Based on Word or Character?
[I08-4009]: Zhenxing Wang | Changning Huang | Jingbo Zhu

Pdf Export Search The Fourth International Chinese Language Processing Bakeoff: Chinese Word Segmentation, Named Entity Recognition and Chinese POS Tagging
[I08-4010]: Guangjin Jin | Xiao Chen

Pdf Export Search A Two-Stage Approach to Chinese Part-of-Speech Tagging
[I08-4011]: Aitao Chen | Ya Zhang | Gordon Sun

Pdf Export Search NOKIA Research Center Beijing Chinese Word Segmentation System for the SIGHAN Bakeoff 2007
[I08-4012]: Jiang Li | Rile Hu | Guohua Zhang | Yuezhong Tang | Zhanjiang Song | Xia Wang

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields
[I08-4013]: Xinnian Mao | Yuan Dong | Saike He | Sencheng Bao | Haila Wang

Pdf Export Search BUPT Systems in the SIGHAN Bakeoff 2007
[I08-4014]: Ying Qin | Caixia Yuan | Jiashen Sun | Xiaojie Wang

Pdf Export Search The Character-based CRF Segmenter of MSRA&NEU for the 4th Bakeoff
[I08-4015]: Zhenxing Wang | Changning Huang | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Chinese NER Using CRFs and Logic for the Fourth SIGHAN Bakeoff
[I08-4016]: Xiaofeng Yu | Wai Lam | Shing-Kit Chan | Yiu Kei Wu | Bo Chen

Pdf Export Search Unsupervised Segmentation Helps Supervised Learning of Character Tagging for Word Segmentation and Named Entity Recognition
[I08-4017]: Hai Zhao | Chunyu Kit

Pdf Export Search An Agent-Based Approach to Chinese Word Segmentation
[I08-4018]: Samuel W.K. Chan | Mickey W.C. Chong

Pdf Export Search Nanjing Normal University Segmenter for the Fourth SIGHAN Bakeoff
[I08-4019]: Xiaohe Chen | Bin Li | Junzhi Lu | Hongdong Nian | Xuri Tang

Pdf Export Search Two Step Chinese Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields Models
[I08-4020]: Yuanyong Feng | Ruihong Huang | Le Sun

Pdf Export Search A Morpheme-based Part-of-Speech Tagger for Chinese
[I08-4021]: Guohong Fu | Jonathan J. Webster

Pdf Export Search Chinese Named Entity Recognition and Word Segmentation Based on Character
[I08-4022]: Jingzhou He | Houfeng Wang

Pdf Export Search HMM and CRF Based Hybrid Model for Chinese Lexical Analysis
[I08-4023]: Degen Huang | Xiao Sun | Shidou Jiao | Lishuang Li | Zhuoye Ding | Ru Wan

Pdf Export Search Chinese Tagging Based on Maximum Entropy Model
[I08-4024]: Ka Seng Leong | Fai Wong | Yiping Li | Ming Chui Dong

Pdf Export Search Training a Perceptron with Global and Local Features for Chinese Word Segmentation
[I08-4025]: Dong Song | Anoop Sarkar

Pdf Export Search A Study of Chinese Lexical Analysis Based on Discriminative Models
[I08-4026]: Guang-Lu Sun | Cheng-Jie Sun | Ke Sun | Xiao-Long Wang

Pdf Export Search Word Boundary Token Model for the SIGHAN Bakeoff 2007
[I08-4027]: Jia-Lin Tsai

Pdf Export Search An Improved CRF based Chinese Language Processing System for SIGHAN Bakeoff 2007
[I08-4028]: Xihong Wu | Xiaojun Lin | Xinhao Wang | Chunyao Wu | Yaozhong Zhang | Dianhai Yu

Pdf Export Search Description of the NCU Chinese Word Segmentation and Part-of-Speech Tagging for SIGHAN Bakeoff 2007
[I08-4029]: Yu-Chieh Wu | Jie-Chi Yang | Yue-Shi Lee

Pdf Export Search CRF-based Hybrid Model for Word Segmentation, NER and even POS Tagging
[I08-4030]: Zhiting Xu | Xian Qian | Yuejie Zhang | Yaqian Zhou

Pdf Export Search CRFs-Based Named Entity Recognition Incorporated with Heuristic Entity List Searching
[I08-4031]: Fan Yang | Jun Zhao | Bo Zou

