Anthology:
I17-4 
Editors:
Chao-Hong Liu | Preslav Nakov | Nianwen Xue  
Month:
December 
Year:
2017 
Venue:
IJCNLP  
Address:
Taipei, Taiwan 
SIG:
 
Publisher:
Asian Federation of Natural Language Processing 
URL:
http://aclweb.org/anthology/I17-4 
Bibtype:
book 
Bibkey:
I17-4:2017 
Bib Export formats:
BibTeX RIS Endnote MODS XML MS Word '07 DBLP ACM

Pdf Export Search Proceedings of the IJCNLP 2017, Shared Tasks
[I17-4000]: Chao-Hong Liu | Preslav Nakov | Nianwen Xue

Pdf Export Search IJCNLP-2017 Task 1: Chinese Grammatical Error Diagnosis
[I17-4001]: Gaoqi RAO | Baolin Zhang | Endong XUN | Lung-Hao Lee

Pdf Export Search IJCNLP-2017 Task 2: Dimensional Sentiment Analysis for Chinese Phrases
[I17-4002]: Liang-Chih Yu | Lung-Hao Lee | Jin Wang | Kam-Fai Wong

Pdf Export Search IJCNLP-2017 Task 3: Review Opinion Diversification (RevOpiD-2017)
[I17-4003]: Anil Kumar Singh | Avijit Thawani | Mayank Panchal | Anubhav Gupta | Julian McAuley

Pdf Export Search IJCNLP-2017 Task 4: Customer Feedback Analysis
[I17-4004]: Chao-Hong Liu | Yasufumi Moriya | Alberto Poncelas | Declan Groves

Pdf Export Search IJCNLP-2017 Task 5: Multi-choice Question Answering in Examinations
[I17-4005]: Shangmin Guo | Kang Liu | Shizhu He | Cao Liu | Jun Zhao | Zhuoyu Wei

Pdf Export Search Alibaba at IJCNLP-2017 Task 1: Embedding Grammatical Features into LSTMs for Chinese Grammatical Error Diagnosis Task
[I17-4006]: Yi yang | Pengjun Xie | Jun tao | Guangwei xu | Linlin li | Si luo

Pdf Export Search THU_NGN at IJCNLP-2017 Task 2: Dimensional Sentiment Analysis for Chinese Phrases with Deep LSTM
[I17-4007]: Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Yongfeng Huang | Sixing Wu | Zhigang Yuan

Pdf Export Search IIIT-H at IJCNLP-2017 Task 3: A Bidirectional-LSTM Approach for Review Opinion Diversification
[I17-4008]: Pruthwik Mishra | Prathyusha Danda | Silpa Kanneganti | Soujanya Lanka

Pdf Export Search Bingo at IJCNLP-2017 Task 4: Augmenting Data using Machine Translation for Cross-linguistic Customer Feedback Classification
[I17-4009]: Heba Elfardy | Manisha Srivastava | Wei Xiao | Jared Kramer | Tarun Agarwal

Pdf Export Search ADAPT Centre Cone Team at IJCNLP-2017 Task 5: A Similarity-Based Logistic Regression Approach to Multi-choice Question Answering in an Examinations Shared Task
[I17-4010]: Daria Dzendzik | Alberto Poncelas | Carl Vogel | Qun Liu

Pdf Export Search YNU-HPCC at IJCNLP-2017 Task 1: Chinese Grammatical Error Diagnosis Using a Bi-directional LSTM-CRF Model
[I17-4011]: Quanlei Liao | Jin Wang | Jinnan Yang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search CVTE at IJCNLP-2017 Task 1: Character Checking System for Chinese Grammatical Error Diagnosis Task
[I17-4012]: Xian Li | Peng Wang | Suixue Wang | Guanyu Jiang | Tianyuan You

Pdf Export Search LDCCNLP at IJCNLP-2017 Task 2: Dimensional Sentiment Analysis for Chinese Phrases Using Machine Learning
[I17-4013]: Peng Zhong | Jingbin Wang

Pdf Export Search CKIP at IJCNLP-2017 Task 2: Neural Valence-Arousal Prediction for Phrases
[I17-4014]: Peng-Hsuan Li | Wei-Yun Ma | Hsin-Yang Wang

Pdf Export Search CIAL at IJCNLP-2017 Task 2: An Ensemble Valence-Arousal Analysis System for Chinese Words and Phrases
[I17-4015]: Zheng-Wen Lin | Yung-Chun Chang | Chen-Ann Wang | Yu-Lun Hsieh | Wen-Lian Hsu

Pdf Export Search Alibaba at IJCNLP-2017 Task 2: A Boosted Deep System for Dimensional Sentiment Analysis of Chinese Phrases
[I17-4016]: Xin Zhou | Jian Wang | Xu Xie | Changlong Sun | Luo Si

