Anthology:
W10-41 
Editor:
 
Month:
 
Year:
2010 
Venues:
WS | SIGHAN  
Address:
 
SIG:
SIGHAN  
Publisher:
 
URL:
http://aclweb.org/anthology/W10-41 
Bibtype:
 
Bibkey:
 
Bib Export formats:
BibTeX RIS Endnote MODS XML MS Word '07 DBLP ACM

Pdf Export Search CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing
[W10-4100]:

Pdf Export Search Word Segmentation needs change- From a linguist's view
[W10-4101]: Zhendong Dong | Qiang Dong | Changling Hao

Pdf Export Search Textual Emotion Processing From Event Analysis
[W10-4102]: Chu-Ren Huang | Ying Chen | Sophia Yat Mei Lee

Pdf Export Search Classical Chinese Sentence Segmentation
[W10-4103]: Hen-Hsen Huang | Chuen-Tsai Sun | Hsin-Hsi Chen

Pdf Export Search On Generalized-Topic-Based Chinese Discourse Structure
[W10-4104]: Rou Song | Yuru Jiang | Jingyi Wang

Pdf Export Search Semantic Computing and Language Knowledge Bases
[W10-4105]: Lei Wang | Shiwen Yu

Pdf Export Search Semantic class induction and its application for a Chinese voice search system
[W10-4106]: Yali Li | Weiqun Xu | Yonghong Yan

Pdf Export Search Reducing the False Alarm Rate of Chinese Character Error Detection and Correction
[W10-4107]: Shih-Hung Wu | Yong-Zhi Chen | Ping-che Yang | Tsun Ku | Chao-Lin Liu

Pdf Export Search Automatic Identification of Chinese Event Descriptive Clause
[W10-4108]: Liou Chen | Qiang Zhou

Pdf Export Search Bigram HMM with Context Distribution Clustering for Unsupervised Chinese Part-of-Speech tagging
[W10-4109]: Lidan Zhang | Kwok-Ping Chan | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

Pdf Export Search Mining Large-scale Parallel Corpora from Multilingual Patents: An English-Chinese example and its application to SMT
[W10-4110]: Bin LU | K. Tsou Benjamin | Tao Jiang | Oi Yee Kwong | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Studies on Automatic Recognition of Common Chinese Adverb's usages Based on Statistics Methods
[W10-4111]: Hongying Zan | Junhui Zhang | Xuefeng Zhu | Shiwen Yu

Pdf Export Search Automatic Identification of Predicate Heads in Chinese Sentences
[W10-4112]: Xiaona Ren | Qiaoli Zhou | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

Pdf Export Search Selecting Optimal Feature Template Subset for CRFs
[W10-4113]: Xingjun Xu | Guanglu Sun | Yi Guan | Xishuang Dong | Sheng Li

Pdf Export Search A Statistical NLP Approach for Feature and Sentiment Identification from Chinese Reviews
[W10-4114]: Zhen Hai | Kuiyu Chang | Qinbao Song | Jung-jae Kim

Pdf Export Search Exploring Deep Belief Network for Chinese Relation Extraction
[W10-4115]: Yu Chen | Wenjie Li | Yan Liu | Dequan Zheng | Tiejun Zhao

Pdf Export Search Exploring English Lexicon Knowledge for Chinese Sentiment Analysis
[W10-4116]: Yulan He | Alani Harith | Deyu Zhou

Pdf Export Search Exploiting Social Q&A Collection in Answering Complex Questions
[W10-4117]: Youzheng Wu | Kawai Hisashi

Pdf Export Search Treebank of Chinese Bible Translations
[W10-4118]: Andi Wu

Pdf Export Search Using Topic Sentiment Sentences to Recognize Sentiment Polarity in Chinese Reviews
[W10-4119]: Jiang Yang | Min Hou

Pdf Export Search The Method of Improving the Specific Language Focused Crawler
[W10-4120]: Shan-Bin Chan | Hayato Yamana

Pdf Export Search Active Learning Based Corpus Annotation
[W10-4121]: Hongyan Song | Tianfang Yao | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

Pdf Export Search Improving Chinese Word Segmentation by Adopting Self-Organized Maps of Character N-gram
[W10-4122]: Chongyang Zhang | Zhigang Chen | Guoping Hu

Pdf Export Search CMDMC: A Diachronic Digital Museum of Chinese Mandarin
[W10-4123]: Min Hou | Yu Zou | Yonglin Teng | Wei He | Yan Wang | Jun Liu | Jiyuan Wu

Pdf Export Search Kazakh Segmentation System of Inflectional Affixes
[W10-4124]: Altenbek Gulila | xiao-long Wang

Pdf Export Search Space characters in Chinese semi-structured texts
[W10-4125]: Rongzhou Shen | Grover Claire | Klein Ewan

Pdf Export Search The CIPS-SIGHAN CLP2010 Chinese Word Segmentation Backoff
[W10-4126]: Hongmei Zhao | Qiu Liu

Pdf Export Search A Multi-layer Chinese Word Segmentation System Optimized for Out-of-domain Tasks
[W10-4127]: Qin Gao | Vogel Stephan

Pdf Export Search HMM Revises Low Marginal Probability by CRF for Chinese Word Segmentation
[W10-4128]: Degen Huang | Deqin Tong | Yanyan Luo

Pdf Export Search A Chinese Word Segmentation System Based on Structured Support Vector Machine Utilization of Unlabeled Text Corpus
[W10-4129]: Chongyang Zhang | Zhigang Chen | Guoping Hu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation with Conditional Support Vector Inspired Markov Models
[W10-4130]: Yu-Chieh Wu | Jie-Chi Yang | Yue-Shi Lee

Pdf Export Search A Boundary-Oriented Chinese Segmentation Method Using N-Gram Mutual Information
[W10-4131]: Ling-Xiang Tang | Geva Shlomo | Trotman Andrew | Yue Xu

Pdf Export Search Adaptive Chinese Word Segmentation with Online Passive-Aggressive Algorithm
[W10-4132]: Wenjun Gao | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang

Pdf Export Search A Character-Based Joint Model for CIPS-SIGHAN Word Segmentation Bakeoff 2010
[W10-4133]: Kun Wang | Chengqing Zong | Keh-Yih Su

Pdf Export Search Incorporating New Words Detection with Chinese Word Segmentation
[W10-4134]: Hua-Ping Zhang | Jian Gao | Qian Mo | He-Yan Huang

Pdf Export Search High OOV-Recall Chinese Word Segmenter
[W10-4135]: Xiaoming Xu | Muhua Zhu | Xiaoxu Fei | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Chinese word segmentation model using bootstrapping
[W10-4136]: Baobao CHANG | Mansur Mairgup

Pdf Export Search CRF-based Experiments for Cross-Domain Chinese Word Segmentation at CIPS-SIGHAN-2010
[W10-4137]: Xiao Qin | Liang Zong | Yuqian Wu | Xiaojun Wan | Jianwu Yang

Pdf Export Search Term Contributed Boundary Tagging by Conditional Random Fields for SIGHAN 2010 Chinese Word Segmentation Bakeoff
[W10-4138]: Tian-Jian Jiang | Shih-Hung Liu | Cheng-Lung Sung | Wen-Lian Hsu Hsu

Pdf Export Search Chinese Word Segmentation based on Mixing Multiple Preprocessor and CRF
[W10-4139]: jianping shen | xuan wang | hainan zhao | wenxiao zhang

Pdf Export Search A domain adaption Word Segmenter For Sighan Backoff 2010
[W10-4140]: Jiang Guo | Wenjie Su | Yangsen Zhang

Pdf Export Search An Double Hidden HMM and an CRF for Segmentation Tasks with Pinyin's Finals
[W10-4141]: Huixing Jiang | Zhe Dong

Pdf Export Search Combining Character-Based and Subsequence-Based Tagging for Chinese Word Segmentation
[W10-4142]: Jiangde Yu | Chuan Gu | Wenying Ge

Pdf Export Search Chinese Syntactic Parsing Evaluation
[W10-4143]: Qiang Zhou | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Discriminative Parse Reranking for Chinese with Homogeneous and Heterogeneous Annotations
[W10-4144]: Weiwei Sun | Rui Wang | Yi Zhang

Pdf Export Search The SAU Report for the 1st CIPS-SIGHAN-ParsEval-2010
[W10-4145]: Qiaoli Zhou | Wenjing Lang | Yingying Wang | Yan Wang | Dongfeng Cai

Pdf Export Search Dependency Parser for Chinese Constituent Parsing
[W10-4146]: Xuezhe Ma | Xiaotian Zhang | Hai Zhao | Bao-Liang Lu

Pdf Export Search Technical Report of the CCID System for the 2th Evaluation on Chinese Parsing
[W10-4147]: Guangfan Sun

Pdf Export Search CRF tagging for head recognition based on Stanford parser
[W10-4148]: Yong Cheng | Chengjie Sun | Bingquan Liu | Lei Lin