Pdf Export Search A Chinese Word Segmentation System Based on Cascade Model
[I08-4032]: Jianfeng Zhang | Jiaheng Zheng | Hu Zhang | Hongye Tan

Pdf Export Search Achilles: NiCT/ATR Chinese Morphological Analyzer for the Fourth Sighan Bakeoff
[I08-4033]: Ruiqiang Zhang | Eiichiro Sumita

Pdf Export Search Author Index
[I08-4034]:Pdf Export Search Proceedings of the Fifth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the Fifth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[W06-0100]: Hwee Tou Ng | Olivia O.Y. Kwong

Pdf Export Search Improving Context Vector Models by Feature Clustering for Automatic Thesaurus Construction
[W06-0101]: Jia-Ming You | Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search Regional Variation of Domain-Specific Lexical Items: Toward a Pan-Chinese Lexical Resource
[W06-0102]: Oi Yee Kwong | Benjamin K. Tsou

Pdf Export Search Mining Atomic Chinese Abbreviation Pairs: A Probabilistic Model for Single Character Word Recovery
[W06-0103]: Jing-Shin Chang | Wei-Lun Teng

Pdf Export Search Features, Bagging, and System Combination for the Chinese POS Tagging Task
[W06-0104]: Fei Xia | Lap Cheung

Pdf Export Search Semantic Analysis of Chinese Garden-Path Sentences
[W06-0105]: Yaohong Jin

Pdf Export Search A Clustering Approach for Unsupervised Chinese Coreference Resolution
[W06-0106]: Chi-shing Wang | Grace Ngai

Pdf Export Search Latent Features in Automatic Tense Translation between Chinese and English
[W06-0107]: Yang Ye | Victoria Li Fossum | Steven Abney

Pdf Export Search Cluster-Based Language Model for Sentence Retrieval in Chinese Question Answering
[W06-0108]: Youzheng Wu | Jun Zhao | Bo Xu

Pdf Export Search The Role of Lexical Resources in CJK Natural Language Processing
[W06-0109]: Jack Halpern

Pdf Export Search Hybrid Models for Chinese Named Entity Recognition
[W06-0110]: Lishuang Li | Tingting Mao | Degen Huang | Yuansheng Yang

Pdf Export Search Realization of the Chinese BA-construction in an English-Chinese Machine Translation System
[W06-0111]: Xiaohong Wu | Sylviane Cardey | Peter Greenfield

Pdf Export Search A Hybrid Approach to Chinese Base Noun Phrase Chunking
[W06-0112]: Fang Xu | Chengqing Zong | Jun Zhao

Pdf Export Search A SVM-Based Model for Chinese Functional Chunk Parsing
[W06-0113]: Yingze Zhao | Qiang Zhou

Pdf Export Search Broadcast Audio and Video Bimodal Corpus Exploitation and Application
[W06-0114]: Yu Zou | Min Hou | Yudong Chen | Fengguo Hu | Li Fu

Pdf Export Search The Third International Chinese Language Processing Bakeoff: Word Segmentation and Named Entity Recognition
[W06-0115]: Gina-Anne Levow

Pdf Export Search Chinese Named Entity Recognition with Conditional Random Fields
[W06-0116]: Wenliang Chen | Yujie Zhang | Hitoshi Isahara

Pdf Export Search France Telecom R&D Beijing Word Segmenter for Sighan Bakeoff 2006
[W06-0117]: Wu Liu | Heng Li | Yuan Dong | Nan He | Haitao Luo | Haila Wang

Pdf Export Search Voting between Dictionary-Based and Subword Tagging Models for Chinese Word Segmentation
[W06-0118]: Dong Song | Anoop Sarkar

Pdf Export Search BMM-Based Chinese Word Segmentor with Word Support Model for the SIGHAN Bakeoff 2006
[W06-0119]: Jia-Lin Tsai

Pdf Export Search On Closed Task of Chinese Word Segmentation: An Improved CRF Model Coupled with Character Clustering and Automatically Generated Template Matching
[W06-0120]: Richard Tzong-Han Tsai | Hsieh-Chuan Hung | Cheng-Lung Sung | Hong-Jie Dai | Wen-Lian Hsu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation with Maximum Entropy and N-gram Language Model
[W06-0121]: Xinhao Wang | Xiaojun Lin | Dianhai Yu | Hao Tian | Xihong Wu