Pdf Export Search NLPSA at IJCNLP-2017 Task 2: Imagine Scenario: Leveraging Supportive Images for Dimensional Sentiment Analysis
[I17-4017]: szu-min chen | Zi-Yuan Chen | Lun-Wei Ku

Pdf Export Search NCYU at IJCNLP-2017 Task 2: Dimensional Sentiment Analysis for Chinese Phrases using Vector Representations
[I17-4018]: Jui-Feng Yeh | Jian-Cheng Tsai | Bo-Wei Wu | Tai-You Kuang

Pdf Export Search MainiwayAI at IJCNLP-2017 Task 2: Ensembles of Deep Architectures for Valence-Arousal Prediction
[I17-4019]: Yassine Benajiba | Jin Sun | Yong Zhang | Zhiliang Weng | Or Biran

Pdf Export Search NCTU-NTUT at IJCNLP-2017 Task 2: Deep Phrase Embedding using bi-LSTMs for Valence-Arousal Ratings Prediction of Chinese Phrases
[I17-4020]: Yen-Hsuan Lee | Han-Yun Yeh | Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao

Pdf Export Search NTOUA at IJCNLP-2017 Task 2: Predicting Sentiment Scores of Chinese Words and Phrases
[I17-4021]: Chuan-Jie Lin | Hao-Tsung Chang

Pdf Export Search CYUT at IJCNLP-2017 Task 3: System Report for Review Opinion Diversification
[I17-4022]: Shih-Hung Wu | Su-Yu Chang | Liang-Pu Chen

Pdf Export Search JUNLP at IJCNLP-2017 Task 3: A Rank Prediction Model for Review Opinion Diversification
[I17-4023]: Monalisa Dey | Anupam Mondal | Dipankar Das

Pdf Export Search All-In-1 at IJCNLP-2017 Task 4: Short Text Classification with One Model for All Languages
[I17-4024]: Barbara Plank

Pdf Export Search SentiNLP at IJCNLP-2017 Task 4: Customer Feedback Analysis Using a Bi-LSTM-CNN Model
[I17-4025]: Shuying Lin | Huosheng Xie | Liang-Chih Yu | K. Robert Lai

Pdf Export Search IIIT-H at IJCNLP-2017 Task 4: Customer Feedback Analysis using Machine Learning and Neural Network Approaches
[I17-4026]: Prathyusha Danda | Pruthwik Mishra | Silpa Kanneganti | Soujanya Lanka

Pdf Export Search ADAPT at IJCNLP-2017 Task 4: A Multinomial Naive Bayes Classification Approach for Customer Feedback Analysis task
[I17-4027]: Pintu Lohar | Koel Dutta Chowdhury | Haithem Afli | Mohammed Hasanuzzaman | Andy Way

Pdf Export Search OhioState at IJCNLP-2017 Task 4: Exploring Neural Architectures for Multilingual Customer Feedback Analysis
[I17-4028]: Dushyanta Dhyani

Pdf Export Search YNU-HPCC at IJCNLP-2017 Task 4: Attention-based Bi-directional GRU Model for Customer Feedback Analysis Task of English
[I17-4029]: Nan Wang | Jin Wang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search NITMZ-JU at IJCNLP-2017 Task 4: Customer Feedback Analysis
[I17-4030]: Somnath Banerjee | Partha Pakray | Riyanka Manna | Dipankar Das | Alexander Gelbukh

Pdf Export Search IITP at IJCNLP-2017 Task 4: Auto Analysis of Customer Feedback using CNN and GRU Network
[I17-4031]: Deepak Gupta | Pabitra Lenka | Harsimran Bedi | Asif Ekbal | Pushpak Bhattacharyya

Pdf Export Search YNUDLG at IJCNLP-2017 Task 5: A CNN-LSTM Model with Attention for Multi-choice Question Answering in Examinations
[I17-4032]: Min Wang | Qingxun Liu | Peng Ding | Yongbin Li | Xiaobing Zhou

Pdf Export Search ALS at IJCNLP-2017 Task 5: Answer Localization System for Multi-Choice Question Answering in Exams
[I17-4033]: Changliang Li | Cunliang Kong

Pdf Export Search MappSent at IJCNLP-2017 Task 5: A Textual Similarity Approach Applied to Multi-choice Question Answering in Examinations
[I17-4034]: Amir Hazem

Pdf Export Search YNU-HPCC at IJCNLP-2017 Task 5: Multi-choice Question Answering in Exams Using an Attention-based LSTM Model
[I17-4035]: Hang Yuan | You Zhang | Jin Wang | Xuejie Zhang

Pdf Export Search JU NITM at IJCNLP-2017 Task 5: A Classification Approach for Answer Selection in Multi-choice Question Answering System
[I17-4036]: Sandip Sarkar | Dipankar Das | Partha Pakray