Table of contents

Anthology Volume Year Papers
I08-4 Proceedings of the Sixth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2008 35
I05-3 Proceedings of the Fourth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing 2005 37


Pdf Export Search Proceedings of the Sixth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the Sixth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[I08-4000]:

Pdf Export Search An Example-based Decoder for Spoken Language Machine Translation
[I08-4001]: Zhou-Jun Li | Wen-Han Chao | Yue-Xin Chen

Pdf Export Search Automatic Extraction of English-Chinese Transliteration Pairs using Dynamic Window and Tokenizer
[I08-4002]: Chengguo Jin | Seung-Hoon Na | Dong-Il Kim | Jong-Hyeok Lee

Pdf Export Search Mining Transliterations from Web Query Results: An Incremental Approach
[I08-4003]: Jin-Shea Kuo | Haizhou Li | Chih-Lung Lin

Pdf Export Search An Effective Hybrid Machine Learning Approach for Coreference Resolution
[I08-4004]: Feiliang Ren | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Use of Event Types for Temporal Relation Identification in Chinese Text
[I08-4005]: Yuchang Cheng | Masayuki Asahara | Yuji Matsumoto

Pdf Export Search Chinese Word Sense Disambiguation with PageRank and HowNet
[I08-4006]: Jinghua Wang | Jianyi Liu | Ping Zhang

Pdf Export Search Stochastic Dependency Parsing Based on A* Admissible Search
[I08-4007]: Bor-shen Lin

Pdf Export Search Analyzing Chinese Synthetic Words with Tree-based Information and a Survey on Chinese Morphologically Derived Words
[I08-4008]: Jia Lu | Masayuki Asahara | Yuji Matsumoto

Pdf Export Search Which Performs Better on In-Vocabulary Word Segmentation: Based on Word or Character?
[I08-4009]: Zhenxing Wang | Changning Huang | Jingbo Zhu

Pdf Export Search The Fourth International Chinese Language Processing Bakeoff: Chinese Word Segmentation, Named Entity Recognition and Chinese POS Tagging
[I08-4010]: Guangjin Jin | Xiao Chen

Pdf Export Search A Two-Stage Approach to Chinese Part-of-Speech Tagging
[I08-4011]: Aitao Chen | Ya Zhang | Gordon Sun

Pdf Export Search NOKIA Research Center Beijing Chinese Word Segmentation System for the SIGHAN Bakeoff 2007
[I08-4012]: Jiang Li | Rile Hu | Guohua Zhang | Yuezhong Tang | Zhanjiang Song | Xia Wang

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields
[I08-4013]: Xinnian Mao | Yuan Dong | Saike He | Sencheng Bao | Haila Wang

Pdf Export Search BUPT Systems in the SIGHAN Bakeoff 2007
[I08-4014]: Ying Qin | Caixia Yuan | Jiashen Sun | Xiaojie Wang

Pdf Export Search The Character-based CRF Segmenter of MSRA&NEU for the 4th Bakeoff
[I08-4015]: Zhenxing Wang | Changning Huang | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Chinese NER Using CRFs and Logic for the Fourth SIGHAN Bakeoff
[I08-4016]: Xiaofeng Yu | Wai Lam | Shing-Kit Chan | Yiu Kei Wu | Bo Chen

Pdf Export Search Unsupervised Segmentation Helps Supervised Learning of Character Tagging for Word Segmentation and Named Entity Recognition
[I08-4017]: Hai Zhao | Chunyu Kit

Pdf Export Search An Agent-Based Approach to Chinese Word Segmentation
[I08-4018]: Samuel W.K. Chan | Mickey W.C. Chong

Pdf Export Search Nanjing Normal University Segmenter for the Fourth SIGHAN Bakeoff
[I08-4019]: Xiaohe Chen | Bin Li | Junzhi Lu | Hongdong Nian | Xuri Tang

Pdf Export Search Two Step Chinese Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields Models
[I08-4020]: Yuanyong Feng | Ruihong Huang | Le Sun

Pdf Export Search A Morpheme-based Part-of-Speech Tagger for Chinese
[I08-4021]: Guohong Fu | Jonathan J. Webster

Pdf Export Search Chinese Named Entity Recognition and Word Segmentation Based on Character
[I08-4022]: Jingzhou He | Houfeng Wang