Pdf Export Search On Using Ensemble Methods for Chinese Named Entity Recognition
[W06-0122]: Chia-Wei Wu | Shyh-Yi Jan | Richard Tzong-Han Tsai | Wen-Lian Hsu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition by Character Tagging
[W06-0123]: Kun Yu | Sadao Kurohashi | Hao Liu | Toshiaki Nakazawa

Pdf Export Search Boosting for Chinese Named Entity Recognition
[W06-0124]: Xiaofeng Yu | Marine Carpuat | Dekai Wu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition Based on a Context-Dependent Mutual Information Independence Model
[W06-0125]: Min Zhang | GuoDong Zhou | LingPeng Yang | DongHong Ji

Pdf Export Search Word Segmentation and Named Entity Recognition for SIGHAN Bakeoff3
[W06-0126]: Suxiang Zhang | Ying Qin | Juan Wen | Xiaojie Wang

Pdf Export Search An Improved Chinese Word Segmentation System with Conditional Random Field
[W06-0127]: Hai Zhao | Chang-Ning Huang | Mu Li

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation Using Various Dictionaries
[W06-0128]: Guo-Wei Bian

Pdf Export Search Character Language Models for Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition
[W06-0129]: Bob Carpenter

Pdf Export Search Chinese Named Entity Recognition with Conditional Probabilistic Models
[W06-0130]: Aitao Chen | Fuchun Peng | Roy Shan | Gordon Sun

Pdf Export Search POC-NLW Template for Chinese Word Segmentation
[W06-0131]: Bo Chen | Weiran Xu | Tao Peng | Jun Guo

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields Models
[W06-0132]: Yuanyong Feng | Le Sun | Yuanhua Lv

Pdf Export Search Maximum Entropy Word Segmentation of Chinese Text
[W06-0133]: Aaron J. Jacobs | Yuk Wah Wong

Pdf Export Search A Pragmatic Chinese Word Segmentation System
[W06-0134]: Wei Jiang | Yi Guan | Xiao-Long Wang

Pdf Export Search NetEase Automatic Chinese Word Segmentation
[W06-0135]: Xin Li | Shuaixiang Dai

Pdf Export Search N-gram Based Two-Step Algorithm for Word Segmentation
[W06-0136]: Dong-Hee Lim | Kyu-Baek Hwang | Seung-Shik Kang

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation Based on an Approach of Maximum Entropy Modeling
[W06-0137]: Yan Song | Jiaqing Guo | Dongfeng Cai

Pdf Export Search Using Part-of-Speech Reranking to Improve Chinese Word Segmentation
[W06-0138]: Mengqiu Wang | Yanxin Shi

Pdf Export Search Description of the NCU Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition System for SIGHAN Bakeoff 2006
[W06-0139]: Yu-Chieh Wu | Jie-Chi Yang | Qian-Xiang Lin

Pdf Export Search Chinese Named Entity Recognition with a Multi-Phase Model
[W06-0140]: Junsheng Zhou | Liang He | Xinyu Dai | Jiajun Chen

Pdf Export Search Designing Special Post-Processing Rules for SVM-Based Chinese Word Segmentation
[W06-0141]: Muhua Zhu | Yilin Wang | Zhenxing Wang | Huizhen Wang | Jingbo ZhuPdf Export Search Proceedings of the Fourth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the Fourth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[I05-3000]:

Pdf Export Search Detecting Segmentation Errors in Chinese Annotated Corpus
[I05-3001]: Chengjie Sun | Chang-Ning Huang | Xiaolong Wang | Mu Li

Pdf Export Search Using Word-Pair Identifier to Improve Chinese Input System
[I05-3002]: Jia-Lin Tsai

Pdf Export Search Chinese Deterministic Dependency Analyzer: Examining Effects of Global Features and Root Node Finder
[I05-3003]: Yuchang Cheng | Masayuki Asahara | Yuji Matsumoto

Pdf Export Search Chinese Classifier Assignment Using SVMs
[I05-3004]: Hui Guo | Huayan Zhong

Pdf Export Search Morphological features help POS tagging of unknown words across language varieties
[I05-3005]: Huihsin Tseng | Daniel Jurafsky | Christopher Manning

Pdf Export Search Product Named Entity Recognition Based on Hierarchical Hidden Markov Model
[I05-3006]: Feifan Liu | Jun Zhao | Bibo Lv | Bo Xu | Hao Yu

Pdf Export Search Chinese Sketch Engine and the Extraction of Grammatical Collocations
[I05-3007]: Chu-Ren Huang | Adam Kilgarriff | Yiching Wu | Chih-Ming Chiu | Simon Smith | Pavel Rychly | Ming-Hong Bai | Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search Word Meaning Inducing via Character Ontology: A Survey on the Semantic Prediction of Chinese Two-Character Words
[I05-3008]: Shu-Kai Hsieh

Pdf Export Search Domain Specific Word Extraction from Hierarchical Web Documents: A First Step Toward Building Lexicon Trees from Web Corpora
[I05-3009]: Jing-Shin Chang

Pdf Export Search Turn-taking in Mandarin Dialogue: Interactions of Tone and Intonation
[I05-3010]: Gina-Anne Levow

Pdf Export Search Learning a Log-Linear Model with Bilingual Phrase-Pair Features for Statistical Machine Translation
[I05-3011]: Bing Zhao | Alex Waibel

Pdf Export Search Integrating Collocation Features in Chinese Word Sense Disambiguation
[I05-3012]: Wanyin Li | Qin Lu | Wenjie Li

Pdf Export Search NIL Is Not Nothing: Recognition of Chinese Network Informal Language Expressions
[I05-3013]: Yunqing Xia | Kam-Fai Wong | Wei Gao

Pdf Export Search The Robustness of Domain Lexico-Taxonomy: Expanding Domain Lexicon with CiLin
[I05-3014]: Chu-Ren Huang | Xiang-Bing Li | Jia-Fei Hong

Pdf Export Search Some Studies on Chinese Domain Knowledge Dictionary and Its Application to Text Classification
[I05-3015]: Jingbo Zhu | Wenliang Chen

Pdf Export Search Resolving Pronominal References in Chinese with the Hobbs Algorithm
[I05-3016]: Susan P. Converse

Pdf Export Search The Second International Chinese Word Segmentation Bakeoff
[I05-3017]: Thomas Emerson

Pdf Export Search Combination of Machine Learning Methods for Optimum Chinese Word Segmentation
[I05-3018]: Masayuki Asahara | Kenta Fukuoka | Ai Azuma | Chooi-Ling Goh | Yotaro Watanabe | Yuji Matsumoto | Takashi Tsuzuki

Pdf Export Search Unigram Language Model for Chinese Word Segmentation
[I05-3019]: Aitao Chen | Yiping Zhou | Anne Zhang | Gordon Sun

Pdf Export Search Report to BMM-based Chinese Word Segmentor with Context-based Unknown Word Identifier for the Second International Chinese Word Segmentation Bakeoff
[I05-3020]: Jia-Lin Tsai

Pdf Export Search An Example-Based Chinese Word Segmentation System for CWSB-2
[I05-3021]: Chunyu Kit | Xiaoyue Liu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation in FTRD Beijing
[I05-3022]: Heng Li | Yuan Dong | Xinnian Mao | Haila Wang | Wu Liu

Pdf Export Search Perceptron Learning for Chinese Word Segmentation
[I05-3023]: Yaoyong Li | Chuanjiang Miao | Kalina Bontcheva | Hamish Cunningham

Pdf Export Search Data-driven Language Independent Word Segmentation Using Character-Level Information
[I05-3024]: Dong-Hee Lim | Seung Shik Kang

Pdf Export Search A Maximum Entropy Approach to Chinese Word Segmentation
[I05-3025]: Jin Kiat Low | Hwee Tou Ng | Wenyuan Guo

Pdf Export Search Description of the HKU Chinese Word Segmentation System for Sighan Bakeoff 2005
[I05-3026]: Guohong Fu | Kang-Kwong Luke | Percy Ping-Wai WONG

Pdf Export Search A Conditional Random Field Word Segmenter for Sighan Bakeoff 2005
[I05-3027]: Huihsin Tseng | Pichuan Chang | Galen Andrew | Daniel Jurafsky | Christopher Manning

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation with Multiple Postprocessors in HIT-IRLab
[I05-3028]: Huipeng Zhang | Ting Liu | Jinshan Ma | Xiantao Liao

