Anthology:
W12-63 
Editor:
 
Month:
December 
Year:
2012 
Venues:
WS | SIGHAN  
Address:
Tianjin, China 
SIG:
SIGHAN  
Publisher:
Association for Computational Linguistics 
URL:
http://aclweb.org/anthology/W12-63 
Bibtype:
book 
Bibkey:
CLP2012:2012 
Bib Export formats:
BibTeX RIS Endnote MODS XML MS Word '07 DBLP ACM

Pdf Export Search Proceedings of the Second CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing
[W12-6300]:

Pdf Export Search QA: from Turing Test to Intelligent Information Service
[W12-6301]: Xiaoyan Zhu

Pdf Export Search Linguistic foundation for NLP
[W12-6302]: Guodong Zhou

Pdf Export Search A Language Modeling Approach to Identifying Code-Switched Sentences and Words
[W12-6303]: Liang-Chih Yu | Wei-Cheng He | Wei-Nan Chien

Pdf Export Search Semi-automatic Annotation of Chinese Word Structure
[W12-6304]: Jianqiang Ma | Chunyu Kit | Dale Gerdemann

Pdf Export Search Building a Chinese Lexical Taxonomy
[W12-6305]: Xiaopeng Bai | Nianwen Xue

Pdf Export Search Extending and Scaling up the Chinese Treebank Annotation
[W12-6306]: Xiuhong Zhang | Nianwen Xue

Pdf Export Search The CIPS-SIGHAN CLP 2012 ChineseWord Segmentation onMicroBlog Corpora Bakeoff
[W12-6307]: Huiming Duan | Zhifang Sui | Ye Tian | Wenjie Li

Pdf Export Search Word Segmentation on Chinese Mirco-Blog Data with a Linear-Time Incremental Model
[W12-6308]: Kaixu Zhang | Maosong Sun | Changle Zhou

Pdf Export Search Soochow University Word Segmenter for SIGHAN 2012 Bakeoff
[W12-6309]: Yan Fang | Zhongqing Wang | Shoushan Li | Zhongguo Li | Richen Xu | Leixin Cai

Pdf Export Search CRFs-Based Chinese Word Segmentation for Micro-Blog with Small-Scale Data
[W12-6310]: Longyue Wang | Derek F. Wong | Lidia S. Chao | Junwen Xing

Pdf Export Search A Cascaded Approach for CIPS-SIGHAN Micro-Blog Word Segmentation Bakeoff 2012
[W12-6311]: Bei Shi | Xianpei Han | Le Sun

Pdf Export Search Adapting Conventional Chinese Word Segmenter for Segmenting Micro-blog Text: Combining Rule-based and Statistic-based Approaches
[W12-6312]: Ning Xi | Bin Li | Guangchao Tang | Shujian Huang | Yinggong Zhao | Hao Zhou | Xinyu Dai | Jiajun Chen

Pdf Export Search Cascaded Chinese Weibo Segmentation Based on CRFs
[W12-6313]: Keli Zhong | Xue Zhou | Hangyu Li | Caixia Yuan

Pdf Export Search Rules-based Chinese Word Segmentation on MicroBlog for CIPS-SIGHAN on CLP2012
[W12-6314]: Jing Zhang | Degen Huang | Xia Han | Wei Wang

Pdf Export Search Semi-supervised Chinese Word Segmentation for CLP2012
[W12-6315]: Saike He | Nan He | Songxiang Cen | Jun Lu

Pdf Export Search Micro blogs Oriented Word Segmentation System
[W12-6316]: Liu Yijia | Zhang Meishan | Che Wanxiang | Liu Ting | Deng Yihe

Pdf Export Search Rules Design in Word Segmentation of Chinese Micro-Blog
[W12-6317]: Hao Zong | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search A Comparison of Chinese Word Segmentation on News and Microblog Corpora with a Lexicon Based Method
[W12-6318]: Yuxiang Jia | Hongying Zan | Ming Fan | Zhimin Wang