Pdf Export Search Treebank Conversion based Self-training Strategy for Parsing
[W10-4149]: Zhiguo Wang | Chengqing Zong

Pdf Export Search A Chinese LPCFG Parser with Hybrid Character Information
[W10-4150]: Wenzhi Xu | Chaobo Sun | Caixia Yuan

Pdf Export Search Complete Syntactic Analysis Bases on Multi-level Chunking
[W10-4151]: Zhipeng Jiang | Yu Zhao | Yi Guan | Chao Li | Sheng Li

Pdf Export Search The Chinese Persons Name Diambiguation Evaluation: Exploration of Personal Name Disambiguation in Chinese News
[W10-4152]: Ying Chen | Peng Jin | Wenjie Li | Chu-Ren Huang

Pdf Export Search A Multi-stage Clustering Framework for Chinese Personal Name Disambiguation
[W10-4153]: Huizhen Wang | Haibo Ding | Yingchao Shi | JI Ma | Xiao Zhou | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Combine Person Name and Person Identity Recognition and Document Clustering for Chinese Person Name Disambiguation
[W10-4154]: Ruifeng Xu | Jun Xu | Xiangying Dai | Chunyu Kit

Pdf Export Search A Pipeline Approach to Chinese Personal Name Disambiguation
[W10-4155]: Yang Song | Zhengyan He | Chen Chen | Houfeng Wang

Pdf Export Search Chinese Personal Name Disambiguation: Technical Report of Natural Language Processing Lab of Xiamen University
[W10-4156]: Xiang Zhu | Xiaodong Shi | Ningfeng Liu | YingMei Guo | Yidong Chen

Pdf Export Search Chinese Personal Name Disambiguation Based on Person Modeling
[W10-4157]: Hua-Ping Zhang | Zhi-Hua Liu | Qian Mo | He-Yan Huang

Pdf Export Search Jumping Distance based Chinese Person Name Disambiguation
[W10-4158]: Yu Hong | Fei Pei | Yue-hui Yang | Jian-min Yao | Qiao-ming Zhu

Pdf Export Search Research of People Disambiguation by Combining Multiple knowledges
[W10-4159]: Erlei Ma | Yuanchao Liu

Pdf Export Search DLUT: Chinese Personal Name Disambiguation with Rich Features
[W10-4160]: Dongliang Wang | Degen Huang

Pdf Export Search Person Name Disambiguation based on Topic Model
[W10-4161]: Jiashen Sun | Tianmin Wang | Li Li | Xing Wu

Pdf Export Search PRIS at Chinese Language Processing
[W10-4162]: JIayue Zhang | YIchao Cai | Si Li | Weiran Xu | Jun Guo

Pdf Export Search Overview of the Chinese Word Sense Induction Task at CLP2010
[W10-4163]: Le Sun | Zhenzhong Zhang | Qiang Dong

Pdf Export Search Chinese Word Sense Induction with Basic Clustering Algorithms
[W10-4164]: Yuxiang Jia | Shiwen Yu | Zhengyan Chen

Pdf Export Search Triplet-Based Chinese Word Sense Induction
[W10-4165]: Zhao Liu | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang

Pdf Export Search Word Sense Induction using Cluster Ensemble
[W10-4166]: Bichuan Zhang | Jiashen Sun

Pdf Export Search LSTC System for Chinese Word Sense Induction
[W10-4167]: Peng Jin | Yihao Zhang | Rui Sun

Pdf Export Search NEUNLPLab Chinese Word Sense Induction System for SIGHAN Bakeoff 2010
[W10-4168]: Hao Zhang | Tong Xiao | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Chinese Word Sense Induction based on Hierarchical Clustering Algorithm
[W10-4169]: Ke Cai | Xiaodong Shi | Yidong Chen | Zhehuang Huang | yan gao

Pdf Export Search ISCAS: A System for Chinese Word Sense Induction Based on K-means Algorithm
[W10-4170]: Zhenzhong Zhang | Le Sun | Wenbo Li

Pdf Export Search Soochow University: Description and Analysis of the Chinese Word Sense Induction System for CLP2010
[W10-4171]: Hua Xu | Bing Liu | Longhua Qian | Guodong Zhou

Pdf Export Search K-means and Graph-based Approaches for Chinese Word Sense Induction Task
[W10-4172]: Lisha Wang | Yanzhao Dou | Xiaoling Sun | Hongfei Lin

Pdf Export Search Applying Spectral Clustering for Chinese Word Sense Induction
[W10-4173]: Zhengyan He | Yang Song | Houfeng Wang