Pdf Export Search HMM and CRF Based Hybrid Model for Chinese Lexical Analysis
[I08-4023]: Degen Huang | Xiao Sun | Shidou Jiao | Lishuang Li | Zhuoye Ding | Ru Wan

Pdf Export Search Chinese Tagging Based on Maximum Entropy Model
[I08-4024]: Ka Seng Leong | Fai Wong | Yiping Li | Ming Chui Dong

Pdf Export Search Training a Perceptron with Global and Local Features for Chinese Word Segmentation
[I08-4025]: Dong Song | Anoop Sarkar

Pdf Export Search A Study of Chinese Lexical Analysis Based on Discriminative Models
[I08-4026]: Guang-Lu Sun | Cheng-Jie Sun | Ke Sun | Xiao-Long Wang

Pdf Export Search Word Boundary Token Model for the SIGHAN Bakeoff 2007
[I08-4027]: Jia-Lin Tsai

Pdf Export Search An Improved CRF based Chinese Language Processing System for SIGHAN Bakeoff 2007
[I08-4028]: Xihong Wu | Xiaojun Lin | Xinhao Wang | Chunyao Wu | Yaozhong Zhang | Dianhai Yu

Pdf Export Search Description of the NCU Chinese Word Segmentation and Part-of-Speech Tagging for SIGHAN Bakeoff 2007
[I08-4029]: Yu-Chieh Wu | Jie-Chi Yang | Yue-Shi Lee

Pdf Export Search CRF-based Hybrid Model for Word Segmentation, NER and even POS Tagging
[I08-4030]: Zhiting Xu | Xian Qian | Yuejie Zhang | Yaqian Zhou

Pdf Export Search CRFs-Based Named Entity Recognition Incorporated with Heuristic Entity List Searching
[I08-4031]: Fan Yang | Jun Zhao | Bo Zou

Pdf Export Search A Chinese Word Segmentation System Based on Cascade Model
[I08-4032]: Jianfeng Zhang | Jiaheng Zheng | Hu Zhang | Hongye Tan

Pdf Export Search Achilles: NiCT/ATR Chinese Morphological Analyzer for the Fourth Sighan Bakeoff
[I08-4033]: Ruiqiang Zhang | Eiichiro Sumita

Pdf Export Search Author Index
[I08-4034]:Pdf Export Search Proceedings of the Fourth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Pdf Export Search Proceedings of the Fourth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
[I05-3000]:

Pdf Export Search Detecting Segmentation Errors in Chinese Annotated Corpus
[I05-3001]: Chengjie Sun | Chang-Ning Huang | Xiaolong Wang | Mu Li

Pdf Export Search Using Word-Pair Identifier to Improve Chinese Input System
[I05-3002]: Jia-Lin Tsai

Pdf Export Search Chinese Deterministic Dependency Analyzer: Examining Effects of Global Features and Root Node Finder
[I05-3003]: Yuchang Cheng | Masayuki Asahara | Yuji Matsumoto

Pdf Export Search Chinese Classifier Assignment Using SVMs
[I05-3004]: Hui Guo | Huayan Zhong

Pdf Export Search Morphological features help POS tagging of unknown words across language varieties
[I05-3005]: Huihsin Tseng | Daniel Jurafsky | Christopher Manning

Pdf Export Search Product Named Entity Recognition Based on Hierarchical Hidden Markov Model
[I05-3006]: Feifan Liu | Jun Zhao | Bibo Lv | Bo Xu | Hao Yu

Pdf Export Search Chinese Sketch Engine and the Extraction of Grammatical Collocations
[I05-3007]: Chu-Ren Huang | Adam Kilgarriff | Yiching Wu | Chih-Ming Chiu | Simon Smith | Pavel Rychly | Ming-Hong Bai | Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search Word Meaning Inducing via Character Ontology: A Survey on the Semantic Prediction of Chinese Two-Character Words
[I05-3008]: Shu-Kai Hsieh

Pdf Export Search Domain Specific Word Extraction from Hierarchical Web Documents: A First Step Toward Building Lexicon Trees from Web Corpora
[I05-3009]: Jing-Shin Chang

Pdf Export Search Turn-taking in Mandarin Dialogue: Interactions of Tone and Intonation
[I05-3010]: Gina-Anne Levow