Pdf Export Search Maximal Match Chinese Segmentation Augmented by Resources Generated from a Very Large Dictionary for Post-Processing
[I05-3029]: Ka-Po Chow | Andy C. Chin | Wing Fu Tsoi

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation based on Mixing Model
[I05-3030]: Wei Jiang | Jian Zhao | Yi Guan | Zhiming Xu

Pdf Export Search Two-Phase LMR-RC Tagging for Chinese Word Segmentation
[I05-3031]: Tak Pang Lau | Irwin King

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation in ICT-NLP
[I05-3032]: ShuangLong Li

Pdf Export Search Towards a Hybrid Model for Chinese Word Segmentation
[I05-3033]: Xiaofei Lu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation Based On Direct Maximum Entropy Model
[I05-3034]: Wu-Guang Shi

Pdf Export Search A Hybrid Approach to Chinese Word Segmentation around CRFs
[I05-3035]: Zhou Jun-sheng | Dai Xin-yu | Ni Rui-yu | Chen Jia-jun

Pdf Export Search Author Index
[I05-3036]:Pdf Export Search Proceedings of the Third SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the Third SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[W04-1100]:

Pdf Export Search Segmentation of Chinese Long Sentences Using Commas
[W04-1101]: Meixun Jin | Mi-Young Kim | Dongil Kim | Jong-Hyeok Lee

Pdf Export Search A Preliminary Study on Probabilistic Models for Chinese Abbreviations
[W04-1102]: Jing-Shin Chang | Yu-Tso Lai

Pdf Export Search Document Re-ranking based on Global and Local Terms
[W04-1103]: Lingpeng Yang | DongHong Ji | Li Tang

Pdf Export Search Adaptive Compression-based Approach for Chinese Pinyin Input
[W04-1104]: JinHu Huang | David Powers

Pdf Export Search An Enhanced Model for Chinese Word Segmentation and Part-of-Speech Tagging
[W04-1105]: Feng Jiang | Hui Liu | Yuquan Chen | Ruzhan Lu

Pdf Export Search Character-Sense Association and Compounding Template Similarity: Automatic Semantic Classification of Chinese Compounds
[W04-1106]: Chao-Jan Chen

Pdf Export Search Chinese Chunking with Another Type of Spec
[W04-1107]: Hongqiao Li | Changning Huang | Jianfeng Gao | Xiaozhong Fan

Pdf Export Search Combining Neural Networks and Statistics for Chinese Word Sense Disambiguation
[W04-1108]: Zhimao Lu | Ting Liu | Sheng Li

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation by Classification of Characters
[W04-1109]: Chooi-Ling GOH | Masayuki Asahara | Yuji Matsumoto

Pdf Export Search Automatic Alignment and Extraction of Bilingual Domain Ontology for Medical Domain Web Search
[W04-1110]: Jui-Feng Yeh | Chung-Hsiwn Wu | Ming-Jun Chen | Liang-chic Yu

Pdf Export Search A Statistical Model for Hangeul-Hanja Conversion in Terminology Domain
[W04-1111]: Jin-Xia Huang | Sun-Mee Bae | Key-sun Choi

Pdf Export Search Chinese Term Extraction from Web Pages Based on Compound Term Productivity
[W04-1112]: Hiroshi Nakagawa | Hiroyuki Kojima | Akira Maeda

Pdf Export Search Using Synonym Relations in Chinese Collocation Extraction
[W04-1113]: Wanyin Li | Qin Lu | Ruifeng Xu

Pdf Export Search The Construction of A Chinese Shallow Treebank
[W04-1114]: Ruifeng Xu | Qin Lu | Yin Li | Wanyin Li

Pdf Export Search Combining Prosodic and Text Features for Segmentation of Mandarin Broadcast News
[W04-1115]: Gina-Anne Levow

Pdf Export Search Automatic Semantic Role Assignment for a Tree Structure
[W04-1116]: Jia-Ming You | Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search A Large-Scale Semantic Structure for Chinese Sentences
[W04-1117]: Li Tang | Donghong Ji | Lingpeng Yang

Pdf Export Search Do We Need Chinese Word Segmentation for Statistical Machine Translation?
[W04-1118]: Jia Xu | Richard Zens | Hermann Ney

Pdf Export Search A Semi-Supervised Approach to Build Annotated Corpus for Chinese Named Entity Recognition
[W04-1119]: Xiaoshan Fang | Jianfeng Gao | Huanye Sheng

Pdf Export Search A New Chinese Natural Language Understanding Architecture Based on Multilayer Search Mechanism
[W04-1120]: Wanxiang Che | Ting Liu | Sheng Li

Pdf Export Search Aligning Bilingual Corpora Using Sentences Location Information
[W04-1121]: Weigang Li | Ting Liu | Zhen Wang | Sheng Li

Pdf Export Search An Integrated Method for Chinese Unknown Word Extraction
[W04-1122]: Zhiyong Luo | Rou SongPdf Export Search Proceedings of the Second SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the Second SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[W03-1700]:

Pdf Export Search Unsupervised Training for Overlapping Ambiguity Resolution in Chinese Word Segmentation
[W03-1701]: Mu Li | Jianfeng Gao | Chang-Ning Huang | Jianfeng Li

Pdf Export Search Class Based Sense Definition Model for Word Sense Tagging and Disambiguation
[W03-1702]: Tracy Lin | Jason S. Chang

Pdf Export Search Utterance Segmentation Using Combined Approach Based on Bi-directional N-gram and Maximum Entropy
[W03-1703]: Ding Liu | Chengqing Zong

Pdf Export Search Two-Character Chinese Word Extraction Based on Hybrid of Internal and Contextual Measures
[W03-1704]: Shengfen Luo | Maosong Sun

Pdf Export Search A Bottom-up Merging Algorithm for Chinese Unknown Word Extraction
[W03-1705]: Wei-Yun Ma | Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search The Effect of Rhythm on Structural Disambiguation in Chinese
[W03-1706]: Honglin Sun | Dan Jurafsky

Pdf Export Search Annotating the Propositions in the Penn Chinese Treebank
[W03-1707]: Nianwen Xue | Martha Palmer

Pdf Export Search CHINERS: A Chinese Named Entity Recognition System for the Sports Domain
[W03-1708]: Tianfang Yao | Wei Ding | Gregor Erbach

Pdf Export Search Chinese Lexical Analysis Using Hierarchical Hidden Markov Model
[W03-1709]: Hua-Ping Zhang | Qun Liu | Xue-Qi Cheng | Hao Zhang | Hong-Kui Yu

Pdf Export Search Modeling of Long Distance Context Dependency in Chinese
[W03-1710]: GuoDong Zhou

Pdf Export Search A Chinese Efficient Analyser Integrating Word Segmentation, Part-Of-Speech Tagging, Partial Parsing and Full Parsing
[W03-1711]: GuoDong Zhou | Jian Su

Pdf Export Search Building a Large Chinese Corpus Annotated with Semantic Dependency
[W03-1712]: Mingqin Li | Juanzi Li | Zhendong Dong | Zuoying Wang | Dajin Lu

Pdf Export Search News-Oriented Automatic Chinese Keyword Indexing
[W03-1713]: Sujian Li | Houfeng Wang | Shiwen Yu | Chengsheng Xin

Pdf Export Search Semantic Maps for Word Alignment in Bilingual Parallel Corpora
[W03-1714]: Qing Ma | Yujie Zhang | Masaki Murata | Hitoshi Isahara

Pdf Export Search Abductive Explanation-based Learning Improves Parsing Accuracy and Efficiency
[W03-1715]: Oliver Streiter

Pdf Export Search The semantic Knowledge-base of Contemporary Chinese and Its Applications in WSD
[W03-1716]: Hui Wang | Shiwen Yu

Pdf Export Search Learning Verb-Noun Relations to Improve Parsing
[W03-1717]: Andi Wu

Pdf Export Search Single Character Chinese Named Entity Recognition
[W03-1718]: Xiaodan Zhu | Mu Li | Jianfeng Gao | Chang-Ning Huang

Pdf Export Search The First International Chinese Word Segmentation Bakeoff
[W03-1719]: Richard Sproat | Thomas Emerson

Pdf Export Search Combining Segmenter and Chunker for Chinese Word Segmentation
[W03-1720]: Masayuki Asahara | Chooi Ling Goh | Xiaojie Wang | Yuji Matsumoto

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation Using Minimal Linguistic Knowledge
[W03-1721]: Aitao Chen

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation at Peking University
[W03-1722]: Duan Huiming | Bai Xiaojing | Chang Baobao | Yu Shiwen

Pdf Export Search A Two-stage Statistical Word Segmentation System for Chinese
[W03-1723]: Guohong Fu | Kang-Kwong Luke

Pdf Export Search Integrating Ngram Model and Case-based Learning for Chinese Word Segmentation
[W03-1724]: Chunyu Kit | Zhiming Xu | Jonathan J. Webster

Pdf Export Search A Unicode Based Adaptive Segmentor
[W03-1725]: Q. Lu | S. T. Chan | R. F. Xu | T. S. Chiu | B. L. Li | S. W. Yu

Pdf Export Search Introduction to CKIP Chinese Word Segmentation System for the First International Chinese Word Segmentation Bakeoff
[W03-1726]: Wei-Yun Ma | Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation in MSR-NLP
[W03-1727]: Andi Wu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation as LMR Tagging
[W03-1728]: Nianwen Xue | Libin Shen

Pdf Export Search SYSTRAN's Chinese Word Segmentation
[W03-1729]: Jin Yang | Jean Senellart | Remi Zajac

Pdf Export Search HHMM-based Chinese Lexical Analyzer ICTCLAS
[W03-1730]: Hua-Ping Zhang | Hong-Kui Yu | De-Yi Xiong | Qun Liu

Pdf Export Search Chunking-based Chinese Word Tokenization
[W03-1731]: GuoDong ZhouPdf Export Search COLING-02: The First SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search COLING-02: The First SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[W02-1800]:

Pdf Export Search Extraction of Translation Unit from Chinese-English Parallel Corpora
[W02-1801]: Baobao Chang | Pernilla Danielsson | Wolfgang Teubert

Pdf Export Search Some Considerations on Guidelines for Bilingual Alignment and Terminology Extraction
[W02-1802]: Lawrence Cheung | Tom Lai | Robert Luk | Oi Yee Kwong | King Kui Sin | Benjamin K. Tsou

Pdf Export Search Developing Guidelines for the Annotation of Anaphors in the Chinese Treebank
[W02-1803]: Susan Converse

Pdf Export Search Finding the Better Indexing units for Chinese Information Retrieval
[W02-1804]: Hongzhao He | Jianfeng Gao | Pilian He | Changning Huang

Pdf Export Search Categorical Ambiguity and Information Content: A Corpus-based Study of Chinese
[W02-1805]: Chu-Ren Huang | Ru-Yng Chang

Pdf Export Search PCFG Parsing for Restricted Classical Chinese Texts
[W02-1806]: Liang Huang | Yinan Peng | Huan Wang | Zhenyu Wu

Pdf Export Search A Knowledge Based Approach to Identification of Serial Verb Construction in Chinese-to-Korean Machine Translation System
[W02-1807]: Dong-il Kim | Zheng Cui | Jinji Li | Jong-Hyeok Lee

Pdf Export Search Learning Case-based Knowledge for Disambiguating Chinese Word Segmentation: A Preliminary Study
[W02-1808]: Chunyu Kit | Haihua Pan | Hongbiao Chen

Pdf Export Search Corpus-Based Pinyin Name Resolution
[W02-1809]: Kui-Lam Kwok | Peter Deng

Pdf Export Search An Indexing Method Based on Sentences
[W02-1810]: Li Li | Chunfa Yuan | K.F. Wong | Wenjie Li

Pdf Export Search Design of Chinese Morphological Analyzer
[W02-1811]: Huihsin Tseng | Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search A Word Segmentation Method with Dynamic Adapting to Text Using Inductive Learning
[W02-1812]: Zhongjian Wang | Kenji Araki | Koji Tochinai

Pdf Export Search Using the Segmentation Corpus to Define an Inventory of Concatenative Units for Cantonese Speech Synthesis
[W02-1813]: Wai Yi Peggy Wong | Chris Brew | Mary E. Beckman | Shui-duen Chan

Pdf Export Search Extracting Pronunciation-translated Names from Chinese Texts using Bootstrapping Approach
[W02-1814]: Jing Xiao | Jimin Liu | Tat-Seng Chua

Pdf Export Search Combining Classifiers for Chinese Word Segmentation
[W02-1815]: Nianwen Xue | Susan P. Converse

Pdf Export Search WSD and Closed Semantic Constraint
[W02-1816]: Jiangsheng Yu

Pdf Export Search Automatic Recognition of Chinese Unknown Words Based on Roles Tagging
[W02-1817]: Kevin Zhang | Qun Liu | Hao Zhang | Xue-Qi Cheng

Pdf Export Search Chinese Base-Phrases Chunking
[W02-1818]: Yuqi Zhang | Qiang Zhou

Pdf Export Search Learning Rules for Chinese Prosodic Phrase Prediction
[W02-1819]: Sheng Zhao | Jianhua Tao | Lianhong Cai

Pdf Export Search A Knowledge-based Approach to Text Classification
[W02-1820]: Jingbo Zhu | Tianshun YaoPdf Export Search Second Chinese Language Processing Workshop


Pdf Export Search Second Chinese Language Processing Workshop
[W00-1200]:

Pdf Export Search Two Statistical Parsing Models Applied to the Chinese Treebank
[W00-1201]: Daniel M. Bikel | David Chiang

Pdf Export Search Sense-Tagging Chinese Corpus
[W00-1202]: Hsin-Hsi Chen | Chi-Ching Lin

Pdf Export Search Knowledge Extraction for Identification of Chinese Organization Names
[W00-1203]: Keh-Jiann Chen | Chao-jan Chert

Pdf Export Search Using Co-occurrence Statistics as an Information Source for Partial Parsing of Chinese
[W00-1204]: Elliott Franco Drabek | Qjang Zhou

Pdf Export Search Sinica Treebank: Design Criteria, Annotation Guidelines, and On-line Interface
[W00-1205]: Chu-Ren Huang | Feng-Yi Chen | Keh-Jiann Chen | Zhao-ming Gao | Kuang-Yu Chen

Pdf Export Search Enhancement of a Chinese Discourse Marker Tagger with C4.5
[W00-1206]: Benjamin K. T'sou | Tom B.Y Lai | Samuel W.K. Chan | Weijun Gao | Xuegang Zhan

Pdf Export Search Statistically-Enhanced New Word Identification in a Rule-Based Chinese System
[W00-1207]: Andi Wu | Zixin Jiang

Pdf Export Search Comparing Lexicalized Treebank Grammars Extracted from Chinese, Korean, and English Corpora
[W00-1208]: Fei Xia | Chunghye Han | Martha Palmer | Aravind Joshi

Pdf Export Search The Research of Word Sense Disambiguation Method Based on Co-occurrence Frequency of Hownet
[W00-1209]: Erhong Yang | Guoqing Zhang | Yongkui Zhang

Pdf Export Search A Trainable Method for Extracting Chinese Entity Names and Their Relations
[W00-1210]: Yimin Zhang | Joe F Zhou

Pdf Export Search Statistics Based Hybrid Approach to Chinese Base Phrase Identification
[W00-1211]: Tie-jun Zhao | Mu-yun Yang | Fang Liu | Jian-min Yao | Hao Yu

Pdf Export Search A Block-Based Robust Dependency Parser for Unrestricted Chinese Text
[W00-1212]: Ming Zhou

Pdf Export Search Annotating Information Structures in Chinese Texts Using HowNet
[W00-1213]: Kok Wee Gan | Ping Wai Wong

Pdf Export Search Machine Learning Methods for Chinese Web page Categorization
[W00-1214]: Ji He | Ah-Hwee Tan | Chew-Lim Tan

Pdf Export Search Semantic Annotation of Chinese Phrases Using Recursive Graph
[W00-1215]: Donghong Ji

Pdf Export Search Text Meaning Representation for Chinese
[W00-1216]: Wanying Jin

Pdf Export Search How Should a Large Corpus Be Built?-A Comparative Study of Closure in Annotated Newspaper Corpora from Two Chinese Sources, Towards Building a Larger Representative Corpus Merged from Representative Sublanguage Collections
[W00-1217]: John J. Kovarik

Pdf Export Search A Clustering Algorithm for Chinese Adjectives and Nouns
[W00-1218]: Yang Wen | Chunfa Yuan | Changning Huang

Pdf Export Search Extraction of Chinese Compound Words - An Experimental Study on a Very Large Corpus
[W00-1219]: Jian Zhang | Jianfeng Gao | Ming Zhou

Pdf Export Search An Algorithm for Situation Classification of Chinese Verbs
[W00-1220]: Xiaodan Zhu | Chunfa Yuan | K.F. Wong | Wenjie Li

Pdf Export Search Zero Anaphors in Chinese Discourse Processing
[W00-1221]: Chin-Chuan Cheng