Pdf Export Search A MMSM-based Hybrid Method for Chinese MicroBlog Word Segmentation
[W12-6319]: Xiao Sun | Chengcheng Li | Chenyi Tang | Jiaqi Ye

Pdf Export Search Chinese Tweets Segmentation based on Morphemes
[W12-6320]: Chaoyue Wang | Guohong Fu

Pdf Export Search The Task 2 of CIPS-SIGHAN 2012 Named Entity Recognition and Disambiguation in Chinese Bakeoff
[W12-6321]: Zhengyan He | Houfeng Wang | Sujian Li

Pdf Export Search SIR-NERD: A Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation System using a Two-Stage Method
[W12-6322]: Zehuan Peng | Le Sun | Xianpei Han

Pdf Export Search A Template Based Hybrid Model for Chinese Personal Name Disambiguation
[W12-6323]: Hao Zong | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search Attribute based Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation
[W12-6324]: Han Wei | Liu Guang | Mao Yuzhao | Huang Zhenni

Pdf Export Search Chinese Name Disambiguation Based on Adaptive Clustering with the Attribute Features
[W12-6325]: Wei Tian | Xiao Pan | Zhengtao Yu | Yantuan Xian | Xiuzhen Yang

Pdf Export Search Explore Chinese Encyclopedic Knowledge to Disambiguate Person Names
[W12-6326]: Jie Liu | Ruifeng Xu | Qin Lu | Jian Xu

Pdf Export Search A Joint Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation System
[W12-6327]: Longyue Wang | Shuo Li | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search Chinese Personal Name Disambiguation Based on Vector Space Model
[W12-6328]: Qing-hu Fan | Hong-ying Zan | Yu-mei Chai | Yu-xiang Jia | Gui-ling Niu

Pdf Export Search Evaluation Reportof the third Chinese Parsing Evaluation: CIPS-SIGHAN-ParsEval-2012
[W12-6329]: Qiang Zhou

Pdf Export Search Multiple TreeBanks Integration for Chinese Phrase Structure Grammar Parsing Using Bagging
[W12-6330]: Meishan Zhang | Wanxiang Che | Ting Liu

Pdf Export Search Parsing TCT with Split Conjunction Categories
[W12-6331]: Dongchen Li | Xihong Wu

Pdf Export Search Parsing Simplified Chinese and Traditional Chinese with Sentence Structure Grammar
[W12-6332]: Xiangli Wang

Pdf Export Search A Simplified Chinese Parser with Factored Model
[W12-6333]: Qiuping Huang | Liangye He | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search Parsing TCT with a Coarse-to-fine Approach
[W12-6334]: Dongchen Li | Xihong Wu

Pdf Export Search Traditional Chinese Parsing Evaluation at SIGHAN Bake-offs 2012
[W12-6335]: Yuen-Hsien Tseng | Lung-Hao Lee | Liang-Chih Yu

Pdf Export Search NEU Systems in SIGHAN Bakeoff 2012
[W12-6336]: Ji Ma | LongFei Bai | Zhuo Liu | Ao Zhang | Jingbo Zhu

Pdf Export Search Adapting Multilingual Parsing Models to Sinica Treebank
[W12-6337]: Liangye He | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

Pdf Export Search Improving PCFG Chinese Parsing with Context-Dependent Probability Re-estimation
[W12-6338]: Yu-Ming Hsieh | Ming-Hong Bai | Jason S. Chang | Keh-Jiann Chen

Pdf Export Search Sentence Parsing with Double Sequential Labeling in Traditional Chinese Parsing Task
[W12-6339]: Shih-Hung Wu | Hsien-You Hsieh | Liang-Pu Chen

Pdf Export Search A Conditional Random Field-based Traditional Chinese Base Phrase Parser for SIGHAN Bake-off 2012 Evaluation
[W12-6340]: Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao

Pdf Export Search Hierarchical Maximum Pattern Matching with Rule Induction Approach for Sentence Parsing
[W12-6341]: Yi-Syun Tan | Yuan-Cheng Chu | Jui-Feng Yeh