Pdf Export Search Learning a Log-Linear Model with Bilingual Phrase-Pair Features for Statistical Machine Translation
[I05-3011]: Bing Zhao | Alex Waibel

Pdf Export Search Integrating Collocation Features in Chinese Word Sense Disambiguation
[I05-3012]: Wanyin Li | Qin Lu | Wenjie Li

Pdf Export Search NIL Is Not Nothing: Recognition of Chinese Network Informal Language Expressions
[I05-3013]: Yunqing Xia | Kam-Fai Wong | Wei Gao

Pdf Export Search The Robustness of Domain Lexico-Taxonomy: Expanding Domain Lexicon with CiLin
[I05-3014]: Chu-Ren Huang | Xiang-Bing Li | Jia-Fei Hong

Pdf Export Search Some Studies on Chinese Domain Knowledge Dictionary and Its Application to Text Classification
[I05-3015]: Jingbo Zhu | Wenliang Chen

Pdf Export Search Resolving Pronominal References in Chinese with the Hobbs Algorithm
[I05-3016]: Susan P. Converse

Pdf Export Search The Second International Chinese Word Segmentation Bakeoff
[I05-3017]: Thomas Emerson

Pdf Export Search Combination of Machine Learning Methods for Optimum Chinese Word Segmentation
[I05-3018]: Masayuki Asahara | Kenta Fukuoka | Ai Azuma | Chooi-Ling Goh | Yotaro Watanabe | Yuji Matsumoto | Takashi Tsuzuki

Pdf Export Search Unigram Language Model for Chinese Word Segmentation
[I05-3019]: Aitao Chen | Yiping Zhou | Anne Zhang | Gordon Sun

Pdf Export Search Report to BMM-based Chinese Word Segmentor with Context-based Unknown Word Identifier for the Second International Chinese Word Segmentation Bakeoff
[I05-3020]: Jia-Lin Tsai

Pdf Export Search An Example-Based Chinese Word Segmentation System for CWSB-2
[I05-3021]: Chunyu Kit | Xiaoyue Liu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation in FTRD Beijing
[I05-3022]: Heng Li | Yuan Dong | Xinnian Mao | Haila Wang | Wu Liu

Pdf Export Search Perceptron Learning for Chinese Word Segmentation
[I05-3023]: Yaoyong Li | Chuanjiang Miao | Kalina Bontcheva | Hamish Cunningham

Pdf Export Search Data-driven Language Independent Word Segmentation Using Character-Level Information
[I05-3024]: Dong-Hee Lim | Seung Shik Kang

Pdf Export Search A Maximum Entropy Approach to Chinese Word Segmentation
[I05-3025]: Jin Kiat Low | Hwee Tou Ng | Wenyuan Guo

Pdf Export Search Description of the HKU Chinese Word Segmentation System for Sighan Bakeoff 2005
[I05-3026]: Guohong Fu | Kang-Kwong Luke | Percy Ping-Wai WONG

Pdf Export Search A Conditional Random Field Word Segmenter for Sighan Bakeoff 2005
[I05-3027]: Huihsin Tseng | Pichuan Chang | Galen Andrew | Daniel Jurafsky | Christopher Manning

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation with Multiple Postprocessors in HIT-IRLab
[I05-3028]: Huipeng Zhang | Ting Liu | Jinshan Ma | Xiantao Liao

Pdf Export Search Maximal Match Chinese Segmentation Augmented by Resources Generated from a Very Large Dictionary for Post-Processing
[I05-3029]: Ka-Po Chow | Andy C. Chin | Wing Fu Tsoi

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation based on Mixing Model
[I05-3030]: Wei Jiang | Jian Zhao | Yi Guan | Zhiming Xu

Pdf Export Search Two-Phase LMR-RC Tagging for Chinese Word Segmentation
[I05-3031]: Tak Pang Lau | Irwin King

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation in ICT-NLP
[I05-3032]: ShuangLong Li

Pdf Export Search Towards a Hybrid Model for Chinese Word Segmentation
[I05-3033]: Xiaofei Lu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation Based On Direct Maximum Entropy Model
[I05-3034]: Wu-Guang Shi

Pdf Export Search A Hybrid Approach to Chinese Word Segmentation around CRFs
[I05-3035]: Zhou Jun-sheng | Dai Xin-yu | Ni Rui-yu | Chen Jia-jun

Pdf Export Search Author Index
[I05-3036]: